Dokument & lagar (127 träffar)

Betänkande 1996/97:LU21

Konsumentombudsmannen (KO) gavs möjlighet att företräda konsumenten som ombud vid allmän domstol och kronofogdemyndighet vid tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Verksamheten ska pågå på försök i fem år och begränsas till tvister som gäller finansiella tjänster. Syftet är i första hand att främja prejudikatbildningen på konsumentområdet.


Justering: 1997-05-20 Debatt: 1997-06-03

Betänkande 1996/97:LU22

Riksdagen beslutade om en ny regel i upphovsrättslagen om att upphovsmän alltid ska ha rätt till skälig ersättning när de överlåter sin uthyrningsrätt avseende ljudupptagningar eller upptagningar av rörliga bilder till en framställare av sådana upptagningar. Samma rätt till ersättning ska gälla för utövande konstnärer. Syftet med riksdagens beslut, som utgör en EG-anpassning, är att ge ett visst skydd åt den svagare avtalsparten.


Justering: 1997-05-15 Debatt: 1997-05-28

Betänkande 1996/97:LU17

Möjligheterna att förordna god man för utomnordiska barn utvidgades. Syftet var att förbättra det rättsliga skyddet för i första hand ensamma flyktingbarn som vistas i Sverige. Om ett barns förmyndare inte kan utöva förmynderskapet, ska en god man kunna förordnas enligt samma regler som gäller för svenska barn.


Justering: 1997-05-15 Debatt: 1997-05-28

Betänkande 1996/97:LU16

De nationella svenska reglerna om registrering av fartyg anpassades till EU:s gemenskapsrätt. Ändringen innebär bland annat att fysiska och juridiska personer från EES ska ha rätt att registrera sina fartyg i Sverige, om fartygen används inom ramen för en ekonomisk verksamhet som har etablerats här i landet. Dessutom ska fysiska personer från andra länder inom EES som arbetar i Sverige kunna få sina fritidsfartyg betraktade som svenska.


Justering: 1997-05-15 Debatt: 1997-05-28

Betänkande 1996/97:LU20

Riksdagen beslutade om en ny växtförädlarrättslag som i vissa avseenden innebär en förstärkning av ensamrätten till nya växtsorter. Den nya lagen utgör en anpassning till en internationell konvention för skydd av växtförädlingsprodukter, som riksdagen samtidigt godkände. Vidare beslutades om en ändrad instansordning som innebär att beslut av Statens växtsortnämnd ska överklagas till Patentbesvärsrätten.


Justering: 1997-05-13 Debatt: 1997-05-28

Betänkande 1996/97:LU18

Riksdagen beslutade om en ny lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende. Lagen ska tillämpas på avtal som rör överlåtelse eller upplåtelse av rätten att periodvis nyttja en bostad och ger konsumenterna bland annat rätt att frånträda avtalet inom tio dagar (ångerrätt). Syftet med lagen var att införliva ett EG-direktiv som tar sikte på så kallad time-sharing inom turistnäringen.


Justering: 1997-04-24 Debatt: 1997-05-14

Betänkande 1996/97:LU19

Reglerna för löneskydd vid konkurs ändrades för att bättre stämma överens med EG-direktiv på området. Ändringarna innebär bland annat att den så kallade karensregeln i lönegarantilagen upphävs. Karensregeln infördes 1994 för att förhindra missbruk av lönegarantin vid upprepade konkurser. Lönegaranti skulle därför lämnas endast en gång under en tidsperiod om två år för lönefordringar som uppstått i samma verksamhet. Bestämmelsen avskaffades nu för att arbetstagare, som normalt saknar möjlighet att påverka företagets ekonomiska situation, inte ska ställas utan löneskydd.


Justering: 1997-04-17 Debatt: 1997-04-30

Betänkande 1996/97:LU15

Riksdagen avslog sju motioner om olika associationsrättsliga frågor. Motionerna behandlade bland annat förenklade regler för mindre företag och redovisning av statligt stöd till företag.


Justering: 1997-04-08 Debatt: 1997-04-23

Betänkande 1996/97:LU13

Riksdagen avslog ett antal motioner från allmänna motionstiden om olika konsumentpolitiska frågor. Motionerna rörde konsumentpolitikens mål och inriktning, konsumentpolitiken i ett EU-perspektiv, konsumenterna och miljön, olika marknadsföringsfrågor samt frågan om ökat konsumentskydd, bland annat vid betaltjänster och hemförsäljning.


