Dokument & lagar (6 920 träffar)

utskottsdokument 1997/98:ED9

Utrikesutskottets arbetsområde Utrikesutskottet skall bereda ärenden om rikets förhållanden till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer, Sveriges representation i utlandet och bistånd till annat lands utveckling samt ärenden i övrigt om utrikes handel och internationellt ekonomiskt

1998-12-22

Riksdagens protokoll 1997/98:51

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:51 Torsdagen den 18 december Kl. 20.15 20.28 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Meddelande om fördröjt svar på interpel- lation Till kammaren hade inkommit följande skrivelse: Interpellation 1997/98:98 Till riksdagen Interpellation 1997/98:98 av Per

1998-12-18

Riksdagens protokoll 1997/98:51 (pdf, 302 kB)

Kommittéberättelse S 1997:18 utredningen, se dir. 1997:111.

Utredningen om boendebegreppet i de särskilda boendeformerna för äldre samt avgifterna för sådant boende och deras effekter S 1997:18 Beteckning S 1997:18 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2000-03-07 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-10-02 Direktiv för utredningen,

1998-10-02

utskottsdokument 1997/98:ED2

Beredningsområde Justitieutskottet bereder ärenden som rör domstolarna samt arrende- och hyresnämnderna exekutionsväsendet åklagarväsendet polisväsendet kriminalvården brottsbalken och rättegångsbalken samt lagar som ersätter eller har nära samband med föreskrifter i dessa balkar. Sammansättning m.m. Under riksmötet

1998-09-28

utskottsdokument 1997/98:ED6

Socialförsäkringsutskottets beredningsområde Socialförsäkringsutskottet bereder ärenden om allmän försäkring, arbets-skadeförsäkring och stöd åt barnfamiljer. Utskottet bereder även ärenden om svenskt medborgarskap samt utlännings- och invandrarfrågor. Ärenden om anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar,

1998-09-24

utskottsdokument 1997/98:ED5

Näringsutskottets beredningsområde Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och sammanhängande forskningsfrågor. Utskottet behandlar även ärenden om industri och hantverk, handel, energipolitik, statlig företagsamhet samt pris- och konkurrensförhållanden i näringslivet. Ärenden om

1998-09-10

utskottsdokument 1997/98:ED8

Utbildningsutskottet Arbetsområde Utbildningsutskottet UbU bereder ärenden om högre utbildning och forskning studiestöd skolväsendet förskoleverksamhet skolbarnsomsorg Sammansättning Utbildningsutskottet hade under riksmötet 1997/98 följande sammansättning: Ledamöter Jan Björkman s Beatrice Ask m Bengt Silfverstrand

1998-09-01

utskottsdokument 1997/98:EDA

Jordbruksutskottets beredningsområde Jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske. Utskottet bereder även ärenden som kärnsäkerhet, naturvård samt ärenden om miljövård i övrigt som inte tillhör annat utskotts beredning. Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 20 Allmän

1998-07-03

utskottsdokument 1997/98:ED7

Arbetsområde Socialutskottet bereder ärenden, som rör omsorger om barn och ungdom, utom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, omsorger om äldre och handikappade, åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor. Utskottet bereder även ärenden om alkoholpolitiska åtgärder, hälso- och sjukvård samt sociala ärenden

1998-07-02

utskottsdokument 1997/98:ED1

Finansutskottets beredningsområde Finansutskottet FiU bereder ärenden om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetregleringen samt ärenden som rör Riksbankens verksamhet. FiU bereder dessutom ärenden om ramar för utgiftsområden och om beräkning av statens inkomster. FiU bereder vidare ärenden om penning- och

1998-06-29

utskottsdokument 1997/98:ED4

Konstitutionsutskottets arbetsområde KU bereder ärenden som rör våra grundlagar, dvs. regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen. Utskottet behandlar även ärenden om riksdagen, Riksdagens ombudsmän och riksdagens myndigheter utom Riksbanken och Riksdagens revisorerDessutom

1998-06-25

utskottsdokument 1997/98:CD1

Bostadsutskottets beredningsområde Bostadsutskottet bereder ärenden om bostadspolitiken hyra bostadsrätt tomträtt vattenrätt bebyggelseplanläggning byggnadsväsendet fysisk planering expropriation fastighetsbildning och lantmäteriväsendet. Det skall bereda även ärenden om länsförvaltningen rikets administrativa

1998-06-24

utskottsdokument 1997/98:ED3

Kulturutskottets beredningsområde Kulturutskottet KrU bereder ärenden som rör allmänna kultur- och bildningsändamål, folkbildning, ungdomsverksamhet, internationellt kulturellt samarbete samt idrotts- och friluftsverksamhet. Utskottet bereder även ärenden om kyrkofrågor och ärenden om radio och television i den mån

1998-06-18

Riksdagens protokoll 1997/98:122

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:122 Onsdagen den 10 juni Kl. 9.00 12.36 14.00 15.04 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Partiledardebatt Anf. 1 CARL BILDT mHerr talman Jag skulle bara kontrollera om tal- mannen hade på sig den slips som riksdagens ledamö- ter, med alternativet scarf,

1998-06-10

Riksdagens protokoll 1997/98:122 (pdf, 849 kB)

Riksdagens protokoll 1997/98:121

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:121 Tisdagen den 9 juni Kl. 9.00 21.52 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 3 juni. 2 Anmälan om förlängd ledighet, m.m. Tredje vice talmannen meddelade att talmannen beviljat Ingegerd Sahlström s

1998-06-09

Riksdagens protokoll 1997/98:121 (pdf, 1675 kB)

Motion 1997/98:Ub45 av Inger Davidson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub45 av Inger Davidson m.fl. kd med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet 1 Inledning  26 2 Värdegrunden  26 3 Studietakt och studieuppehåll  27 4 Organisation och kursutformning  28 4.1 Lärarlösa lektioner  28 4.2 Kärnämnen och karaktärsämnen 


Utskottsberedning: ------------------------1997/98:UbU20 1998/99:UbU3
Riksdagsbeslut (49 yrkanden): , , 48 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ub44 av Gunnar Goude m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub44 av Gunnar Goude m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet I propositionen läggs förslag i syfte att korrigera vissa brister i gymnasiereformen. Flera förslag är efterlängtade, t ex utökningen av de kortaste kurserna, mer lätthanterlig


Utskottsberedning: ------1997/98:UbU20

Motion 1997/98:Ub43 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub43 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet Inledning Utbildning är den enskilt viktigaste satsningen för att lägga grunden till en ny tillväxt i Sverige. Kunskap blir allt viktigare för deltagande i samhället


Utskottsberedning: ----------1997/98:UbU20

Motion 1997/98:Ub42 av Elver Jonsson m.fl. (fp, c, m, s, v, mp, kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub42 av Elver Jonsson m.fl. fp, c, m, s, v, mp, kd med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet Förstärkt droginformation Det allt starkare trycket att införskaffa och konsumera olika slags droger är alarmerande, särskilt för den yngre generationen.


Utskottsberedning: ---1997/98:UbU20

Motion 1997/98:Ub41 av Lena Klevenås (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub41 av Lena Klevenås s med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet I regeringens proposition gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet står ingenting om gymnasiebiblioteken. Det är förvånande. Gymnasiebibliotekets kvalitet i fråga om


Utskottsberedning: -1997/98:UbU20