Dokument & lagar (268 träffar)

Kommittédirektiv 2012:128

Tilläggsdirektiv till utredningen om avvecklingen av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige Invest in Sweden Agency, ISA Innehåll Utvidgning av uppdraget Bakgrund Tilläggsuppdraget Redovisning av tilläggsuppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2012 Utvidgning av uppdraget Den särskilda

2012-12-18

Kommittédirektiv 2012:127

Avveckling av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige Invest in Sweden Agency, ISA Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget att ansvara för avvecklingen av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2012. Sammanfattning En

2012-12-13

Kommittédirektiv 2012:126

Genomförande av EU-direktiv om årsredovisning och koncernredovisning Innehåll Sammanfattning Redovisningsreglerna Uppdraget Utredaren ska En enklare redovisningslagstiftning Bokföringsskyldighet i ideella föreningar m.m. Transaktioner med närstående Konsekvensbeskrivningar Genomförande och redovisning av uppdraget

2012-12-13

Kommittédirektiv 2012:125

En ny Bryssel I-förordning Innehåll Sammanfattning En ny Bryssel I-förordning Utvecklingen i EU på privaträttens område Den nya förordningen Exekvaturförfaranden i Sverige Uppdraget med anledning av den nya Bryssel I-förordningen Den nya Bryssel I-förordningens tillämpning i Sverige Instansordningen i exekvaturärenden

2012-12-13

Kommittédirektiv 2012:124

En förstärkt budgetprocess Innehåll Sammanfattning Bakgrund Bakgrunden till nuvarande budgetprocess Pågående översyn av riksdagsordningen Behovet av en översyn Vunna erfarenheter och nya förutsättningar skäl för en förnyad översyn Uppdraget En tydligare reglering av rambeslutsmodellen Beslut om ändring av budgeten

2012-12-13

Kommittédirektiv 2012:123

Utvärdering av bredbandsstrategin Innehåll Sammanfattning Bakgrund Bredbandsstrategi Stöd som kan användas till bredbandsutbyggnad Tillsättandet av en utredning Utredarens uppdrag Uppföljning av bredbandsmålen Offentliga aktörer på marknaden Bredband i hela landet Utredning av stöd som kan användas till bredbandsutbyggnad

2012-12-13

Kommittédirektiv 2012:122 kommittébeteckning: N2012:04

Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen N2012:04 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 7 juni 2012 att tillsätta en kom-mission för att verka för att det it-politiska målet i den digitala agendan uppnås och

2012-12-13

Kommittédirektiv 2012:120 kommittébeteckning: Ju 2012:01

Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Ju 2012:01 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 15 mars 2012 kommittédirektiv om bättre förutsättningar för gode män och förvaltare

2012-12-13

Kommittédirektiv 2012:121

Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm Innehåll Sammanfattning En ny högskola för konstnärlig utbildning och forskning i Stockholm Den nya högskolans förutsättningar och inriktning Uppdraget att inrätta en ny högskola Verksamhetsplan Budget och budgetunderlag

2012-12-06

Kommittédirektiv 2012:119 kommittébeteckning: U 2011:10

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en förändrad läkarutbildning U 2011:10 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 29 november 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 20 oktober 2011 kommittédirektiv om en översyn av den svenska läkarutbildningen och allmäntjänstgöringen

2012-11-29

Kommittédirektiv 2012:118

Begravningsfrågor Innehåll Sammanfattning Bakgrund Återvinning och annan hantering av metaller efter kremering Utredningsbehov Uppdraget Nya begängelsemetoder Utredningsbehov Uppdraget Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 29 november 2012. Sammanfattning

2012-11-29

Kommittédirektiv 2012:117 kommittébeteckning: U 2011:92

Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå U 2011:92 Innehåll Utvidgning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 november 2012 Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 6 oktober 2011 kommittédirektiv om en översyn av den kommunala vuxenutbildningen

2012-11-22

Kommittédirektiv 2012:116

Förenklad beskattning för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag Innehåll Sammanfattning Bakgrund De införda reglerna ansågs vara komplicerade Senast en övergripande översyn av reglerna gjordes var 1997 Reglerna har därefter byggts på och komplexiteten har ökat Behovet av förenklingar

2012-11-15

Kommittédirektiv 2012:115 kommittébeteckning: Fi 2011:01

Tilläggsdirektiv till Företagsskattekommittén Fi 2011:01 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 november 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 13 januari 2011 direktiv till en kommitté med uppdrag att se över beskattningen av bolag dir 2011:1Kommittén har tagit

2012-11-15

Kommittédirektiv 2012:114 kommittébeteckning: S 2011:11

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av bestämmelserna om genomförande av detaljplan S 2011:11 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Bakgrund och gällande rätt Detaljplanekravet Krav på bygglov Normalt och enkelt planförfarande Antagande av detaljplan Vissa andra frågor Uppdraget Konsekvensbeskrivningar

2012-11-15

Kommittédirektiv 2012:113 kommittébeteckning: S 2011:03

Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning S 2011:03 Innehåll Utvidgning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 november 2012 Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 24 mars 2011 kommittédirektiv om stärkt ställning för patienten genom en

2012-11-15

Kommittédirektiv 2012:110 kommittébeteckning: Fö 2011:02

Tilläggsdirektiv till utredningen En effektiv Sevesolagstiftning Fö 2011:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 25 augusti 2011 kommittédirektiv om en översyn av regleringen av tillståndsgivning och tillsyn för verksamheter

2012-10-25

Kommittédirektiv 2012:109

Översyn av statens insatser för lättläst Innehåll Sammanfattning Verksamhet som står inför utmaningar Uppdraget att föreslå hur statens insatser för lättläst ska organiseras Utredaren ska därför Identifiera och beskriva relevanta aktörer på området Utredaren ska därför Identifiera behov av offentligt stöd till lättläst

2012-10-25

Kommittédirektiv 2012:112

Avveckling av myndigheter inom utbildningsområdet m.m. Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 18 oktober 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska från och med den 1 januari 2013 ansvara för avvecklingen av Högskoleverket, Verket för högskoleservice,

2012-10-18

Kommittédirektiv 2012:111 kommittébeteckning: U 2012:07

Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättandet av Universitets- och högskolerådet U 2012:07 Innehåll Ändring i uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 18 oktober 2012 Ändring i uppdraget Regeringen beslutade den 31 maj 2012 kommittédirektiv om inrättandet av Universitets- och högskolerådet dir. 2012:56I uppdraget

2012-10-18