Dokument & lagar (523 träffar)

Betänkande 1996/97:SkU27

Riksdagen beslutade att starkt begränsa möjligheterna att utan regeringsdispens använda den så kallade strukturregeln för att få skatteuppskov vid aktieöverlåtelser mellan koncernbolag. Lagändringen ska förhindra att strukturregeln används i försök att helt undgå skatt.


Justering: 1997-06-04 Debatt: 1997-06-10

Betänkande 1996/97:UU10

Riksdagen godkände protokollet till det partnerskaps- och samarbetsavtal som slutits mellan EU, dess medlemsstater och Ukraina.


Justering: 1997-05-29

Betänkande 1996/97:FiU27

Riksdagen beslutade utvidga kreditupplysningslagen till att omfatta all kreditupplysningsverksamhet. Därmed avskaffas systemet med en så kallad frikrets inom vilken förmedling av kreditupplysningar inte regleras av lagen. I frikretsen ingår bland annat banker och kredit-upp-lys-nings-före-taget Upplysningscentralen UC AB. Ändringen skapar enhetliga regler om skydd mot integritetsintrång och om rätt till insyn och rättelse. Samtidigt som frikretsen avskaffas får banker och vissa andra kreditinstitut rätt att bedriva kreditupplysningsverksamhet utan särskilt tillstånd. Riksdagen beslutade även att bestämmelser om tystnadsplikt inte ska hindra att uppgifter om bland annat kreditengagemang och kreditmissbruk utväxlas inom en begränsad krets där bland annat kreditupplysningsföretagen ingår. I praktiken har endast ett företag, Upplysningscentralen, haft tillgång till sådana uppgifter. För att ge kreditupplysningsföretagen tid för förberedelsearbete flyttades ikraftträdandet fram till den 1 oktober 1997 (se även FiU23). Med anledning av motionsförslag gick riksdagen emot regeringens förslag och beslutade att även handelsbolag och kommanditbolag ska ha rätt till en kreditupplysningskopia och en beställaruppgift.


Justering: 1997-05-29 Debatt: 1997-06-09

Betänkande 1996/97:FiU20

Riksdagen godkände i allt väsentligt regeringens förslag i den ekonomiska vårpropositionen. Beslutet innebär för 1997 bland annat ökade statsbidrag till kommuner och landsting, resursarbeten enligt den så kallade Kalmarmodellen, utökad vuxenutbildningssatsning och tillfällig avgångsersättning för äldre arbetslösa. Dessa åtgärder ingår i regeringens fempunktsprogram för arbete och utbildning fram till år 2000, som riksdagen ställde sig bakom. Programmet omfattar totalt 16,3 miljarder kronor, och för 1997 satsas 5,5 miljarder. När det gäller resursarbeten blev det en delvis annorlunda teknisk utformning av åtgärden jämfört med regeringens förslag. Ersättningen ska inte betalas ut i form av arbetslöshetsersättning utan i form av lön. Arbetsgivaren ska sedan i efterskott kunna få ersättning från Arbetsmarknadsverket. Regeringens förslag om aktivare användning av arbetslöshetsersättningen godkändes med den ändringen att åtgärden även ska kunna bedrivas på deltid. Riksdagens beslut om inkomstförändringar innebär bland annat att beskattningen av små och medelstora företag lindras genom att det så kallade löneunderlaget utvidgas. Dessutom utvidgas nedsättningen av arbetsgivaravgifter med särskild inriktning mot mindre företag till att omfatta en lönesumma på högst 850 000 kr per år. Riksdagen ansåg, liksom regeringen, att de tidigare fastställda utgiftstaken för 1998 och 1999 ska ligga fast. Regeringens förslag till utgiftstak för år 2000 godkändes. Vidare accepterades en preliminär fördelning av utgifterna på olika utgiftsområden för 1998-2000 som riktlinje för regeringens fortsatta budgetarbete.


Justering: 1997-05-29 Debatt: 1997-06-11

Betänkande 1996/97:SkU26

Förbudet mot användning av finsk, rödmärkt olja i motordrivna fordon slopades för motorredskap och traktorer samt - till dess finsk lagstiftning ändrats på området - även personbilar. Ändringen är begränsad till olja som förts in till Sverige i normal bränsletank.


