Dokument & lagar (268 träffar)

Kommittédirektiv 2017:75

Ett effektivt och rättssäkert informationsutbyte vid samverkan mot terrorism Innehåll Sammanfattning Samverkan nödvändigt för ett framgångsrikt arbete mot terrorism Uppdraget Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren ska därför Andra frågor Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning

2017-06-22

Kommittédirektiv 2017:74

Kommunernas möjligheter att säkerställa att befintliga byggrätter tas i anspråk Innehåll Sammanfattning Bakgrund Tidigare genomförda studier Plan- och bygglagen Utredningsbehovet Uppdraget Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2017 Sammanfattning

2017-06-22

Kommittédirektiv 2017:73 kommittébeteckning: Ku 2016:06

Tilläggsdirektiv till kommittén om radio och tv i allmänhetens tjänst Ku 2016:06 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Nya förutsättningar för radio och tv i allmänhetens tjänst Skäl till kommitténs övergripande uppdrag Övergripande utgångspunkter för kommitténs arbete Uppdraget att beskriva medieutvecklingens

2017-06-22

Kommittédirektiv 2017:72 kommittébeteckning: Fi 2015:09

Tilläggsdirektiv till Indelningskommittén Fi 2015:09 Innehåll Sammanfattning Bakgrund Kommitténs delbetänkande Andra statliga myndigheters regionala indelning Landstingens samverkan Riksdagens tillkännagivande Regleringen i indelningslagen Tidigare utredningar om ändrad indelning i län och landsting Ändring av

2017-06-22

Kommittédirektiv 2017:71 kommittébeteckning: A 2016:03

Tilläggsdirektiv till Arbetsmarknadsutredningen A 2016:03 Innehåll Precisering av och förlängd tid för uppdraget Utredaren får nu även i uppdrag att analysera och lämna förslag om hur De ursprungliga direktiven Precisering av uppdraget Utredaren ska Kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiken Utredaren ska Kompetensförsörjning

2017-06-22

Kommittédirektiv 2017:70

Översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden Innehåll Sammanfattning Rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden Uppdraget att se över rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden Utredaren ska därför Utredaren ska Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut

2017-06-22

Kommittédirektiv 2017:69

Flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt vissa överprövningsfrågor Innehåll Sammanfattning Behovet av en utredning Rättsmedel och effektivitet vid upphandling Uppdraget Utredaren ska mot denna bakgrund Behov av effektivare rättsmedel Utredaren ska mot denna bakgrund Närliggande

2017-06-15

Kommittédirektiv 2017:68

En översyn av regelverket för Allmänna arvsfonden Innehåll Sammanfattning Allmänna arvsfondens ändamål och verksamhet Verksamheten är uppdelad i tre ansvarsområden Behovet av en översyn Uppdraget Överväga ytterligare krav som förutsättning för stöd Särskilda frågor om stöd till lokaler och anläggningar m.m. Analysera

2017-06-15

Kommittédirektiv 2017:67 kommittébeteckning: S 2016:05

Tilläggsdirektiv till Socialdataskyddsutredningen S 2016:05 Innehåll Tilläggsuppdrag Beslut vid regeringssammanträde den 15 juni 2017 Tilläggsuppdrag Regeringen beslutade den 16 juni 2016 kommittédirektiv om Dataskyddsförordningen behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets

2017-06-15

Kommittédirektiv 2017:66 kommittébeteckning: N 2017:03

Tilläggsdirektiv till Utredningen om bo-stadsbyggande på statens fastigheter N 2017:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 juni 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 26 januari 2017 kommittédirektiv om bostadsbyggande på statens fastigheter dir. 2017:7Enligt

2017-06-15

Kommittédirektiv 2017:65 kommittébeteckning: N 2017:01

Tilläggsdirektiv till Utredningen om förbätt-rad bostadsfinansiering N 2017:01 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 juni 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 12 januari 2017 kommittédirektiv om förbättrade finansieringsförutsättningar för ny- och ombyggnad av

2017-06-15

Kommittédirektiv 2017:64 kommittébeteckning: Ku 2016:02

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en stärkt minoritetspolitik Ku 2016:02 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Finlandssvenskar i Sverige och frågan om erkännande som nationell minoritet Utredaren ska Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 juni 2017 Utvidgning av och förlängd

2017-06-15

Kommittédirektiv 2017:63 kommittébeteckning: Ku 2016:01

Tilläggsdirektiv till Utredningen om Översyn av statens stöd till trossamfund Ku 2016:01 Innehåll Utvidgning av uppdraget Utbildningsfrågor när det gäller trossamfundens församlingsföreträdare Uppdraget Utredaren ska därför Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017 Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade

2017-06-08

Kommittédirektiv 2017:62

En expertgrupp för digitala investeringar Innehåll Sammanfattning Bakgrund En expertgrupp för digitala investeringar Uppdrag att analysera statliga myndigheters nya större strategiska investeringar i it och digitalisering Uppdrag att följa upp analyserade satsningar Expertgruppen ska därför Uppdrag att överväga

2017-06-08

Kommittédirektiv 2017:61 kommittébeteckning: U 2016:04

Tilläggsdirektiv till Forskningsdatautredningen U 2016:04 Innehåll Utvidgning av uppdraget Rättsliga förutsättningar för att lämna ut uppgifter till Luxembourg Income Study Utredaren ska därför Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2017 Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 7 juli 2016 att ge en särskild

2017-06-01

Kommittédirektiv 2017:60

Minskade negativa miljöeffekter från plast Innehåll Sammanfattning Utredaren ska Bakgrund Uppdraget Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren ska därför Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska

2017-06-01

Kommittédirektiv 2017:59

Betryggande säkerheter för gruvnäringen och staten Innehåll Sammanfattning Behovet av en utredning Riksrevisionens rapport Regeringens skrivelse till riksdagen Bestämmelser om ställande av säkerhet för gruvverksamhet Pågående uppdrag om gruvavfall till Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning Uppdraget

2017-06-01

Kommittédirektiv 2017:58

Översyn av miljöövervakningen Innehåll Sammanfattning Miljöövervakningen är en komplex verksamhet Uppdraget att se över miljöövervakningen Utredaren ska därför Utredaren ska därför Datavärdskap och datakällor Utredaren ska därför Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde

2017-06-01

Kommittédirektiv 2017:57 kommittébeteckning: Fi 2016:15

Tilläggsdirektiv till Riksbankskommittén Fi 2016:15 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 22 december 2016 att ge en parlamentariskt sammansatt kommitté i uppdrag att göra en översyn av det penningpolitiska ramverket och

2017-05-24

Kommittédirektiv 2017:56

Trygghet och utveckling i anställningen vad gäller arbetstid och ledighet Innehåll Sammanfattning Bakgrund Behovet av en utredning Uppdraget att utreda och analysera om ett alterneringsår bör införas för anställda Det svenska friårsprogrammet och den finländska lagen om alterneringsledighet Mot bakgrund av vad som

2017-05-24