Dokument & lagar (268 träffar)

Kommittédirektiv 2017:95

En organisation för lokal statlig service Innehåll Sammanfattning Myndigheternas service och tillgänglighet Tidigare utredningar Statens servicecenters rapport Behovet av en organisation för lokal statlig service Uppdraget att analysera och föreslå en organisation för lokal statlig service Serviceutbudet vid de

2017-09-07

Kommittédirektiv 2017:94

Inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap Innehåll Sammanfattning Behov av en samlande organisation på arbetsmiljöområdet För att säkerställa organisationens roll ska verksamheten inrättas som en myndighet Den nya myndigheten kommer att bidra till ett mer hållbart arbetsliv Sprida kunskap med fokus på att forskning

2017-09-07

Kommittédirektiv 2017:93 kommittébeteckning: U 2016:07

Tilläggsdirektiv till Utredningen förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk U 2016:07 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 31 augusti 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 22 december 2016 kommittédirektiv om förbättrade möjligheter

2017-08-31

Kommittédirektiv 2017:92 kommittébeteckning: S 2016:03

Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen S 2016:03 Innehåll Utvidgning av uppdraget Assistansersättningen och insatser enligt LSS i förhållande till unionsrätten Utvidgning av LSS-utredningens uppdrag Beslut vid regeringssammanträde den 31 augusti 2017 Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 26 maj 2016 kommittédirektiv

2017-08-31

Kommittédirektiv 2017:91 kommittébeteckning: S 2015:06

Tilläggsdirektiv till Nya apoteksmarknadsutredningen S 2015:06 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 24 augusti 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 19 november 2015 kommittédirektiv till en utredning om ökat fokus på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden dir.

2017-08-24

Kommittédirektiv 2017:90

Åtgärder för att minska bedrägeribrottslig-heten skärpta krav och rutiner för svenska identitetshandlingar Innehåll Sammanfattning Säkrare identitetshandlingar en viktig åtgärd för att minska bedrägeribrottsligheten Uppdraget Antalet accepterade identitetshandlingar ska begränsas Utredaren ska Antalet utfärdare av

2017-08-17

Kommittédirektiv 2017:89

Tilläggsdirektiv till Utredningen om energisparlån N 2016:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 3 augusti 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 14 juli 2016 kommittédirektiv om energisparlån dir. 2016:68Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget slutredovisas

2017-08-03

Kommittédirektiv 2017:79

Utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser Innehåll Sammanfattning Regeringens analys- och utvärderingsresurser Flertalet sektorsanknutna analysmyndigheter har inrättats efter 2007 Skiftande motiv till inrättandet av sektorsanknutna analysmyndigheter Effektivitetsrevisionen under riksdagen Behovet

2017-07-27

Kommittédirektiv 2017:88

Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås Innehåll Sammanfattning Alla elever får inte det stöd de behöver i skolan Uppdraget att utreda hur elever kan få bättre stöd Utredaren ska därför Elevhälsan kan spela en viktig roll i arbetet med att främja elevernas

2017-07-20

Kommittédirektiv 2017:87 kommittébeteckning: U 2016:04

Tilläggsdirektiv till Forskningsdatautredningen 2016:04 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Rättsliga förutsättningar för personuppgiftsbehandling hos forskningsbiblioteken Konsekvensbeskrivning Genomförande och redovisning uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 juli 2017 Utvidgning av

2017-07-20

Kommittédirektiv 2017:86

Specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar för framtidens hälso- och sjukvård Innehåll Sammanfattning Det behövs en översyn av specialistsjuksköterskeutbildningen och vissa angränsande frågor Uttryck som används i dessa direktiv Uppdraget att göra en översyn av specialistsjuksköterskeutbildningen

2017-07-20

Kommittédirektiv 2017:85 kommittébeteckning: N 2017:04

Tilläggsdirektiv till Utredningen om kommunal planering för bostäder N 2017:04 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Utredaren får därutöver i uppdrag att Det ursprungliga uppdraget Behov av ytterligare utredning Tilläggsuppdrag Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den

2017-07-20

Kommittédirektiv 2017:84 kommittébeteckning: Ju 2016:03

Tilläggsdirektiv till 112-utredningen Ju 2016:03 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Uppdraget att föreslå åtgärder för en effektiv informationsdelning för att säkerställa effektiva och säkra hjälpinsatser Utredaren ska därför Uppdraget att föreslå åtgärder för en säkrare positionering vid alarmering

2017-07-20

Kommittédirektiv 2017:83 kommittébeteckning: Ju 2016:21

Tilläggsdirektiv till Utredningen om uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder Ju 2016:21 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 6 juli 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 3 november 2016 kommittédirektiv om möjligheten att bevilja uppehållstillstånd

2017-07-06

Kommittédirektiv 2017:82 kommittébeteckning: U 2017:03

Tilläggsdirektiv till Utredningen om praktiknära skolforskning i samverkan PiS U 2017:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 6 juli 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 9 mars 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur universitet och högskolor

2017-07-06

Kommittédirektiv 2017:81 kommittébeteckning: U 2015:06

Tilläggsdirektiv till Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar U 2015:06 Innehåll Utvidgning av uppdraget Ett mer samordnat stöd för unga som varken arbetar eller studerar Ett stöd som integreras i en befintlig myndighet Genomförande och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 6 juli

2017-07-06

Kommittédirektiv 2017:80

Åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier Innehåll Sammanfattning Kort om studiestödssystemet Målen för studiestödet Det nuvarande studiemedelssystemet Uppdraget att öka tryggheten för studerande vid sjukdom Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren ska

2017-07-06

Kommittédirektiv 2017:78

Tilläggsdirektiv till Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv Ju 2017:06 Innehåll Sammanfattning av tilläggsuppdraget Utredningens nuvarande uppdrag Bakgrund Behovet av ett utvidgat uppdrag Tilläggsuppdraget Utredaren ska därför Utvecklad myndighetssamverkan och

2017-06-29

Kommittédirektiv 2017:77

Utredning om hinder för energieffektivisering och småskalig elproduktion och lagring för mindre aktörer Innehåll Sammanfattning Uppdraget Bakgrund Energikommissionen och ramöverenskommelsen Den internationella utvecklingen Omställningen innebär nya utmaningar Användning och energieffektivisering Småskalig elproduktion

2017-06-29

Kommittédirektiv 2017:76

Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet Innehåll Sammanfattning Omvärldsförändringar ställer nya krav Uppdraget att se över kärntekniklagen Utredaren ska därför Utredaren ska därför Sistahandsansvar Utredaren ska därför Uppdelningen mellan kärnavfall och radioaktivt avfall Utredaren ska därför Producentansvaret

2017-06-29