Dokument & lagar (446 träffar)

Motion 2012/13:C3 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:C3 av Markus Wiechel SD med anledning av skr. 2012/13:91 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden SD355 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vidta ytterligare åtgärder


Utskottsberedning: 2012/13:CU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:C3 av Markus Wiechel (SD) (doc, 58 kB)

Utskottsmöte 2012/13:24 Torsdag 2013-03-21 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:24 Datum och tid: 2013-03-21 09:30 Plats: Skandiasalen obs ändrad lokal 1. Ordföranden hälsar välkommen 2. Utskottets uppföljningsgrupp 3. Information om uppföljningsrapporten Kontraheringsplikt vid tecknandet av barnförsäkringar

2013-03-21 09:30:00

Omröstning 2012/13:CU9p14 Sjuka hus och byggnaders inomhusmiljö

Votering: betänkande 2012/13:CU9 Planering och byggande, förslagspunkt 14 Sjuka hus och byggnaders inomhusmiljö Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C299 av Jan Lindholm MP2012/13:C305 av Jan Lindholm MP yrkandena 1, 2, 4 och 6 samt 2012/13:C400 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkandena 16 och 17. Datum: 2013-03-21 Omröstning

2013-03-21

Omröstning 2012/13:CU9p10 Energihushållningskrav vid ny- och ombyggnad

Votering: betänkande 2012/13:CU9 Planering och byggande, förslagspunkt 10 Energihushållningskrav vid ny- och ombyggnad Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C388 yrkandena 8 och 9, 2012/13:C400 yrkande 3, 2012/13:N366 yrkande 10 och 2012/13:N406 yrkande 6. Datum: 2013-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2013-03-21

Civilutskottets protokoll 2012/13:24

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:24 DATUM 2013-03-21 TID 09.30-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om uppföljningsrapporten Kontraheringsplikt vid tecknandet av barnförsäkringar Joakim Skotheim, utvärderings- och forskningssekretariatet  informerade, vid utskottets öppna

2013-03-21

Riksdagsskrivelse 2012/13:176

Riksdagsskrivelse 2012/13:176 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2012/13:CU9 Planering och byggande får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 mars 2013 Per Westerberg Claes

2013-03-21

Riksdagsskrivelse 2012/13:176 (pdf, 83 kB)

Rapport från riksdagen 2012/13:RFR6

Kontraheringsplikt vid tecknandet av barnförsäkringar ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-86673-88-8 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013 2012/13:RFR6 Förord Som ett led i civilutskottets arbete med uppföljning och utvärdering beslutade utskottet i februari 2012 att göra en övergripande inventering av försäkringsbolagens

2013-03-21

Rapport från riksdagen 2012/13:RFR6 (pdf, 435 kB)

Betänkande 2012/13:CU12

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om hushållningen med mark- och vattenområden. I flera av frågorna hänvisar man till tidigare riksdagsbeslut. Motionerna handlar bland annat om vattenförsörjning och avloppssystem, bättre skydd för nationalstadsparker och åtgärder till förmån för fiske och stranderosion.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Beredning: 2013-03-05 Justering: 2013-03-14 Debatt: 2013-03-27 Beslut: 2013-04-10

Betänkande 2012/13:CU12 (pdf, 63 kB) Webb-tv debatt om förslag: Hushållningen med mark- och vattenområden

Utskottsmöte 2012/13:23 Torsdag 2013-03-14 kl. 08:00

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:23 Datum och tid: 2013-03-14 08:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Överläggning under förutsättning av utskottets beslut med regeringen Direktivförslaget om bostadslåneavtal Statssekreterare Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet

2013-03-14 08:00:00

Omröstning 2012/13:CU8p3 Översyn av vårdnadsreglerna

Votering: betänkande 2012/13:CU8 Familjerätt, förslagspunkt 3 Översyn av vårdnadsreglerna Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C243 yrkandena 1 och 2 samt 2012/13:C389 yrkande 1. Datum: 2013-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 89 0 23

2013-03-14

Civilutskottets protokoll 2012/13:23

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:23 DATUM 2013-03-14 TID 08.00-08.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:22. 2 Överläggning med regeringen Utskottet beslutade med stöd av 10 kap. 4 andra stycket riksdagsordningen att begära överläggningar

