Dokument & lagar (466 träffar)

Kommittédirektiv 2015:141 kommittébeteckning: U 2015:01

Tilläggsdirektiv till Gymnasieutredningen U 2015:01 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Utredaren ska Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2015 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 19 mars 2015 att ge en särskild utredare i uppdrag att bl.a. analysera och

2015-12-18

Kommittédirektiv 2015:140 kommittébeteckning: U 2015:03

Tilläggsdirektiv till 2015 års skolkommission U 2015:03 Innehåll Förlängd tid för delar av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2015 Förlängd tid för delar av uppdraget Regeringen beslutade den 1 april 2015 att ge en kommitté en skolkommission i uppdrag att lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat,

2015-12-17

Kommittédirektiv 2015:139 kommittébeteckning: Ju 2015:02

Tilläggsdirektiv till Utredningen om tillsynen över den personliga integriteten Ju 2015:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2015 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 22 december 2014 kommittédirektiv om hur skyddet för den personliga integriteten kan

2015-12-17

Kommittédirektiv 2015:138

Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa Innehåll Sammanfattning Bakgrund Fem fokusområden fem år framåt strategi för statens insatser inom området psykisk hälsa 2016-2020 Behovet av en nationell funktion inom området psykisk hälsa Uppdraget Identifiera utvecklingsbehov

2015-12-17

Kommittédirektiv 2015:136

Användarna i delningsekonomin Innehåll Sammanfattning Bakgrund Behovet av en utredning Inblandade marknadsaktörers rättigheter och skyldigheter Uppdraget Konsekvensbeskrivningar Uppdragets genomförande och redovisning Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2015 Sammanfattning Den s.k. delningsekonomin

2015-12-17

Kommittédirektiv 2015:135 kommittébeteckning: U 2015:12

Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning U 2015:12 Innehåll Förlängd tid för och utvidgning av uppdraget Uppdraget att föreslå hur kunskap och kompetens hos nyanlända kvinnor och män snabbt kan tas till vara i det svenska skolväsendet Olika typer av kompletterande utbildningar

2015-12-10

Kommittédirektiv 2015:134

Hjälpmedel, teknik och metoder för delaktighet och självbestämmande Innehåll Sammanfattning Bakgrund Begreppet hjälpmedel Regler och samverkan Avgifter Myndigheten för delaktighet Behovet av en översyn Kompetenssituationen behöver övervägas Avgifterna varierar över landet Ansvaret för hjälpmedel för barn och

2015-12-10

Kommittédirektiv 2015:133 kommittébeteckning: S 2014:17

Tilläggsdirektiv till ToR-utredningen. Utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet S 2014:17 Innehåll Utvidgning och förlängd tid för redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 10 december 2015 Utvidgning och förlängd tid för redovisning av uppdraget Regeringen beslutade den 17 juli

2015-12-10

Kommittédirektiv 2015:132 kommittébeteckning: UD 2015:01

Tilläggsdirektiv till utredningen om medverkan av tjänsteleverantörer vid hantering av ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd UD 2015:01 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regelverket och problemen med dagens hantering av uppehållstillståndskort Det utvidgade uppdraget Utredaren ska därför

2015-12-10

Kommittédirektiv 2015:131 kommittébeteckning: Ju 2014:22

Tilläggsdirektiv till 2014 års människohandelsutredning Ju 2014:22 Innehåll Sammanfattning av tilläggsuppdraget Utredningens nuvarande uppdrag Behovet av en utvidgning av uppdraget Vissa internationella åtaganden avseende tvångsarbete Åtgärder för att motverka exploatering av utsatta personer Tilläggsuppdraget Straffrättslig

2015-12-10

Kommittédirektiv 2015:130 kommittébeteckning: Fi 2015:06

Tilläggsdirektiv till Kommittén om översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande Fi 2015:06 Innehåll Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 10 december 2015 Redovisning av uppdraget Regeringen beslutade den 11 juni 2015 att ge en parla-mentariskt sammansatt kommitté i uppdrag

2015-12-10

Kommittédirektiv 2015:129 kommittébeteckning: A 2014:01

Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering A 2014:01 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Utredaren får nu i uppdrag att också analysera och ta ställning till Utredaren ska därför Utredaren ska därför Diskriminering i offentlig verksamhet Utredaren ska därför

2015-12-03

Kommittédirektiv 2015:128 kommittébeteckning: Fi 2015:02

Tilläggsdirektiv till 2015 års betaltjänstutredning Fi 2015:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 3 december 2015 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 1 april 2015 kommittédirektiv om betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton dir. 2015:39Utredningen

2015-12-03

Kommittédirektiv 2015:127

Ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården Innehåll Sammanfattning Bakgrund Definitioner Uppdraget att kartlägga pågående initiativ och samarbeten Utredaren ska därför Uppdraget att utreda mer bindande nationella riktlinjer Kommunalt självstyre Professionernas yrkesansvar Utredaren ska

2015-12-03

Valprövningsnämndens beslut 2015:17

I skrivelse den 5 oktober 2015 av kommunfullmäktiges ordförande i Arvika kommun konstaterades att ledamoten AA MP inte längre är folkbokförd i Arvika kommun och därmed inte längre valbar. Någon avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige hade inte inkommit. I skrivelsen angavs att kommunfullmäktige därför begärde en

2015-12-02

Kommittédirektiv 2015:126

Förbättrade förutsättningar för ordning och säkerhet i domstolarna Innehåll Sammanfattning Uppdraget att se över av bestämmelserna om ordning i domstolarna Ordning i samband med förhandlingar Utredaren ska Kläder och symboler som kan uppfattas som hotfulla Utredaren ska Allmänhetens bruk av elektronisk utrustning

2015-12-01

Kommittédirektiv 2015:125

Kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd Innehåll Sammanfattning Uppdraget Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren ska därför En föreskriftsrätt för Datainspektionen skulle kunna stärka integritetsskyddet Utredaren ska därför Övriga frågor Konsekvensbeskrivningar

2015-11-26

Kommittédirektiv 2015:124 kommittébeteckning: N 2015:06

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle N 2015:06 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 13 augusti 2015 kommittédirektiv om en översyn av postlagstiftningen

2015-11-26

Kommittédirektiv 2015:123 kommittébeteckning: N 2012:04

Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen N 2012:04 Innehåll Sammanfattning Digitaliseringskommissionens direktiv och betänkanden Uppdraget Redovisa kunskapssammanställningar och omvärldsanalyser Stödja regeringens arbete i digitaliseringsfrämjande frågor Uppdragets genomförande Beslut vid regeringssammanträde

2015-11-26

Kommittédirektiv 2015:122

Vissa frågor om nyanlända elevers utbildning Innehåll Sammanfattning Migrationsöverenskommelsen Begreppet nyanlända elever Beskrivning av gällande rätt Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren ska därför Konsekvensbeskrivningar Arbetsformer och redovisning av uppdraget Beslut

2015-11-26