Dokument & lagar (713 träffar)

Betänkande 1996/97:JoU22

Riksdagen flyttade fram tidpunkten för ikraftträdandet av en ändring i lagen om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter från den 1 juli till den 1 juni 1997. Sanktionsmöjligheter enligt denna lag mot överträdelser av EU:s nya CITES-förordning skulle i annat fall ha saknats under juni månad 1997(Se även JoU15).


Justering: 1997-05-27 Debatt: 1997-05-28

Betänkande 1996/97:JoU19

Riksdagen avslog ett tjugotal motioner från allmänna motionstiden om olika jakt- och viltvårdsfrågor.


Justering: 1997-05-15 Debatt: 1997-05-28

Betänkande 1996/97:JoU20

Riksdagen avslog ett antal motioner om miljöfrågor i den pågående regeringskonferensen samt andra miljöfrågor inom EU. Riksdagen ansåg det angeläget att regeringen även i fortsättningen verkar för att stärka miljöarbetet inom EU.


Justering: 1997-05-13 Debatt: 1997-06-04

Betänkande 1996/97:JoU18

Riksdagen avslog ett antal motioner från allmänna motionstiden om olika fiskefrågor.


Justering: 1997-05-13 Debatt: 1997-05-28

Betänkande 1996/97:JoU15

Riksdagen godkände regeringens förslag om skydd av hotade arter samt aktionsplaner för biologisk mångfald. Kustbevakningen får polisiära befogenheter även i sin verksamhet för att förhindra brott beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter. Vissa bestämmelser i EU:s nya CITES-förordning, som innehåller förbud mot bland annat vissa transporter av hotade arter, förs in i den svenska lagstiftningen. Arbetet med biologisk mångfald kommer att successivt utvidgas till att omfatta fler sektorer och sektorsmyndigheter. Vidare ska en nationell inventering av sjöar och vattendrag genomföras och en rödlista över livsmiljöer upprättas. I biståndet till Östeuropa skall större vikt läggas vid hänsynen till biologisk mångfald(Se även JoU22).


Justering: 1997-05-13 Debatt: 1997-05-28

Betänkande 1996/97:JoU17

Riksdagen avslog ett femtontal motioner från allmänna motionstiden om skogsbruk.


Justering: 1997-04-15 Debatt: 1997-05-21

Betänkande 1996/97:JoU21

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer gavs rätt att meddela föreskrifter om fisket inom Torne älvs fiskeområde. Dessutom gavs regeringen rätt att överlämna till Finsk-svenska gränsälvskommissionen att besluta i särskilda fall om fisket inom fiskeområdet.


Justering: 1997-04-10 Debatt: 1997-04-23

Betänkande 1996/97:JoU10

Riksdagen avslog ett antal motioner från allmänna motionstiden om djurskydd och djurhälsa. Motionerna behandlar bland annat distriktsveterinärorganisationen, djurskyddstillsynen, transport av djur, djurfoder och varroakvalster.


Justering: 1997-04-10 Debatt: 1997-04-23

Betänkande 1996/97:JoU16

Riksdagen avslog ett femtontal motioner från allmänna motionstiden om strålskydd och kärnsäkerhet med mera. Motionerna tar upp bland annat radioaktiva utsläpp från kärnkraftverken, internationella strålskydds- och kärnsäkerhetsfrågor och slutförvaringen av kärnkraftsavfall i Sverige.


Justering: 1997-04-08 Debatt: 1997-05-15

Betänkande 1996/97:JoU8

Riksdagen beslutade om ändringar i lagen om uppgiftsskyldighet på jordbrukets och fiskets områden i syfte att införliva vissa av EG:s statistikdirektiv. Vidare beslutades bland annat om lagändringar som gör det möjligt att meddela föreskrifter och beslut om olika former av hantering av djurkadaver och avfall från djur.


