Dokument & lagar (292 träffar)

Kommittédirektiv 2015:61 kommittébeteckning: Ju 2014:26

Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism Ju 2014:26 Innehåll Sammanfattning av tilläggsuppdraget Utredningens nuvarande uppdrag Tilläggsuppdraget De internationella och svenska reglerna på området Utredaren ska sammanfattningsvis Straffbestämmelsen

2015-06-17

Kommittédirektiv 2015:63

Översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande Innehåll Sammanfattning Bakgrund Processen för att ändra den målsatta nivån Uppdraget Effekterna av det finanspolitiska ramverket Lämplig nivå för målet för den offentliga sektorns finansiella sparande Förhållandet till övriga delar av det finanspolitiska

2015-06-11

Kommittédirektiv 2015:62

Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet Innehåll Sammanfattning Bakgrund Fastighetspaketering Exempel på skattefördelar med paketering Förvärv genom fastighetsbildningsåtgärder Vissa förfaranderegler om stämpelskatt Behov av översyn och nödvändiga författningsändringar Uppdraget Utredaren ska således

2015-06-11

Kommittédirektiv 2015:60

En kommission för jämlik hälsa Innehåll Sammanfattning Bakgrund Samhälleliga förutsättningar folkhälsopolitikens fokus Initiativ för jämlik hälsa Uppdraget Konsekvensbeskrivningar Arbetets bedrivande och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2015 Sammanfattning En kommitté en kommission

2015-06-04

Kommittédirektiv 2015:59

Ett bonus-malus-system för lätta fordon Innehåll Sammanfattning Bakgrund Generella styrmedel kan behöva kompletteras med mer specifika styrmedel Ett bonus-malus-system kan öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå prioriteringen om en fossiloberoende fordonsflotta Gällande rätt Uppdraget Utreda

2015-05-28

Kommittédirektiv 2015:58

Ett effektivt, ändamålsenligt och modernt straffrättsligt regelverk för juridiska personer Innehåll Sammanfattning av uppdraget Utredaren ska särskilt Behovet av en utredning Utvecklingen på sanktionsområdet och kritiken mot företagsboten Uppdraget Maximibeloppet för företagsboten Utredaren ska därför Grunderna

2015-05-21

Kommittédirektiv 2015:57 kommittébeteckning: A 2012:03

Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén A 2012:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 21 maj 2015 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 27 september 2012 att en parlamentariskt sammansatt kommitté skulle utvärdera tillämpningen av vissa bestämmelser i lagen 1999:678

2015-05-21

Kommittédirektiv 2015:56 kommittébeteckning: Fi 2014:07

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt Fi 2014:07 Innehåll Förlängd tid för uppdrag Beslut vid regeringssammanträde den 13 maj 2015 Förlängd tid för uppdrag Regeringen beslutade den 27 mars 2014 kommittédirektiv om översyn av ersättning till

2015-05-13

Kommittédirektiv 2015:55 kommittébeteckning: U 2014:13

Tilläggsdirektiv till Utredningen om politisk information i skolan U 2014:13 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 21 augusti 2014 kommittédirektiv om politisk information i skolan dir. 2014:117Enligt utredningens direktiv

2015-05-07

Kommittédirektiv 2015:54 kommittébeteckning: L 2013:02

Tilläggsdirektiv till Dricksvattenutredningen N L 2013:02 Innehåll Ändring i uppdraget Genomförande och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015. Ändring i uppdraget Regeringen beslutade den 18 juli 2013 kommittédirektiv om en trygg dricksvattenförsörjning dir. 2013:75För utredningens

2015-05-07

Kommittédirektiv 2015:53

En förbättrad varumärkesrätt inom EU Innehåll Sammanfattning Nuvarande varumärkesrätt EU-regleringen Den nationella regleringen Utredningsuppdraget Genomförande av det nya varumärkesdirektivet Kompletterande bestämmelser till varumärkesförordningen Skyddet för geografiska ursprungsbeteckningar De nya varumärkesrättsliga

2015-05-07

Kommittédirektiv 2015:52 kommittébeteckning: U 2014:06

Tilläggsdirektiv till Jämställdhetsutredningen U 2014:06 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 3 april 2014 kommittédirektiv om uppföljning av utvecklingen mot jämställdhet samt jämställdhetspolitikens genomförande och effektivitet

2015-05-07

Kommittédirektiv 2015:51

Skatt på finanssektorn Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget Konsekvensbeskrivningar Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram ett förslag till en skatt på finanssektorn, som minskar den skattefördel som sektorn kan antas få till

2015-05-07

Kommittédirektiv 2015:50

Medverkan av tjänsteleverantörer vid hantering av ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd Innehåll Sammanfattning Bakgrund Svårigheten att möta behov av service i en föränderlig omvärld Möjligheter att överlämna förvaltningsuppgifter utanför myndigheterna Uppdraget Utredaren ska därför Utredaren ska därför

2015-05-07

Kommittédirektiv 2015:49 kommittébeteckning: Fi 2014:16

Tilläggsdirektiv till utredningen om nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Fi 2014:16 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 30 oktober 2014 kommittédirektiv om nya regler om åtgärder mot

2015-04-30

Kommittédirektiv 2015:48

En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket Innehåll Sammanfattning Konkurrenslagens bestämmelser Handläggningen av konkurrenslagsärenden Otillåtna samarbeten och missbruk av dominerande ställning Företagskoncentrationer Tidigare utredningar om förändringar av domstolsstruktur och beslutanderätt för Konkurrensverket

2015-04-30

Kommittédirektiv 2015:47

Avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar Innehåll Sammanfattning Bakgrund Tidigare arbete på området Gällande rätt EFC-direktivet och EETS Beskattning av tunga lastbilar i Sverige Uppdraget Omfattningen av skatteuttaget Skattenivåer och differentiering Teknisk lösning Organisation av skatteuttaget

2015-04-30

Kommittédirektiv 2015:46

En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Innehåll Sammanfattning Utredaren ska bland annat Uppdraget att ta fram en nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Det behövs en kartläggning och uppföljning av verksamheten Utredaren ska därför En musik- och kulturskola för alla

2015-04-30

Kommittédirektiv 2015:45

Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension Innehåll Sammanfattning Utredaren ska bedöma i vilken omfattning svensk rätt uppfyller de krav som ställs i direktivet och utarbeta de författningsförslag som behövs för att anpassa svensk lagstiftning till direktivet när det gäller Direktivet

2015-04-30

Kommittédirektiv 2015:44 kommittébeteckning: U 2014:11

Tilläggsdirektiv till Ledningsutredningen U 2014:11 Innehåll Ändring i och utvidgning av uppdraget Utredaren ska Beslut vid regeringssammanträde den 23 april 2015 Ändring i och utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 15 maj 2014 att ge en särskild utredare i uppdrag att kartlägga och analysera ledarskap och

2015-04-23