Justering: 1997-05-27 Debatt: 1997-06-10

Betänkande 1996/97:SkU24

Riksdagen beslutade att avdrag på den ordinarie hyran som en hyresgäst får för att utföra enkla uppgifter på en hyresfastighet inom ett öppet system för självförvaltning ska vara skattefria från och med 1998 års taxering. Skattebefrielsen ska dock gälla endast den del av avdraget som inte överstiger den egna lägenhetens andel av den totala kostnaden för den aktuella förvaltningsuppgiften. En annan förutsättning ska vara att samtliga hyresgäster som deltar i självförvaltningen får hyresavdrag med samma belopp. Motsvarande regler ska gälla för bostadsrättsföreningar.


Justering: 1997-05-27 Debatt: 1997-06-10

Betänkande 1996/97:SkU23

Riksdagen beslutade om ett nytt system för skattebetalningar. Det ska hos skattemyndigheten finnas ett skattekonto för varje skatt- eller avgiftsskyldig. Samtliga redovisningar, debiteringar och betalningar ska registreras på kontot. Främst gäller det F-skatt, innehållen A-skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Alla uppgifter som den skattskyldige är skyldig att lämna ska redovisas i en enda handling - en skattedeklaration. Den ska lämnas en gång varje månad av den som är arbetsgivare eller registrerad för mervärdesskatt. För löntagare förändras inte deklarationsförfarandet. Deklarationer, även självdeklarationer, ska efter särskilt medgivande få lämnas i form av ett elektroniskt dokument.


Justering: 1997-05-27 Debatt: 1997-06-10

Betänkande 1996/97:SfU12

Riksdagen beslutade att höja ersättningsnivån för sjuk- och rehabiliteringspenning samt sjuklön till 80 procent. Det samma gällde ersättningsnivån för föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, havandeskapspenning, närståendepenning och särskild sjukpenning från det statliga personskadeskyddet. Minskningsregeln i sjukpenningförsäkringen ändrades så att kompletterande ersättning ska få ges även efter den 90XZAWe dagen i en sjukperiod utan att sjukpenningen minskas. Riksdagen godkände även regeringens förslag till inriktningen av samverkansformer inom rehabiliteringsområdet. Bland annat ska gemensamma verksamhets- och handlingsplaner upprättas på central myndighets- och regionnivå liksom program för gemensam utbildning. De av regeringen föreslagna riktlinjerna för förändringar i socialförsäkringsadministrationen godkändes också. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om att arbetsmarknadens parter bör ges rätt att nominera ledamöter i social-försäkrings-nämnderna. Detta eftersom nämnderna i många fall behandlar ärenden om förtidspension och ärenden enligt lagen om arbetsskadeförsäkring.


Justering: 1997-05-27 Debatt: 1997-06-09

Betänkande 1996/97:NU12

Riksdagen godkände de riktlinjer för energipolitiken som företrädare för Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet träffade en överenskommelse om i februari 1997. Enligt riktlinjerna ska de två kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck ställas av. Förhandlingar ska tas upp med Sydkraft AB om en stängning av en första reaktor i Barsebäck före den 1 juli 1998 och en andra reaktor före den 1 juli 2001. Ett villkor för stängningen av den andra reaktorn ska vara att bortfallet av elproduktion kan kompenseras genom tillförsel av ny elproduktion och minskad användning av el. Det är viktigt att omställningen och utvecklingen av energisystemet sker under tillräckligt lång tid så att inte problem uppstår för sysselsättning, välfärd, konkurrenskraft och miljö. År 2010 ska därför inte längre gälla som så kallade slutår för kärnkraftsavvecklingen. Riksdagen godkände även regeringens förslag till omställningsprogram om totalt drygt 9 miljarder kronor. I programmet ingår både statliga insatser för forskning och utveckling och åtgärder för att kompensera bortfallet av elproduktion från kärnkraftverket i Barsebäck. En särskild energimyndighet ska inrättas, och Närings- och teknikutvecklingsverkets (NUTEK) verksamhet med energifrågorna ska överföras till den nya myndigheten. Myndigheten får huvudansvaret för att verkställa merparten av de energipolitiska programmen och ett samordningsansvar för omställningsåtgärderna.


Justering: 1997-05-27 Debatt: 1997-06-10

Betänkande 1996/97:JoU22

Riksdagen flyttade fram tidpunkten för ikraftträdandet av en ändring i lagen om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter från den 1 juli till den 1 juni 1997. Sanktionsmöjligheter enligt denna lag mot överträdelser av EU:s nya CITES-förordning skulle i annat fall ha saknats under juni månad 1997(Se även JoU15).


