Dokument & lagar (3 126 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:703 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2015/2589/Ee Miljö- och energidepartementet Energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:703 av Birger Lahti V Elnätsbolagens prishöjningar Birger Lahti har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att undvika att elnätsföretagen ges möjlighet att ta ut stora avgiftshöjningar framöver Det stämmer

Svarsdatum: 2015-07-22 Frågeställare: Birger Lahti (V)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:703 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 42 kB)

Interpellation 2014/15:738 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2014/15:738 Långsiktig bekämpning av stickmyggor av Mikael Oscarsson KD till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP I februari i år interpellerade jag om bekämpning av stickmyggor. I interpellationen lyfte jag upp problematiken med att sänka stödet för bekämpning av stickmyggor i nedre dalälvsområdet med

Inlämnad: 2015-07-20 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:738 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:732 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/5350/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:732 av Jessica Rosencrantz M Översyn av Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyler Jessica Rosencrantz har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder med anledning av den framförda kritiken av de samhällsekonomiska kalkyler

Svarsdatum: 2015-07-20 Frågeställare: Jessica Rosencrantz (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:732 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:722 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/5225/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:722 av Åsa Coenraads M Åtgärder för att minska viltolyckorna i trafiken Åsa Coenraads har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att minska de alltmer ökade viltolyckorna i trafiken. Utgångspunkten för allt trafiksäkerhetsarbete

Svarsdatum: 2015-07-20 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:722 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:719 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/05157/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:719 av Edward Riedl M Utmaningar förknippade med den nya toatömningslagen Edward Riedl har frågat mig om jag avser ta några initiativ för att underlätta för vanliga båtägare att göra rätt, när det kommer till det nya

Svarsdatum: 2015-07-20 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:719 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:697 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/5003/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:697 av Edward Riedl M Inspel från flygbranschen vid framtagandet av flygstrategin Edward Riedl har frågat mig om jag avser att på något sätt involvera aktörer från flygbranschen vid framtagningen av flygstrategin. Svaret

Svarsdatum: 2015-07-20 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:697 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:730 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015/05482/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:730 av Roger Haddad FP Effekter av polisens omorganisation Roger Haddad har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att omorganisationen faktiskt ska leda till att polisen kommer närmare invånarna lokalt. Målet

Svarsdatum: 2015-07-16 Frågeställare: Roger Haddad (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:730 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:725 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2015/01929/KL Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:725 av Hans Wallmark M Beredskapsmuseet utanför Helsingborg Hans Wallmark har frågat mig om jag har för avsikt att vidta någon generell åtgärd för att säkerställa att allmänheten fortsatt kan få tillgång till

Svarsdatum: 2015-07-16 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:725 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 33 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:724 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2015/00993/MFU Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:724 av Hans Wallmark M Kostnaderna för nästa generations ubåt Hans Wallmark har frågat mig om de två nya ubåtarna samt halvtidsmodifieringen av de två befintliga ubåtarna ryms inom den kostnadsram som tidigare har satts

Svarsdatum: 2015-07-16 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:724 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:721 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2015/00989/SI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:721 av Carl-Oskar Bohlin M Otillräckligt Natoskydd med enbart partnerskap Carl-Oskar Bohlin har frågat mig på vilka omständigheter och fakta jag har baserat mitt ställningstagande att Sverige säkerhetspolitiskt gynnas av

Svarsdatum: 2015-07-16 Frågeställare: Carl-Oskar Bohlin (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:721 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:715 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015 05370/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:715 av Roger Haddad FP Sveriges hantering av Europols antiterrorprojekt Roger Haddad har frågat mig på vilka sätt jag och regeringen arbetar för att Sverige ska delta i Europols antiterroraktion mot terrorism på sociala

Svarsdatum: 2015-07-16 Frågeställare: Roger Haddad (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:715 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:709 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015/05319/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:709 av Roger Haddad FP Stockholmspolisens kvinnoregister Roger Haddad har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med registerfrågorna inom polisen. Frågan ställs mot bakgrund av Datainspektionens

Svarsdatum: 2015-07-16 Frågeställare: Roger Haddad (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:709 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:702 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015/ 05320/Statssekr Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:702 av Andreas Carlson KD Nollvision mot branddöd Andreas Carlson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att göra Sverige mer brandsäkert. När det gäller förekomsten av olyckor kan jag konstatera att

Svarsdatum: 2015-07-16 Frågeställare: Andreas Carlson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:702 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:693 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015/05170/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:693 av Beatrice Ask M Säkerhetspolisens nya uppgifter om terrorismfinansiering Beatrice Ask har frågat mig vilka nya initiativ jag tänker ta för att Säkerhetspolisen, långivarna och berörda myndigheter mer effektivt ska

Svarsdatum: 2015-07-16 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:693 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:692 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015/05169/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:692 av Tuve Skånberg KD Religionsfriheten och konvertiters säkerhet Tuve Skånberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att garantera konvertiters säkerhet. Att förebygga och förhindra att människor utsätts

Svarsdatum: 2015-07-16 Frågeställare: Tuve Skånberg (KD)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:692 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Interpellation 2014/15:737 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2014/15:737 Moms på posttjänster av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP I ett utslag från EU-domstolen har Sverige ålagts att momsbefria delar av Postens Postnords utbud av posttjänster. Detta är något som riskerar att snedvrida konkurrensen på postmarknaden markant och i förlängningen innebära

Inlämnad: 2015-07-15 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:737 av Erik Ottoson (M) (pdf, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:723 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2015/5224/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:723 av Åsa Coenraads M Åtgärder för att minska skadorna från vildsvin Åsa Coenraads har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att minska skadorna från vildsvin på åkrar, trädgårdar och slåttervallar. Regeringen

Svarsdatum: 2015-07-14 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:723 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 34 kB)

Interpellation 2014/15:740 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2014/15:740 Antalet traineejobb av Lotta Finstorp M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Under valrörelsen hävdade Socialdemokraterna att de hade en annan och bättre medicin mot arbetslösheten. Unga skulle erbjudas jobb eller utbildning inom 90 dagar och 32 000 traineejobb skulle trollas fram. Av

Inlämnad: 2015-07-10 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:740 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 74 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Antalet traineejobb

Interpellation 2014/15:739 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2014/15:739 Regeringens svek mot företagen av Lotta Finstorp M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Före valet utlovade Socialdemokraterna satsningar på företagen och att all politik skulle prövas mot om den leder till fler jobb. När regeringen presenterade sin vårbudget såg vi det motsatta.

Inlämnad: 2015-07-10 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2014/15:739 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:716 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2015/5101/FÖF Dnr N2015/5138/FÖF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:713 av Sten Bergheden M Electrolux avveckling och näringslivet i Mariestad, och 2014/15:716 av Cecilia Widegren M Sämre konkurrenskraft ger nedläggningar Sten Bergheden har frågat mig om

Svarsdatum: 2015-07-10 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:716 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 36 kB)