Dokument & lagar (7 879 träffar)

utskottsdokument 1999/2000:CBF

Vissa uppgifter om socialutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 SoU Beredningsområde Socialutskottet bereder ärenden, som rör omsorger om barn och ungdom, utom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, omsorger om äldre och handikappade, åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor. Utskottet bereder

2000-12-19

utskottsdokument 1999/2000:C40

Socialförsäkringsutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 SfU Beredningsområde Socialförsäkringsutskottet bereder ärenden om allmän försäkring, arbetsskadeförsäkring och stöd åt barnfamiljer samt ärenden som hänger samman med det nya ålderspensionssystemet inkomstpension, premiepension och garantipensionUtskottet

2000-12-19

utskottsdokument 1999/2000:C3C

Vissa uppgifter om kulturutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 KrU Kulturutskottets beredningsområde Kulturutskottet KrU bereder ärenden som rör allmänna kultur- och bildningsändamål, folkbildning, ungdomsverksamhet, internationellt kulturellt samarbete samt idrotts- och friluftsverksamhet. Utskottet

2000-12-18

utskottsdokument 1999/2000:C3F

Näringsutskottets verksamhet vid riksmötet 1999/2000 1999/2000 Näringsutskottets beredningsområde Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed sammanhängande forskningsfrågor samt ärenden om industri och hantverk, handel, energipolitik, regionalpolitik, statlig företagsamhet

2000-11-15

utskottsdokument 1999/2000:CC2

Utrikesutskottets verksamhet vid riksmötet 1999/2000 1999/2000 UU DOCPROPERTY Status Utrikesutskottets ansvarsområde och sammansättning Utrikesutskottet skall bereda ärenden om rikets förhållanden till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer, Sveriges representation i utlandet och

2000-11-09

EU-nämndens dokument 1999/2000:E4D

Vissa uppgifter om EU-nämndens verksamhet vid riksmötet 1999/2000 1999/2000 EUN 1 EU-nämndens arbetsområde För samråd med regeringen i frågor som gäller Europeiska unionen tillsätter riksdagen inom sig för varje valperiod en nämnd för Europeiska unionen EU-nämndenRegeringen skall underrätta EU-nämnden om frågor

2000-10-19

utskottsdokument 1999/2000:C39

Vissa uppgifter om finansutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 FiU  Finansutskottets beredningsområde Finansutskottet FiU bereder ärenden om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetregleringen samt ärenden som rör Riksbankens verksamhet. Utskottet bereder dessutom ärenden om utgiftstak, ramar

2000-10-04

utskottsdokument 1999/2000:C3D

Konstitutionsutskottets verksamhet vid riksmötet 1999/2000 1999/2000 KU Konstitutionsutskottets arbetsområde KU bereder ärenden som rör våra grundlagar, dvs. regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen. Utskottet behandlar även ärenden om riksdagen, Riksdagens ombudsmän

2000-09-29

utskottsdokument 1999/2000:C3A

Försvarsutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 FöU Försvarsutskottets arbetsområde Försvarsutskottet bereder ärenden som skall beslutas av riksdagen om det militära och i den mån sådana ärenden inte tillhör något annat utskotts beredningsansvar det civila försvaret samt ärenden om samordningen inom

2000-09-27

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:1417 besvarad av

den 27 september Svar på fråga 1999/2000:1417 om ekonomiska villkor för sjukbidragstagare Statsrådet Ingela Thalén Lena Sandlin-Hedman har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder så att människor som erhåller sjukbidrag eller förtidspension och som är gifta eller sammanboende inte ska särställas ekonomiskt med

Svarsdatum: 2000-09-27 Frågeställare: Sandlin-Hedman, Lena (s) (S)

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:1415 besvarad av

den 27 september Svar på fråga 1999/2000:1415 om expropriationslagens ersättningsregler Vice statsminister Lena Hjelm-Wallén Kenneth Johansson har frågat justitieministern när den aviserade analysen av expropriationslagens ersättningsregler kommer att påbörjas och när resultat och slutsatser beräknas kunna föreligga.

