Dokument & lagar (196 träffar)

Motion 1996/97:L17 av Marianne Carlström och Nils T Svensson (s)

Motion till riksdagen 1996/97:L17 av Marianne Carlström och Nils T Svensson s med anledning av prop. 1996/97:163 Den kooperativa företagsformen Företagskooperativa utredningen behandlade nya former för organisation av kooperativt företagande. Detta förhållande gav också namnet på regeringens proposition i ämnet även


Utskottsberedning: -1997/98:LU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:L16 av Yvonne Ruwaida och Ronny Korsberg (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:L16 av Yvonne Ruwaida och Ronny Korsberg mp med anledning av prop. 1996/97:163 Den kooperativa företagsformen Den kooperativa verksamhetsformen är mycket värdefull på många sätt i samhället. Det förslag som regeringen nu läger fram angående den kooperativa företagsformen är ett bra förslag.


Utskottsberedning: -1997/98:LU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Betänkande 1996/97:LU21

Konsumentombudsmannen (KO) gavs möjlighet att företräda konsumenten som ombud vid allmän domstol och kronofogdemyndighet vid tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Verksamheten ska pågå på försök i fem år och begränsas till tvister som gäller finansiella tjänster. Syftet är i första hand att främja prejudikatbildningen på konsumentområdet.


Justering: 1997-05-20 Debatt: 1997-06-03

Betänkande 1996/97:LU22

Riksdagen beslutade om en ny regel i upphovsrättslagen om att upphovsmän alltid ska ha rätt till skälig ersättning när de överlåter sin uthyrningsrätt avseende ljudupptagningar eller upptagningar av rörliga bilder till en framställare av sådana upptagningar. Samma rätt till ersättning ska gälla för utövande konstnärer. Syftet med riksdagens beslut, som utgör en EG-anpassning, är att ge ett visst skydd åt den svagare avtalsparten.


Justering: 1997-05-15 Debatt: 1997-05-28

Betänkande 1996/97:LU17

Möjligheterna att förordna god man för utomnordiska barn utvidgades. Syftet var att förbättra det rättsliga skyddet för i första hand ensamma flyktingbarn som vistas i Sverige. Om ett barns förmyndare inte kan utöva förmynderskapet, ska en god man kunna förordnas enligt samma regler som gäller för svenska barn.


Justering: 1997-05-15 Debatt: 1997-05-28

Betänkande 1996/97:LU16

De nationella svenska reglerna om registrering av fartyg anpassades till EU:s gemenskapsrätt. Ändringen innebär bland annat att fysiska och juridiska personer från EES ska ha rätt att registrera sina fartyg i Sverige, om fartygen används inom ramen för en ekonomisk verksamhet som har etablerats här i landet. Dessutom ska fysiska personer från andra länder inom EES som arbetar i Sverige kunna få sina fritidsfartyg betraktade som svenska.


Justering: 1997-05-15 Debatt: 1997-05-28

Betänkande 1996/97:LU20

Riksdagen beslutade om en ny växtförädlarrättslag som i vissa avseenden innebär en förstärkning av ensamrätten till nya växtsorter. Den nya lagen utgör en anpassning till en internationell konvention för skydd av växtförädlingsprodukter, som riksdagen samtidigt godkände. Vidare beslutades om en ändrad instansordning som innebär att beslut av Statens växtsortnämnd ska överklagas till Patentbesvärsrätten.


Justering: 1997-05-13 Debatt: 1997-05-28

Betänkande 1996/97:LU18

Riksdagen beslutade om en ny lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende. Lagen ska tillämpas på avtal som rör överlåtelse eller upplåtelse av rätten att periodvis nyttja en bostad och ger konsumenterna bland annat rätt att frånträda avtalet inom tio dagar (ångerrätt). Syftet med lagen var att införliva ett EG-direktiv som tar sikte på så kallad time-sharing inom turistnäringen.


Justering: 1997-04-24 Debatt: 1997-05-14

Betänkande 1996/97:LU19

Reglerna för löneskydd vid konkurs ändrades för att bättre stämma överens med EG-direktiv på området. Ändringarna innebär bland annat att den så kallade karensregeln i lönegarantilagen upphävs. Karensregeln infördes 1994 för att förhindra missbruk av lönegarantin vid upprepade konkurser. Lönegaranti skulle därför lämnas endast en gång under en tidsperiod om två år för lönefordringar som uppstått i samma verksamhet. Bestämmelsen avskaffades nu för att arbetstagare, som normalt saknar möjlighet att påverka företagets ekonomiska situation, inte ska ställas utan löneskydd.


