Dokument & lagar (268 träffar)

Kommittédirektiv 2017:34 kommittébeteckning: N 2015:08

Tilläggsdirektiv till Utredningen om rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen N 2015:08 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 23 mars 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 19 november 2015 kommittédirektiv om en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen dir.

2017-03-23

Kommittédirektiv 2017:33

Inrättande av en delegation mot segregation Innehåll Sammanfattning Bakgrund Ett reformprogram mot segregation Uppgifter för delegationen mot segregation Uppdraget Utredaren ska Bemanning av myndigheten Åtgärder i övrigt Inledande arbete med förslag till utvecklingsarbete Utredaren ska därför Konsekvensbeskrivningar

2017-03-23

Kommittédirektiv 2017:32

Utkontraktering av säkerhetskänslig verksamhet, sanktioner och tillsyn tre frågor om säkerhetsskydd Innehåll Sammanfattning Säkerhetsskyddslagstiftningen Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren ska därför Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den

2017-03-23

Kommittédirektiv 2017:31

Förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet Innehåll Sammanfattning Kommittén ska därutöver Totalförsvarsverksamheten behöver kunna värnas Lagstiftningsarbete i Finland och Norge på försvarsområdet Lagstiftningsarbete i Sverige på totalförsvarsområdet Uppdraget att bedöma om ansvaret för att upprätthålla skyddet

2017-03-23

Kommittédirektiv 2017:30

En rättslig reglering av försvarssamarbetet med Finland Innehåll Sammanfattning Det svensk-finska försvarssamarbetet och Förutsättningsutredningens slutsatser Uppdraget att överväga hur beslut om att ge och ta emot militärt stöd fattas Utredaren ska därför Bemyndiganden för regeringen att fatta beslut om att ta emot

2017-03-23

Kommittédirektiv 2017:29 kommittébeteckning: U 2016:04

Tilläggsdirektiv till Forskningsdatautredningen U 2016:04 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Utredaren får nu dessutom i uppdrag att Utredaren ska därför Redovisning uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 16 mars 2017 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den

2017-03-16

Kommittédirektiv 2017:28

Modernare regler om faderskap och föräldraskap Innehåll Sammanfattning Behovet av en utredning Utredningsuppdraget Enklare och modernare regler om bekräftelse av faderskap och föräldraskap för ogifta En översyn av reglerna om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap Rättsgenetisk undersökning av vävnadsprov

2017-03-16

Kommittédirektiv 2017:35 kommittébeteckning: U 2016:05

Tilläggsdirektiv till Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser U 2016:05 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 9 mars 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 7 juli 2016 kommittédirektiv om elever som kommer till Sverige under

2017-03-09

Kommittédirektiv 2017:27

Ökad samverkan kring praktiknära forskning för stärkt vetenskaplig grund i skolväsendet Innehåll Sammanfattning Utredaren ska Uppdraget att föreslå samverkansmodeller för praktiknära forskning i skolan Myndigheter bedriver redan i dag insatser kring praktiknära forskning Det finns exempel på samverkan mellan universitet

2017-03-09

Kommittédirektiv 2017:26

Återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld Innehåll Sammanfattning Våld ska förebyggas med fokus på våldsutövaren Kartlägga och följa upp verksamhet som erbjuder våldsutövande män tillfällig bostad samt överväga former Se över det sociala nätverkets roll i det våldsförebyggande arbetet

2017-03-09

Kommittédirektiv 2017:25

Starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv Innehåll Sammanfattning Det behövs ytterligare åtgärder för att säkerställa ett starkt skydd mot barnäktenskap och tvångsäktenskap Ett starkare skydd mot barnäktenskap Utredaren ska därför Utredaren ska därför Ett effektivt arbete vid myndigheterna

2017-03-09

Kommittédirektiv 2017:24

Samordnad utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården Innehåll Sammanfattning Bakgrund Primärvården har en central roll En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande Förslagen i Effektiv vård Remittering av betänkandet Andra kartläggningar och analyser Behovet

2017-03-02

Kommittédirektiv 2017:23 kommittébeteckning: Ju 2016:03

Tilläggsdirektiv till 112-utredningen Ju 2016:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 2 mars 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 12 november 2015 kommittédirektiven om en samordnad alarmeringstjänst dir. 2015:113Enligt de direktiven ska uppdraget redovisas senast

2017-03-02

Kommittédirektiv 2017:22

Genomgripande översyn av Boverkets byggregler m.m. Innehåll Sammanfattning Bakgrund Utredningsbehovet Standarders roll i byggregelverket behöver ses över Hållbara byggprocesser och materialval Uppdraget Moderna och förenklade föreskrifter Standarder och konkurrenskraft Kontrollsystemet Minskad klimat- och miljöpåverkan

2017-02-23

Kommittédirektiv 2017:21

En väl anpassad vuxenutbildning Innehåll Sammanfattning Uppdraget att utreda möjligheter till alternativa urvalsgrunder för komvux Utredaren ska därför Utredaren ska därför Uppdraget att utreda en ny högskoleförberedande examen inom komvux Utredaren ska därför Uppdraget att utreda behovet av villkor för överlämnande

2017-02-16

Kommittédirektiv 2017:20

Tilläggsdirektiv till Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Innehåll Utökning och förlängning av uppdraget Öka nyanländas möjligheter att etablera sig i arbetslivet Delegationen ska Uppdragets genomförande och redovisning Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2017 Utökning och förlängning av uppdraget

2017-02-16

Kommittédirektiv 2017:19

Ökad internationalisering av universitet och högskolor Innehåll Sammanfattning Internationaliseringen av universitet och högskolor behöver underlättas och öka Internationalisering av universitet och högskolor har stor betydelse för andra delar av samhället Internationaliseringen behöver öka Uttryck som används i dessa

2017-02-16

Kommittédirektiv 2017:18 kommittébeteckning: Ju 2016:09

Tilläggsdirektiv till Frigivningsutredningen Ju 2016:09 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 31 mars 2016 direktiv till en särskild utredare med uppdrag att överväga och föreslå ändringar i systemet med villkorlig frigivning dir. 2016:28Enligt

2017-02-16

Kommittédirektiv 2017:17 kommittébeteckning: S 2015:02

Tilläggsdirektiv till Kommissionen för jämlik hälsa S 2015:02 Innehåll Sammanfattning Hälsans ojämlika fördelning Kommissionens utåtriktade arbetet ska fortsätta Uppdragets genomförande och redovisning Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2017 Sammanfattning Regeringen beslutade den 4 juni 2015 kommittédirektiv

2017-02-16

Kommittédirektiv 2017:16

Datalagring och EU-rätten Innehåll Sammanfattning Reglerna om datalagring och om vissa hemliga tvångsmedel behöver ses över Uppdraget att se över den svenska datalagringsregleringen i ljuset av EU-domstolens förhandsavgörande om datalagring Uppgifter som kan lagras Utredaren ska Tillgången till lagrade uppgifter

2017-02-16