Svarsdatum: 2000-09-27 Frågeställare: Johansson, Kenneth (c) (C)

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:1413 besvarad av

den 27 september Svar på fråga 1999/2000:1413 om transportkostnader för studerande i Öresundregionen Jordbruksminister Margareta Winberg Caroline Hagström har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att lösa resekostnadsfrågan för studerande i Öresundsregionen. Frågan om de studerandes möjlighet att kunna

Svarsdatum: 2000-09-27 Frågeställare: Hagström, Caroline (kd) (KD)

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:1412 besvarad av

den 27 september Svar på fråga 1999/2000:1412 om handikapp- och äldreomsorg Socialminister Lars Engqvist Ester Lindstedt-Staaf har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att handikappomsorg och äldreomsorg ska redovisas var för sig. Jag instämmer i Ester Lindstedt-Staafs konstaterande att funktionshindrade

Svarsdatum: 2000-09-27 Frågeställare: Lindstedt-Staaf, Ester (kd) (KD)

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:1411 besvarad av

den 27 september Svar på fråga 1999/2000:1411 om statsbidrag till handikappförbunden Socialminister Lars Engqvist Gunnel Wallin har frågat mig om jag avser att ändra reglerna för statsbidrag till handikapporganisationer så att organisationer som Iktyosföreningen ska garanteras bidrag i framtiden. Bakgrunden till frågan

Svarsdatum: 2000-09-27 Frågeställare: Wallin, Gunnel (c) (C)

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:1410 besvarad av

den 27 september Svar på fråga 1999/2000:1410 om ändring av fastighetsmäklarlagen Vice statsminister Lena Hjelm-Wallén Agne Hansson har frågat justitieministern vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta med anledning av riksdagens tillkännagivande om ändring av fastighetsmäklarlagen. Innebörden av tillkännagivandet

Svarsdatum: 2000-09-27 Frågeställare: Hansson, Agne (c) (C)

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:1407 besvarad av

den 27 september Svar på fråga 1999/2000:1406 om Simrishamns och Ystads tingsrätter och 1407 om sammanläggning av tingsrätter i nordvästra Skåne Justitieminister Lena Hjelm-Wallén Gun Hellsvik har frågat justitieministern vilka initiativ som ministern avser att vidta för att ett beslut i frågan om sammanläggning av tingsrätterna

Svarsdatum: 2000-09-27 Frågeställare: Hellsvik, Gun (m) (M)

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:1406 besvarad av

den 27 september Svar på fråga 1999/2000:1406 om Simrishamns och Ystads tingsrätter och 1407 om sammanläggning av tingsrätter i nordvästra Skåne Justitieminister Lena Hjelm-Wallén Gun Hellsvik har frågat justitieministern vilka initiativ som ministern avser att vidta för att ett beslut i frågan om sammanläggning av tingsrätterna

Svarsdatum: 2000-09-27 Frågeställare: Hellsvik, Gun (m) (M)

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:1403 besvarad av

den 27 september Svar på fråga 1999/2000:1403 om polishögskola i Hässleholm Vice statsminister Lena Hjelm-Wallén Gunnel Wallin har frågat vilka åtgärder näringsministern avser att vidta för att leva upp till de intentioner som föregått försvarsbeslutet om en helhetssyn i omställningsarbetet. Eftersom frågan särskilt

Svarsdatum: 2000-09-27 Frågeställare: Wallin, Gunnel (c) (C)

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:1418 besvarad av

den 25 september Svar på fråga 1999/2000:1418 om svenska färjerederier Näringsminister Björn Rosengren Sten Andersson har frågat mig om vilka åtgärder jag ämnar vidta i syfte att låta svensk färjenäring konkurrera på samma villkor som andra EU-länder. Jag håller med Sten Andersson om att konkurrenssituationen främst

Svarsdatum: 2000-09-25 Frågeställare: Andersson, Sten (m) (M)

utskottsdokument 1999/2000:C36

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 AU Arbetsområde m.m. Arbetsmarknadsutskottets beredningsområde omfattar arbetsmarknadspolitik, arbetsrätt, arbetstid, semester, arbetsmiljö, statlig personalpolitik samt jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Till beredningsområdet hör

2000-09-22