Dokument & lagar (133 träffar)

Kommittédirektiv 2012:32

Översyn av beskattningen av hyresrätter och vissa andra boendeformer Innehåll Sammanfattning Bakgrund Beskattning av boende Beskattning av hyresbostadsfastigheter Privatbostadsföretag och oäkta bostadsföretag Beskattning av privatbostadsföretag och deras medlemmar Beskattning av oäkta bostadsföretag och deras medlemmar

2012-04-12

Kommittédirektiv 2012:31

Strategi för att motverka överskuldsättning Innehåll Sammanfattning Utredningsuppdraget Föreslå en strategi för att motverka överskuldsättning Genomförande och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en åtgärdsinriktad strategi för

2012-04-12

Kommittédirektiv 2012:30

Skuldsanering för evighetsgäldenärer Innehåll Sammanfattning Behovet av en utredning Utredningsuppdraget Kravet på kvalificerad insolvens Betalningsplanens längd Arbetets bedrivande och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå åtgärder

2012-04-12

Kommittédirektiv 2012:33 kommittébeteckning: M 2011:02

Tilläggsdirektiv till Avfallsutredningen M 2011:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 4 april 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 30 juni 2011 kommittédirektiv Särskild utredare för översyn av avfallsområdet dir. 2011:66Syftet med uppdraget är bl.a. att göra

2012-04-04

Kommittédirektiv 2012:29

Vattenverksamheter Innehåll Sammanfattning Bakgrund Vattenverksamhet i form av markavvattning Omprövning Skillnader mellan prövningen av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet Vattnets roll i landskapet Vattenkraftens roll i Sveriges energiförsörjning Markavvattningens roll för dagens markanvändning Uppdraget

2012-04-04

Kommittédirektiv 2012:28

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av samhällets alarmeringstjänst Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 4 april 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 1 december 2011 kommittédirektiv om en översyn av samhällets alarmeringstjänst dir. 2011:106Enligt utredningens

2012-04-04

Kommittédirektiv 2012:27 kommittébeteckning: A 2011:03

Tilläggsdirektiv till FunkA-utredningen A 2011:03 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för utredningsuppdraget Översyn av regelverket om arbetshjälpmedel Spridning av goda exempel och utveckling av arbetsplatser med goda och stödjande arbetsmiljöfaktorer Genomförande och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde

2012-04-04

Kommittédirektiv 2012:26 kommittébeteckning: S 2010:04

Tilläggsdirektiv till Kommittén om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet S 2010:04 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 29 mars 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 29 april 2010 kommittédirektiv om en översyn av de allmänna försäkringarna vid sjukdom

2012-03-29

Kommittédirektiv 2012:25

Inrättande av en nämndmyndighet med uppgift att pröva ansökningar och fatta beslut om utbetalning av ersättning till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i vissa fall Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 29 mars 2012 Sammanfattning

2012-03-29

Kommittédirektiv 2012:24 kommittébeteckning: S 2011:03

Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning S 2011:03 Innehåll Bakgrund Ändring i uppdraget Fånga upp och dra lärdom av patientupplevelser för att utveckla verksamheten Informationsutbytet mellan patient och vårdgivare Förlängd tid och ändringar av redovisningstillfällen

2012-03-29

Kommittédirektiv 2012:23 kommittébeteckning: S 2011:13

Tilläggsdirektiv till Utredningen om förbättrad tillgång till personuppgifter inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten m.m. S 2011:13 Innehåll Bakgrund Ändring av uppdraget Informationsutbytet mellan patient och vårdgivare Förlängd tid för delredovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde

2012-03-29

Kommittédirektiv 2012:22

Översyn av regleringen om tjänstepension samt beskattningen av livförsäkringsföretag Innehåll Sammanfattning Nuvarande regler för tjänstepensionssparande Uppdraget att se över skattereglerna och de civilrättsliga reglerna om tjänstepension Mer neutrala tryggandeformer för ökad effektivitet Behovet av övriga ändringar

2012-03-29

Kommittédirektiv 2012:21 kommittébeteckning: A 2011:02

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans A 2011:02 Innehåll Ändring i uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 mars 2012 Ändring i uppdraget Regeringen beslutade den 5 maj 2011 kommittédirektiv om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet

2012-03-22

Kommittédirektiv 2012:20 kommittébeteckning: Ju 2010:08

Tilläggsdirektiv till Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel Ju 2010:08 Innehåll Utvidgning av uppdraget Uppdragets genomförande Beslut vid regeringssammanträde den 22 mars 2012 Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 23 juni 2010 kommittédirektiv om hemliga tvångsmedel för särskilt allvarlig eller annars

2012-03-22

Kommittédirektiv 2012:19

Skärpningar i vapenlagstiftningen Innehåll Sammanfattning Uppdraget att föreslå skärpningar i vapenlagstiftningen Enskildas innehav av målskjutningsvapen och prövningen av skytteföreningar Förutsättningarna för innehav av hel- och halvautomatiska skjutvapen Straffet för grovt vapenbrott Konsekvensbeskrivningar Samråd

2012-03-22

Kommittédirektiv 2012:18 kommittébeteckning: S 2011:01

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av de statliga verksamheterna inom vård- och omsorgssystemet S 2011:01 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 27 januari 2011 gav chefen för Socialdepartementet

2012-03-15

Kommittédirektiv 2012:17

Utformning av beslut och domar inom migrationsområdet Innehåll Sammanfattning Utgångspunkter Behov av en utredning Uppdraget Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga hur Migrationsverkets beslut i migrationsärenden är

2012-03-15

Kommittédirektiv 2012:16

Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Innehåll Sammanfattning Behovet av en utredning Utredningsuppdraget Sekretess för uppgifter om ensamkommande barn Statistik över överförmyndarnas verksamhet Arbetets bedrivande och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012 Sammanfattning

2012-03-15

Kommittédirektiv 2012:15 kommittébeteckning: Fi 2011:05

Tilläggsdirektiv till Statistikutredningen 2012 Fi 2011:05 Innehåll Utvidgning av uppdraget Uppdraget att föreslå åtgärder som kan underlätta registerbaserad forskning Ökad tillgänglighet till myndigheters registeruppgifter för forskningsändamål Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av tilläggsuppdraget Beslut

2012-03-08

Kommittédirektiv 2012:14

Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet Innehåll Sammanfattning Rättssäkerhet och effektivitet i skatteförfarandet Uppdraget att se över systemet med skattetillägg och skattebrott respektive tulltillägg och tullbrott Behovet av en utredning Uppdragets genomförande Uppdraget att se över nivåerna på skattetillägg

2012-03-08