Dokument & lagar (133 träffar)

Kommittédirektiv 2012:74 kommittébeteckning: U 2011:03

Tilläggsdirektiv till Högskolemyndighets- och programkontorsutredningen U 2011:03 Innehåll Ändring av och förkortad tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2012 Ändring av och förkortad tid för uppdraget Regeringen beslutade den 9 juni 2011 kommittédirektiv om en effektiv myndighetsstruktur i fråga

2012-06-20

Kommittédirektiv 2012:72

Beslutsoförmögna personers ställning i hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och forskning Innehåll Sammanfattning Bakgrund Den grundläggande regleringen av fri- och rättigheter Ställföreträdarskap Hälso- och sjukvård och tandvård Socialtjänst Forskning Tidigare och pågående utredningar Uppdraget Uppdraget

2012-06-20

Kommittédirektiv 2012:71 kommittébeteckning: Ku 2010:04

Tilläggsdirektiv till Kulturbryggan en ny form för stöd till förnyelse och utveckling inom kulturområdet Ku 2010:04 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 8 juli 2010 kommittédirektiv som ger en kommitté i uppdrag att bl.a.

2012-06-20

Kommittédirektiv 2012:70

Utveckling av arbetet med unga som varken arbetar eller studerar Innehåll Sammanfattning En målgrupp som riskerar långvarigt utanförskap Uppdraget om utveckling av arbetet med unga som varken arbetar eller studerar Det kommunala informationsansvaret och samverkan för att förebygga utanförskap Konsekvensbeskrivningar

2012-06-20

Kommittédirektiv 2012:69

Översyn av bestämmelserna om skydd för landskapsinformation Innehåll Sammanfattning Nuvarande regler om landskapsinformation Lagen och förordningen om geografisk miljöinformation Näraliggande lagstiftning Tidigare utredningar Uppdraget att se över bestämmelserna om skydd Förändrad hotbild Teknikutvecklingen har

2012-06-20

Kommittédirektiv 2012:68

Luftförsvaret efter 2040 Innehåll Sammanfattning Behovet av en luftförsvarsutredning Uppdraget om luftförsvaret efter 2040 Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2012 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska utreda, analysera och bedöma helheten av och behoven inom luftförsvaret

2012-06-14

Kommittédirektiv 2012:67

Inrättande av en tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst Inspektionen för vård och omsorg Innehåll Sammanfattning Bakgrund Genomförda förändringar den 1 januari 2010 Genomförda förändringar den 1 januari 2011 Statskontorets utvärdering av tillsynsreformen Regeringens överväganden Uppdraget Organisation

2012-06-14

Kommittédirektiv 2012:66 kommittébeteckning: S 2011:07

Tilläggsdirektiv till Utredningen om vissa frågor om prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet S 2011:07 Innehåll Utvidgning av uppdraget Förlängning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2012 Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 16 juni

2012-06-14

Kommittédirektiv 2012:65 kommittébeteckning: Fi 2011:08

Tilläggsdirektiv till 2011 års vägtullsutredning Fi 2011:08 Innehåll Ändring i uppdraget Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2012 Sammanfattning Regeringen beslutade den 9 juni 2011 kommittédirektiv om skatte- och avgiftsuttag vid användandet av vissa vägar dir. 2011:47Utredaren ska

2012-06-14

Kommittédirektiv 2012:64 kommittébeteckning: Fi 2011:12

Tilläggsdirektiv till utredningen Riksbankens balansräkning Fi 2011:12 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 13 oktober 2011 kommittédirektiv om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning översyn efter erfarenheter

2012-06-07

Kommittédirektiv 2012:63 kommittébeteckning: M 2011:03

Tilläggsdirektiv till En nationell kommitté för hållbar rovdjurspolitik för varg M 2011:03 Innehåll Sammanfattning av uppdraget Tillägg till uppdraget Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Sammanfattning av uppdraget Regeringen beslutade den 16 augusti 2011 kommittédirektiv om En

2012-06-07

Kommittédirektiv 2012:62 kommittébeteckning: Ju 2011:03

Tilläggsdirektiv till Utredningen om internationell straffverkställighet Ju 2011:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 24 mars 2011 kommittédirektiv Internationell straffverkställighet: genomförande av EU-rambeslut och

2012-06-07

Kommittédirektiv 2012:61

Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan Innehåll Sammanfattning Bakgrund Tillsättandet av en kommission Utgångspunkter för kommissionens arbete Kommissionens uppdrag Utforma ett förslag till handlingsplan för genomförande av uppdraget att verka för att det it-politiska målet Analysera

2012-06-07

Kommittédirektiv 2012:50

Översyn av exportkontrollen av krigsmateriel Innehåll Sammanfattning Nuvarande exportkontroll av krigsmateriel hänsyn till mänskliga rättigheter Genomförande av en eventuell skärpning av exportkontrollen av krigsmateriel gentemot icke-demokratier Konsekvenser av skärpt exportkontroll av krigsmateriel till icke-demokratier

2012-06-01

Kommittédirektiv 2012:60 kommittébeteckning: M 2012:01

Tilläggsdirektiv till Utredningen om vattenverksamheter M 2012:01 Innehåll Utvidgning av uppdraget Förbudet mot utbyggnad av vattenkraft i vissa vattendrag Konsekvenser och samråd Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 31 maj 2012 Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 4 april 2012

2012-05-31

Kommittédirektiv 2012:59

Ersättning vid vissa särskilda fall av rådighetsinskränkningar Innehåll Sammanfattning Egendomsskyddet Europakonventionen och unionsrätten Utredningsbehovet Rättsläget efter 2011 Utredningsuppdraget Utredningens omfattning Utgångspunkter för analysen Förväntat resultat Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning

2012-05-31

Kommittédirektiv 2012:58 kommittébeteckning: Fi 2010:08

Tilläggsdirektiv till Utredningen Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration Fi 2010:08 Innehåll Förlängd tid för slutredovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 31 maj 2012 Förlängd tid för slutredovisning av uppdraget Regeringen beslutade den 4 november 2010 kommittédirektiv

2012-05-31

Kommittédirektiv 2012:57

Ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism Innehåll Sammanfattning Uppdraget Ta fram utbildningsmaterial med metoder för att förebygga våldsbejakande extremism Verka för att det förebyggande arbetet breddas för att kunna bemöta olika former av extremism Föreslå hur ett fortsatt förebyggande

2012-05-31

Kommittédirektiv 2012:56

Inrättandet av Universitets- och högskolerådet Innehåll Sammanfattning Beskrivning av Universitets- och högskolerådet och dess uppgifter Information Tillträde Antagning Bedömning av utländsk utbildning och utländska betyg Internationellt samarbete och mobilitet Uppföljning och analys Främja lika rättigheter och

2012-05-31

Kommittédirektiv 2012:55

Inrättandet av Universitetskanslersämbetet Innehåll Sammanfattning Beskrivning av Universitetskanslersämbetet och dess uppgifter Kvalitetssäkring Tillsyn Uppföljning och analys Publicering av resultat Uppdraget Ekonomiska ramar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 31 maj 2012

2012-05-31