2013-03-14

Riksdagsskrivelse 2012/13:175

Riksdagsskrivelse 2012/13:175 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2012/13:CU16 Förkortad tid för styrelseledamöters personliga betalningsansvar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 mars 2013 Jan Ertsborn Claes

2013-03-14

Riksdagsskrivelse 2012/13:175 (pdf, 83 kB)

Proposition 2012/13:81

prop 2012/13 81 Regeringens proposition 2012/13:81 Skadeståndsansvar för oljeskador till sjöss Prop. 2012/13:81 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2013 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2012/13:CU17
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,

Proposition 2012/13:81 (pdf, 1004 kB)

Skrivelse 2012/13:91

Regeringens skrivelse 2012/13:91 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn av Skr. information på tjänstepensionsmarknaden 2012/13:91 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2013 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen


Utskottsberedning: 2012/13:CU18 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2012/13:91 (pdf, 776 kB)

Utskottsmöte 2012/13:22 Torsdag 2013-03-07 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:22 Datum och tid: 2013-03-07 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Fastighetsmäklarinspektionen Information från Eva Westberg, ordförande och chef 3. Förkortad tid för styrelseledamöters personliga betalningsansvar CU16

2013-03-07 09:30:00

Civilutskottets protokoll 2012/13:22

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22 DATUM 2013-03-07 TID 09.30-10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:21. 2 Information från Fastighetsmäklarinspektionen Ordföranden och chefen Eva Westberg m.fl.informerade utskottet om myndighetens

2013-03-07

Betänkande 2012/13:CU16

Styrelseledamöter i aktiebolag och bolagets aktieägare kan i vissa situationer få ett personligt betalningsansvar för bolagets skulder. Detta ansvar gäller i dag i minst tio år men ska från den 1 maj 2013 gälla under kortare tid.

Talan om personligt betalningsansvar ska föras fram inom tre år från det att skulden uppkom. Men talan får alltid föras fram inom ett år från det att skulden senast skulle ha betalats. Om man inte har fört fram talan inom dessa tidsfrister upphör det personliga betalningsansvaret för skulden.

Ett personligt betalningsansvar kan till exempel uppstå för en styrelseledamot som inte gör vad lagen kräver vid kapitalbrist i bolaget. Då ska bland annat en kontrollbalansräkning upprättas.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2013-03-07 Debatt: 2013-03-14 Beslut: 2013-03-14

Betänkande 2012/13:CU16 (pdf, 73 kB)

Utskottsmöte 2012/13:21 Tisdag 2013-03-05 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:21 Datum och tid: 2013-03-05 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Planering och byggande CU9 Justering Motioner Föredragande: AL 3. Mottagande av motion Fråga om mottagande av motion 2012/13:Fi263 av Claes-Göran Carlsson

2013-03-05 11:00:00

Civilutskottets protokoll 2012/13:21

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21 DATUM 2013-03-05 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:20. 2 Planering och byggande CU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Därefter justerade utskottet förslag till

2013-03-05

Betänkande 2012/13:CU9

Plan- och bygglagen som riksdagen beslutade om 2010 har visat sig ha brister. Bland annat har hanteringen av plan- och bygglovsärenden inte blivit snabbare och enklare, vilket var avsikten. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska se över lagen. Kommittén bör få ett brett uppdrag att föreslå lagändringar som bland annat kan leda till en snabbare och enklare plan- och byggprocess. I kommitténs uppdrag bör ingå att se över det nuvarande systemet med regionplanering i plan- och bygglagen, som regeringen tidigare har meddelat att den har för avsikt att låta se över. Tillkännagivandet innebär att riksdagen sa ja till ett motionsförslag.

Riksdagen sa nej till övriga motioner om planering och byggande från allmänna motionstiden 2012.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 11
Justering: 2013-03-05 Debatt: 2013-03-20 Beslut: 2013-03-21

Betänkande 2012/13:CU9 (pdf, 285 kB) Webb-tv debatt om förslag: Planering och byggande