Justering: 1997-04-17 Debatt: 1997-04-30

Betänkande 1996/97:LU15

Riksdagen avslog sju motioner om olika associationsrättsliga frågor. Motionerna behandlade bland annat förenklade regler för mindre företag och redovisning av statligt stöd till företag.


Justering: 1997-04-08 Debatt: 1997-04-23

Motion 1996/97:L15 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1996/97:L15 av Tanja Linderborg m.fl. v med anledning av prop. 1996/97:129 Ändringar i upphovsrättslagen Inledning I propositionen föreslås ändringar i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Den syftar till att implementera artikel 4 i direktiv 92/100/EEG som behandlar upphovsmäns


Utskottsberedning: --1996/97:LU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:L14 av Agne Hansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1996/97:L14 av Agne Hansson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:128 Ny växtförädlarrättslag I propositionen föreslår regeringen att Sverige ska ansluta sig till den 19 mars 1991 reviderade konventionen för skydd av växtförädlingsprodukter. Den nu gällande svenska växtförädlarrättslagen uppfyller


Utskottsberedning: -1996/97:LU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:L13 av Yvonne Ruwaida och Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:L13 av Yvonne Ruwaida och Gudrun Lindvall mp med anledning av prop. 1996/97:128 Ny växtförädlarrättslag Anslut inte till UPOV 1991 De trender som nu råder inom växtförädlingens område ligger inte i linje med långsiktigt hållbart jordbruk. En allt starkare kommersialisering och monopolisering


Utskottsberedning: -------1996/97:LU20
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:L12 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:L12 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:104 Medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa konsumenttvister Sammanfattning I propositionen föreslås en lag om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen KO i vissa tvister. Den föreslagna försöksverksamheten


Utskottsberedning: --1996/97:LU21
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:L11 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1996/97:L11 av Tanja Linderborg m.fl. v med anledning av prop. 1996/97:127 Konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende Regeringen föreslår en ny lag till skydd för konsumenter vid avtal om tidsdelat boende, s.k. timesharing. Syftet med lagen är att införa ett EG- direktiv om skydd för konsumenter


Utskottsberedning: -1996/97:LU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:L10 av Agne Hansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1996/97:L10 av Agne Hansson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:127 Konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende I propositionen lämnas förslag till en ny lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende. Den nya lagen syftar till att genomföra ett EG-direktiv om skydd för konsumenter vid


Utskottsberedning: -1996/97:LU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Betänkande 1996/97:LU13

Riksdagen avslog ett antal motioner från allmänna motionstiden om olika konsumentpolitiska frågor. Motionerna rörde konsumentpolitikens mål och inriktning, konsumentpolitiken i ett EU-perspektiv, konsumenterna och miljön, olika marknadsföringsfrågor samt frågan om ökat konsumentskydd, bland annat vid betaltjänster och hemförsäljning.


Justering: 1997-03-04 Debatt: 1997-03-19

Betänkande 1996/97:LU12

Riksdagen avslog tio motioner från allmänna motionstiden om olika immaterialrättsliga frågor. I motionerna föreslogs bland annat åtgärder för att dels underlätta och initiera ansökningar om patent och varumärken, dels öka skyddet för immateriella rättigheter. Andra motioner gällde patent som inte utnyttjas, patent på levande organismer, så kallade bruksmönster samt skydd av kommunvapen.


Justering: 1997-03-04 Debatt: 1997-03-19

Betänkande 1996/97:LU6

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att överväga om möjligheten att ompröva skuldsaneringsbeslut ska utvidgas. En utvidgning skulle göra det möjligt att ompröva även det belopp som enligt skuldsaneringsbeslutet ska fördelas mellan borgenärerna. Möjligheten till omprövning omfattar sedan tidigare endast tiden och sättet för hur skulderna ska betalas. Ställningstagandet gjordes med anledning av ett förslag från Riksdagens revisorer.


Justering: 1997-02-25 Debatt: 1997-03-12

Betänkande 1996/97:LU14

Riksdagen godkände ändringar i reglerna för ersättning från den internationella oljeskadefonden som ger möjlighet till tvingande sjövägsregler.


Justering: 1997-02-04 Debatt: 1997-02-26