Dokument & lagar (268 träffar)

Kommittédirektiv 2017:15

En effektivare kommunal räddningstjänst Innehåll Sammanfattning Bakgrund Behovet av en utredning Riksdagens tillkännagivanden Uppdragens genomförande och omfattning Uppdraget att föreslå åtgärder för att effektivisera kommunernas organisering och styrning av den kommunala räddningstjänsten Utredaren ska därför

2017-02-16

Kommittédirektiv 2017:14

En översyn av den straffrättsliga terrorismlagstiftningen Innehåll Sammanfattning Nuvarande reglering Behovet av en översyn Uppdraget Särskilt allvarlig brottslighet Utredaren ska därför Straffskalornas utformning Utredaren ska därför Kvalifikationsgrunder vid grova brott Utredaren ska därför Undantag från straffansvar

2017-02-09

Kommittédirektiv 2017:13

Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen Innehåll Sammanfattning Bakgrund Statens ansvar för kommunernas förutsättningar Kommunerna står inför stora utmaningar Krav på strategisk kapacitet Uppdraget Identifiera kommunernas utmaningar och analysera konsekvenserna av dem Kommittén ska mot denna

2017-02-09

Kommittédirektiv 2017:12

Kommunal planering för bostäder Innehåll Sammanfattning Bakgrund Alla kommuner ska bidra till bostadsbyggandet Uppdraget att föreslå hur det kommunala bostadsbyggnadsbehovet ska kvantifieras Utredaren ska därför Uppdraget att säkerställa att det kommunala bostadsbyggnadsbehovet kommer till uttryck i översiktsplanen

2017-02-09

Kommittédirektiv 2017:11 kommittébeteckning: S 2015:07

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården S 2015:07 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 2 februari 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 3 december 2015 kommittédirektiv om ökad följsamhet till nationella

2017-02-02

Kommittédirektiv 2017:10 kommittébeteckning: Ju 2015:09

Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt ställning för hyresgäster Ju 2015:09 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 2 februari 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 30 juli 2015 kommittédirektiv om stärkt ställning för hyresgäster dir. 2015:83Enligt utredningens

2017-02-02

Kommittédirektiv 2017:9

Åtgärder mot handel med hyreskontrakt Innehåll Sammanfattning Behovet av en utredning Gällande regler Handel med hyreskontrakt är ett utbrett problem Det behövs åtgärder för att motverka handel med hyreskontrakt Utredarens uppdrag Arbetets bedrivande och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde

2017-02-02

Kommittédirektiv 2017:8 kommittébeteckning: Fi 2016:01

Tilläggsdirektiv till Agenda 2030-delegationen Fi 2016:01 Innehåll En justerad tidsplan Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2017 En justerad tidsplan Regeringen beslutade den 10 mars 2016 att tillsätta en kommitté i form av en nationell delegation för att stödja och stimulera arbetet med Sveriges genomförande

2017-01-26

Kommittédirektiv 2017:7

Bostadsbyggande på statens fastigheter Innehåll Sammanfattning Bakgrund Bristande tillgång på mark för bostadsbyggande Staten som fastighetsägare Utredningsbehovet Avyttra eller upplåta statens fastigheter Lantmäteriet som oberoende värderare Uppdraget Inventering Förhandling Konsekvensbeskrivningar Redovisning

2017-01-26

Kommittédirektiv 2017:6

En utvecklad översiktsplanering Innehåll Sammanfattning Bakgrund Översiktsplanens funktion i plansystemet Om detaljplanekravet Om möjligheten att reglera upplåtelseformer i en detaljplan Möjligheten för enskilda att ta initiativ till planläggning Utredningsbehovet Detaljplanekravet bör begränsas Kommunens möjlighet

2017-01-19

Kommittédirektiv 2017:5 kommittébeteckning: Ju 2013:17

Tilläggsdirektiv till delegation för migrationsstudier Ju 2013:17 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 19 januari 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 21 november 2013 kommittédirektiv om delegation för migrationsstudier dir. 2013:102Enligt utredningens direktiv

2017-01-19

Kommittédirektiv 2017:4

Straffskalorna för vissa allvarliga immaterialrättsintrång Innehåll Sammanfattning Behovet av en utredning Det finns skäl att utreda om det behövs en stärkt lagstiftning för att agera mot de allvarligaste fallen av upphovsrätts- och varumärkesintrång Uppdraget Uppdragets genomförande och redovisning av uppdraget

2017-01-19

Kommittédirektiv 2017:3

En tydligare budgetprocess Innehåll Sammanfattning Bakgrund Budgetprocesskommitténs översyn av budgetprocessen Överskottsmålskommitténs uttalanden Behovet av en översyn av riksdagens budgetprocess Uppdraget Hantering av lagförslag inom ramen för budgetprocessen Förslag till budgetrelaterade tillkännagivanden i

2017-01-19

Kommittédirektiv 2017:2 kommittébeteckning: Ju 2014:26

Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism Ju 2014:26 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 19 januari 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 18 december 2014 dir. 2014:155 att en särskild

2017-01-19

Kommittédirektiv 2017:1

Förbättrade finansieringsförutsättningar för ny- och ombyggnad av bostäder Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Byggande under tider med ekonomisk instabilitet Byggande på svaga bostadsmarknader Mindre byggföretags finansieringsförutsättningar Finansiering av hyresbostäder och bostäder för studerande Uppdraget

2017-01-12

Kommittédirektiv 2012:133 kommittébeteckning: Ju 2011:05

Tilläggsdirektiv till Straffrättsanvändnings-utredningen Ju 2011:05 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 31 mars 2011 kommittédirektiv om användningen av straffrätt dir. 2011:31I uppdraget ingick att kartlägga det

2012-12-20

Kommittédirektiv 2012:132 kommittébeteckning: S 2012:04

Tilläggsdirektiv till Utredningen om tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt tillsyn och ålderskontroll vid e handel och hemleverans av alkoholdrycker S 2012:04 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade

2012-12-20

Kommittédirektiv 2012:131

Ägarprövning och mångfald vid offentligt finansierade välfärdstjänster Innehåll Sammanfattning Bakgrund Behovet av en utredning Tillståndspliktig och icke-tillståndspliktig verksamhet Tillståndspliktig verksamhet inom skolväsendet m.m. Tillståndspliktig verksamhet inom vård och omsorg Verksamhet som inte kräver tillstånd

2012-12-20

Kommittédirektiv 2012:129

Ombildning av polisen till en sammanhållen myndighet Innehåll Sammanfattning En sammanhållen svensk polis Regeringens ställningstaganden och uppdraget att ombilda polisen till en sammanhållen myndighet Ledningsform och insyn En avdelning för särskilda utredningar Kompetensförsörjning Andra övergripande strukturreformer

2012-12-20

Kommittédirektiv 2012:130 kommittébeteckning: U 2011:05

Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen U 2011:05 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 15 september 2011 kommittédirektiv om ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare dir.

2012-12-18