Justering: 1997-04-08 Debatt: 1997-04-23

Motion 1996/97:Jo26 av Olle Lindström (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo26 av Olle Lindström m med anledning av prop. 1996/97:94 Lag om befogenhet att besluta om fisket inom Torne älvs fiskeområde Reglering av fisket i Torne älvs fiskeområde har under lång tid handlagts av den finsk-svenska gränsälvskommissionen. Genom fiskeförbud och fredningstider har


Utskottsberedning: -1996/97:JoU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Jo25 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo25 av Gudrun Lindvall m.fl. mp med anledning av prop. 1996/97:75 Skydd av hotade arter samt aktionsplaner för biologisk mångfald ett myrfjät i taget Inledning Miljöpartiet de gröna har i många sammanhang tagit upp hotet mot den biologiska mångfalden, såväl i motioner, interpellationer


Utskottsberedning: --------------1996/97:JoU15
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Jo24 av Lennart Brunander m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo24 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:75 Skydd av hotade arter samt aktionsplaner för biologisk mångfald I propositionen föreslås bl.a. vissa ändringar i lagen om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter. Förslaget innebär att lagens bestämmelser


Utskottsberedning: ------1996/97:JoU15
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Jo23 av Maggi Mikaelsson och Hanna Zetterberg (v)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo23 av Maggi Mikaelsson och Hanna Zetterberg v med anledning av prop. 1996/97:75 Skydd av hotade arter samt aktionsplaner för biologisk mångfald Regeringens proposition tar upp ett antal förslag i syfte att öka skyddet för hotade arter. Vänsterpartiet har i motioner i allmänna motionstiden


Utskottsberedning: ------------1996/97:JoU15
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Jo22 av Dan Ericsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo22 av Dan Ericsson m.fl. kd med anledning av prop. 1996/97:75 Skydd av hotade arter samt aktionsplaner för biologisk mångfald Inledning Under allmänna motionstiden hösten 1996 lämnade Kristdemokraterna en omfattande motion om biologisk mångfald, 1996/97:Jo779 Biologisk mångfald, som


Utskottsberedning: ------1996/97:JoU15
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:N16 av Eva Goës m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:N16 av Eva Goës m.fl. mp med anledning av skr. 1996/97:83 Sverige och den inre marknaden I regeringens skrivelse redovisas och bedöms arbetet med EU:s inre marknad samt de mål Sverige har på detta område. Allmänt Enligt Miljöpartiet de grönas mening har införandet av den inre marknaden


Utskottsberedning: --1996/97:JoU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:N15 av Karin Falkmer m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:N15 av Karin Falkmer m.fl. m med anledning av skr. 1996/97:83 Sverige och den inre marknaden 1 Bakgrund Den inre marknaden är kärnan i det europeiska samarbetet. När det i dagarna är 40 år sedan regeringschefer och utrikesministrar från sex länder möttes i Rom för att skriva under fördraget


Utskottsberedning: ------1996/97:JoU20 1996/97:NU14 1997/98:AU6
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Betänkande 1996/97:JoU11

Riksdagen beslutade att lägga till handlingarna regeringens skrivelse På väg mot ett ekologiskt hållbart samhälle. Skrivelsen ger en samlad lägesbeskrivning av det pågående arbetet med att ta fram miljöstrategier för ett antal samhällssektorer.


Justering: 1997-03-18 Debatt: 1997-04-16

Motion 1996/97:Jo21 av Dan Ericsson (kd)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo21 av Dan Ericsson kd med anledning av prop. 1996/97:62 Ändringar i lagen 1992:888 om uppgiftsskyldighet på jordbrukets och fiskets områden, m.m. I propositionen läggs bland annat fram förslag till vissa ändringar i lagen om uppgiftsskyldighet på jordbrukets och fiskets områden i syfte


Utskottsberedning: --1996/97:JoU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Betänkande 1996/97:JoU12

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över stödet till rennäringen och samisk kultur, rennäringsadministrationen och rennäringslagstiftningen. Riksdagen förordade även en utvidgad samverkan mellan norsk och svensk rennäring. Ställningstagandena gjordes med anledning av förslag från Riksdagens revisorer.


Justering: 1997-03-04 Debatt: 1997-03-19