Dokument & lagar (125 träffar)

Kommittédirektiv 2016:117 kommittébeteckning: U 2015:08

Tilläggsdirektiv till Utredningen nationell samordning för life science U 2015:08 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2016 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 29 oktober 2015 kommittédirektiv om en nationell samordnare

2016-12-22

Kommittédirektiv 2016:116

Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk Innehåll Sammanfattning Europarådets kritik mot undervisningen i nationella Sveriges minoritetspolitik Europarådets kritik Utredaren ska därför Tvåspråkig undervisning på nationella minoritetsspråk Utredaren ska därför Samråd och redovisning

2016-12-22

Kommittédirektiv 2016:115

Ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner Innehåll Sammanfattning En översyn behövs eftersom samhället har förändrats Uppdraget Mot denna bakgrund ska utredaren Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren ska därför Konsekvensbeskrivningar

2016-12-22

Kommittédirektiv 2016:114

Översyn av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen Innehåll Sammanfattning Uppdraget att se över penningpolitikens mål och medel Uppdraget att förtydliga Riksbankens ansvar för finansiell stabilitet Uppdraget att se över Riksbankens institutionella oberoende Uppdraget att se över Riksbankens organisation

2016-12-22

Kommittédirektiv 2016:113

En modern reglering av godstransporter till sjöss Innehåll Sammanfattning Den internationella regleringen av godstransporter till sjöss Rotterdamreglerna Den nuvarande svenska lagstiftningen Utredningsuppdraget Tidpunkten för ett svenskt tillträde Lagändringar med anledning av ett tillträde Regleringen av inrikes

2016-12-22

Kommittédirektiv 2016:112 kommittébeteckning: A 2015:02

Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen A 2015:02 Innehåll Ändrad tid för redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2016. Ändrad tid för redovisning av uppdraget Regeringen beslutade den 5 november 2015 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet

2016-12-22

Kommittédirektiv 2016:111

Radio och tv i allmänhetens tjänst Innehåll Sammanfattning Kommande tilläggsdirektiv Radio och tv i allmänhetens tjänst Uppdraget att föreslå en framtidssäker avgiftsmodell En förändring av modellen för finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst De framtida villkoren för radio och tv i allmänhetens tjänst

2016-12-20

Kommittédirektiv 2016:110

Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov Innehåll Sammanfattning Bakgrund Syftet med en utredning av Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov Ingångsvärden för utredningen En effektivare materielförsörjning Uppdraget att utreda Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov Förutsättningarna för materielinvesteringar

2016-12-14

Kommittédirektiv 2016:109

Gröna obligationer Innehåll Sammanfattning Bakgrund Gröna obligationer Marknaden för gröna obligationer Uppdraget Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 14 december 2016. Sammanfattning I syfte att främja utvecklingen av en hållbar finansmarknad får en särskild

2016-12-14

Kommittédirektiv 2016:108

Inrättande av en jämställdhetsmyndighet Innehåll Sammanfattning Bakgrund Myndighetens uppgifter Uppdraget Överförande av uppdrag och uppgifter från andra myndigheter Göteborgs universitet Uppsala universitet Länsstyrelsen i Östergötlands län Länsstyrelsen i Stockholms län Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

2016-12-14

Kommittédirektiv 2016:106 kommittébeteckning: S 2015:09

Tilläggsdirektiv till Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa S 2015:09 Innehåll Sammanfattning Bakgrund Flickor är kraftigt överrepresenterade i statistiken när det gäller tvångsåtgärder Stora satsningar har gjorts på att minska tvångsåtgärderna med begränsat resultat

2016-12-08

Kommittédirektiv 2016:105 kommittébeteckning: S 2015:06

Tilläggsdirektiv till Nya apoteksmarknadsutredningen S 2015:06 Innehåll Utvidgning och förlängd tid för uppdraget Extemporeläkemedel och lagerberedningar Marknaden för extemporeläkemedel och lagerberedningar EU-rättslig reglering Skäl för en översyn av marknaden och regelverket Maskinell dosdispensering Marknaden

2016-12-08

Kommittédirektiv 2016:104

Stärkt rättssäkerhet och effektiv handläggning i ärenden och mål om socialförsäkring Innehåll Sammanfattning Det allmänna ombudet för socialförsäkringen Uppdraget Kortare tidsfrist för begäran om omprövning och överklagande Uppdraget Ett mer välfungerande och ändamålsenligt återkravsförfarande Uppdraget Konsekvensbeskrivningar

2016-12-08

Kommittédirektiv 2016:107 kommittébeteckning: U 2015:09

Tilläggsdirektiv till utredningen Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad U 2015:09 Innehåll Utvidgning av uppdraget Förhållandet mellan entreprenad inom skolväsendet och LOU Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2016. Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 12 november

2016-12-01

Kommittédirektiv 2016:103

Behandlingen av personuppgifter om totalförsvarspliktiga Innehåll Sammanfattning Verksamheten vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Behandlingen och regleringen av personuppgifter Uppdraget att göra en total översyn av regleringen En modernisering av både lag och förordning Utredaren ska Kravet på lagreglering

2016-12-01

Kommittédirektiv 2016:102

Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner Innehåll Sammanfattning Transpersoners levnadsvillkor Några begrepp Utgångspunkter för utredningen Uppdraget att föreslå konkreta insatser för att förbättra levnadsvillkoren för transpersoner Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren ska därför

2016-12-01

Kommittédirektiv 2016:101 kommittébeteckning: UD 2015:02

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan UD 2015:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 9 juli 2015 kommittédirektiv om utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan

2016-11-24

Kommittédirektiv 2016:100

En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Innehåll Sammanfattning Förutsättningarna för nyproduktion av hyreslägenheter behöver förbättras Dagens regler om hyressättning Modellen med presumtionshyra behöver utvecklas Utredarens uppdrag Arbetets bedrivande och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde

2016-11-24

Kommittédirektiv 2016:99

Ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende Innehåll Sammanfattning Många barn upplever och utsätts för våld i nära relationer Våldsdrabbade barn uppmärksammas och utreds i alltför liten utsträckning Bristande regeltillämpning och oklarheter i uppdragsförhållanden Juridisk definition av skyddat boende

2016-11-24

Kommittédirektiv 2016:98

Rättsliga förutsättningar för en digitalt samverkande förvaltning Innehåll Sammanfattning Behovet av lagstiftning som stödjer digitalisering och samverkan Uppdraget Utredaren ska mot denna bakgrund Prioriterade områden vid kartläggningen Utredaren ska mot denna bakgrund Rapportering av den offentliga förvaltningens

2016-11-24