Justering: 1997-05-27 Debatt: 1997-05-28

Betänkande 1996/97:UbU14

Riksdagen beslutade om en lag om särskild skatteväxling mellan landsting och kommuner. Landstingen har sedan den 1 juli 1996 rätt att kräva full kostnadsersättning av hemkommunerna för sina gymnasieutbildningar. Lagen ger kommunerna fullt ekonomiskt ansvar för de gymnasiala utbildningarna. Skatteväxlingen ska ske senast inför 1999. Riksdagen beslutade samtidigt att landstingen ska ha rätt att anordna även specialutformade program i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan efter överenskommelse med en kommun.


Justering: 1997-05-22 Debatt: 1997-06-03

Betänkande 1996/97:UbU13

Riksdagen beslutade att lägga till handlingarna regeringens skrivelse med utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning.


Justering: 1997-05-22 Debatt: 1997-06-03

Betänkande 1996/97:KU28

Instruktionen för Riksdagens ombudsmän (JO) ändrades på vissa punkter. JO gavs bland annat utökad möjlighet att i vissa fall överlämna ärenden till annan myndighet för handläggning. Denna möjlighet finns sedan tidigare endast för frågor som väckts genom klagomål.


Justering: 1997-05-21 Debatt: 1997-06-03

Betänkande 1996/97:KU22

Riksdagen beslutade att Regeringskansliet ska bli föremål för extern revision av Riksdagens revisorer. Granskningen ska kunna ske med hjälp av auktoriserad revisor vid revisionsbyrå. Externgranskningen ska resultera i en revisionsberättelse som beslutas av Riksdagens revisorer. Regeringen bör i budgetpropositionen i september lämna information om vilka åtgärder den tänker vidta med anledning av revisionsberättelsen.


Justering: 1997-05-21 Debatt: 1997-06-03

Betänkande 1996/97:UU13

Riksdagen beslutade att lägga till handlingarna regeringens redovisning av verksamheten i Europeiska unionen under 1996 och dess agerande i de frågor som EU hade att hantera och i de av Sverige prioriterade frågorna.


Justering: 1997-05-20 Debatt: 1997-06-04

Betänkande 1996/97:SfU16

Riksdagen godkände Dublinkonventionen. Huvudprincipen enligt konventionen är att den medlemsstat där en asylsökande först rest in eller har uppehållstillstånd eller visering eller där sökanden har familjeanknytning också ska vara ansvarig för prövningen av en asylansökan även om den gjorts i en annan medlemsstat.


Justering: 1997-05-20 Debatt: 1997-05-28

Betänkande 1996/97:NU11

Riksdagen beslutade om ett så kallat takpris på 2 500 kr (inkl. mervärdesskatt) för timregistrerande mätutrustning för elförbrukning. Takpriset är det högsta pris nätföretagen får debitera konsumenter med låg elförbrukning för mätutrustningen och dess installation. Den nya regeln syftar till att små elkonsumenter inte ska uppleva kostnaderna för timmätning som ett hinder för att delta i den fria elmarknaden.


Justering: 1997-05-20 Debatt: 1997-06-03

Betänkande 1996/97:LU21

Konsumentombudsmannen (KO) gavs möjlighet att företräda konsumenten som ombud vid allmän domstol och kronofogdemyndighet vid tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Verksamheten ska pågå på försök i fem år och begränsas till tvister som gäller finansiella tjänster. Syftet är i första hand att främja prejudikatbildningen på konsumentområdet.


Justering: 1997-05-20 Debatt: 1997-06-03

Betänkande 1996/97:FiU15

Ett balanskrav infördes för kommuner, landsting och kommunalförbund, vilket innebär att de varje år ska upprätta sina budgetar så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om ett negativt resultat uppstår ska detta regleras i budgeten senast två år efter det år det negativa resultatet uppkom. Riksdagen beslutade om detta i och med att en ny redovisningslag antogs för kommuner, landsting och kommunalförbund. Lagen innehåller bland annat regler om redovisning av pensionsåtaganden enligt den så kallade blandade modellen. Den nya lagen och lagändringarna träder i kraft den 1 januari 1998. Balanskrav och reglerna för redovisning av pensionsåtaganden får börja tillämpas senare än den 1 januari 1998, dock senast avseende räkenskapsåret 2000.


Justering: 1997-05-20 Debatt: 1997-06-10

Betänkande 1996/97:UU11

Riksdagen behandlade dels regeringens redovisning av inriktningen på verksamheten inom ramen för Nordiska ministerrådet, dels Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under 1996. Skrivelsen och redogörelsen lades till handlingarna.


Justering: 1997-05-15 Debatt: 1997-06-05