Justering: 1997-03-04 Debatt: 1997-03-19

Betänkande 1996/97:LU12

Riksdagen avslog tio motioner från allmänna motionstiden om olika immaterialrättsliga frågor. I motionerna föreslogs bland annat åtgärder för att dels underlätta och initiera ansökningar om patent och varumärken, dels öka skyddet för immateriella rättigheter. Andra motioner gällde patent som inte utnyttjas, patent på levande organismer, så kallade bruksmönster samt skydd av kommunvapen.


Justering: 1997-03-04 Debatt: 1997-03-19

Betänkande 1996/97:LU6

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att överväga om möjligheten att ompröva skuldsaneringsbeslut ska utvidgas. En utvidgning skulle göra det möjligt att ompröva även det belopp som enligt skuldsaneringsbeslutet ska fördelas mellan borgenärerna. Möjligheten till omprövning omfattar sedan tidigare endast tiden och sättet för hur skulderna ska betalas. Ställningstagandet gjordes med anledning av ett förslag från Riksdagens revisorer.


Justering: 1997-02-25 Debatt: 1997-03-12

Betänkande 1996/97:LU14

Riksdagen godkände ändringar i reglerna för ersättning från den internationella oljeskadefonden som ger möjlighet till tvingande sjövägsregler.


Justering: 1997-02-04 Debatt: 1997-02-26

Betänkande 1996/97:LU7

Riksdagen beslutade att den som är skydlig att underhålla en dammanläggning ska vara strikt ansvarig för skador som orsakas av ett dammhaveri. Strikt ansvar innebär ansvar oavsett om någon varit vårdslös eller inte. Rättsläget har varit oklart när det gäller ansvarsfrågan, vilket gjort det svårt för vattenföretagen och försäkringsbolagen att bedöma hur stora ansvarsriskerna är och vilka åtgärder som bör vidtas.


Justering: 1997-01-28 Debatt: 1997-02-05

Betänkande 1996/97:LU11

Riksdagen avslog fem motioner från allmänna motionstiden om sjöfylleri. Motionerna innehöll förslag om promilleregler även för sjötrafiken.


Justering: 1997-01-21 Debatt: 1997-02-05

Betänkande 1996/97:LU10

Riksdagen avslog tre motioner från allmänna motionstiden om vissa fastighetsförvärv. Motionärernas förslag rörde friköpsrätt vid historiska arrenden och ett återinförande av en generell kontroll av utländska förvärv av fast egendom.


Justering: 1997-01-21 Debatt: 1997-02-05

Betänkande 1996/97:LU9

Riksdagen avslog sju motioner från allmänna motionstiden om olika skadestånds- och ersättningsrättsliga frågor. Motionerna innehöll förslag om bland annat skadeståndsansvar vid atomskador, obligatorisk ansvarsförsäkring för ägare av fritidsbåtar samt utmätning av ersättning för frihetsinskränkning.


Justering: 1997-01-21 Debatt: 1997-02-05

Betänkande 1996/97:LU8

Riksdagen avslog sex motioner från allmänna motionstiden om familjerättsliga frågor. Motionsförslagen rör bland annat en översyn av sambolagstiftningen, reglerna om registrering av partnerskap samt återinförande av arvsrätt för kusiner.


Justering: 1997-01-21 Debatt: 1997-02-05

Betänkande 1996/97:LU2

Regeringen gavs möjlighet att ta initiativ till och besluta om ändringar i stiftelseförordnandena i stiftelser som bildats av staten. Denna möjlighet ska dock inte omfatta föreskrifter om stiftelsernas ändamål. Riksdagens beslut gäller bland annat de stiftelser för bland annat forskningsändamål som den förra regeringen inrättade med löntagarfondsmedel som kapital.


Justering: 1996-11-19 Debatt: 1996-11-28

Betänkande 1996/97:LU4

Riksdagen beslutade att revisorer i stiftelser som förvaltas av statliga myndigheter utses och entledigas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Detta under förutsättning att inte annat anges i stiftelseförordnandet.


Justering: 1996-10-22 Debatt: 1996-11-27

Betänkande 1996/97:LU3

Riksdagen beslutade om ändringar i reglerna för redovisning i ekonomiska föreningar, handelsbolag och vissa aktiebolag. Bland annat gavs alla ekonomiska föreningar och handelsbolag möjlighet att upprätta årsbokslut enligt den nya års-redo-visnings-lagens bestämmelser.


Justering: 1996-10-22 Debatt: 1996-11-27