Dokument & lagar (256 träffar)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2017/18:URF2

Översyn av Riksrevisionen slutbetänkande Bilagor ISSN 1653-0942 978-91-88607-20-1 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2017 2017/18:URF2 Innehållsförteckning Om effektivitetsrevisionens inriktning och kvalitet.5 Nils Hertting Riksrevisionens uppföljningsrapporter.31 Lars-Göran Gustafsson Effektivitetsrevision förväntningar


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2017/18:URF2 (pdf, 1241 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2017/18:URF2

urf 2017/18 URF2 Översyn av Riksrevisionen slutbetänkande ISSN 1653-0942 978-91-88607-20-1 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2018 2017/18:URF2 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 14 december 2016 att tillkalla en parlamen- tarisk kommitté med uppdrag att göra en översyn av vissa frågor om Riks- revisionen.

2018-02-15

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2017/18:URF2 (pdf, 1218 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2017/18:URF1

urf 2017/18 URF1 EU-arbetet i riksdagen ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-88607-19-5 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2017 2017/18:URF1 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 8 juni 2016 att sammankalla en parlamenta- riskt sammansatt kommitté under ledning av förste vice talmannen med upp- drag att utreda

2018-02-14

Kommittédirektiv 2017:135 kommittébeteckning: UD 2015:04

Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av vissa sanktionsrättsliga åtaganden mot terrorism och finansiering av terrorism UD 2015:04 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2017. Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 3 september 2015 kommittédirektiv

2017-12-21

Kommittédirektiv 2017:134

Ett förändrat reseavdragssystem Innehåll Sammanfattning Bakgrund Gällande rätt Beloppsgräns Begränsningar vid avdrag för resor med egen bil Tidigare utredningar Avståndsbaserade reseavdrag i Danmark och Norge Uppdraget Ett avdrag som är enklare att administrera och kontrollera Ett avståndsbaserat reseavdrag

2017-12-21

Kommittédirektiv 2017:133

Översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget att beskriva tillämpningen av principen om universell utformning Uppdraget att föreslå effekt- och resultatmål samt uppföljning av målen inom funktionshinderspolitiken Uppdraget att se över de statliga myndigheternas ansvar

2017-12-21

Kommittédirektiv 2017:132 kommittébeteckning: N 2017:02

Tilläggsdirektiv till Översiktsplaneutredningen N 2017:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 19 januari 2017 kommittédirektiv om bland annat en utvecklad översiktsplanering och möjlighet att reglera upplåtelseformer

2017-12-21

Kommittédirektiv 2017:131 kommittébeteckning: Ju 2016:23

Tilläggsdirektiv till Blåljusutredningen Ju 2016:23 Innehåll Ändring och utvidgning av uppdraget Utredningen ska utöver vad som framgår av redan beslutade direktiv Ökad säkerhet vid förhör i Polismyndighetens lokaler Polismäns rätt till ersättning vid allvarlig kränkning Redovisning av uppdragen Beslut vid regeringssammanträde

2017-12-21

Kommittédirektiv 2017:130

Kommitté för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2017 Sammanfattning En kommitté ska ha i uppdrag att förbereda och ansvara för det svenska deltagandet i världsutställningen Expo 2020 i Dubai. Till kommittén

2017-12-18

Kommittédirektiv 2017:129 kommittébeteckning: M 2017:02

Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara vattentjänster M 2017:02 Innehåll Utvidgning och förlängd tid för uppdraget Utredaren får nu dessutom i uppdrag att Precisering av tilläggsuppdraget Anpassningsåtgärder enligt nuvarande regler Utredaren ska därför Finansiering av anpassningsåtgärder Utredaren ska därför

2017-12-18

Kommittédirektiv 2017:128

Ordning och reda i vården Innehåll Sammanfattning Hälso- och sjukvården i Sverige Ansvaret för hälso- och sjukvården Kommuner och landsting kan lämna över vården till privata utförare Privata aktörer i hälso- och sjukvården Kontroll av privata utförare huvudmännens uppföljningsansvar Kontroll av privata utförare

2017-12-18

Kommittédirektiv 2017:127

Inrättande av Etikprövningsmyndigheten Innehåll Sammanfattning Ny myndighet för etikprövning av forskning som avser människor Uppdraget Överförande av uppdrag och uppgifter från andra myndigheter Organisation och verksamhetsformer Bemanning Åtgärder i övrigt Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde

2017-12-13

Kommittédirektiv 2017:126

Samordning för ökat och hållbart bostadsbyggande Innehåll Sammanfattning Bakgrund Samordning av större samlade exploateringar med hållbart byggande Kommuners och länsstyrelsers roll i planeringssystemet Innovation för ökad hållbarhet Utredningen om bostadsbyggande på statens fastigheter Krav på transportplaner i

2017-12-13

Kommittédirektiv 2017:125 kommittébeteckning: U 2017:01

Tilläggsdirektiv till Komvuxutredningen U 2017:01 Innehåll Utvidgning av uppdraget Samverkan inom regionalt yrkesvux Utredaren ska därför Riksrekryterande utbildningar inom komvux och särvux Utredaren ska därför Tillgången till eftergymnasial utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning Konsekvensbeskrivningar

2017-12-13

Kommittédirektiv 2017:124

Möjligheterna till kameraövervakning ska förenklas Innehåll Sammanfattning Gällande rätt och kommande förändringar i lagstiftningen Utredningen om kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd Uppdraget att föreslå åtgärder för att underlätta kameraövervakning i brottsbekämpande syfte Utredaren ska därför

2017-12-13

Kommittédirektiv 2017:123

Ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget Uppdragets genomförande Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en genomgripande analys av innebörden av ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen,

2017-12-13

Kommittédirektiv 2017:122

Skärpta regler för lagöverträdare 18-20 år Innehåll Sammanfattning av uppdraget Unga särbehandlas i straffsystemet Tidigare överväganden Påföljdsutredningen Behovet av en utredning Uppdragets närmare innehåll Ingen särbehandling vid påföljdsvalet Arbetets bedrivande och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde

2017-12-13

Kommittédirektiv 2017:121 kommittébeteckning: Ju 2016:24

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en modern reglering av godstransporter till sjöss Ju 2016:24 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 7 december 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 22 december 2016 kommittédirektiv om modernisering av regleringen av godstransporter

2017-12-07

Kommittédirektiv 2017:120

Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen S 2016:03 Innehåll Ursprungligt uppdrag Utvidgning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 7 december 2017 Ursprungligt uppdrag Regeringen beslutade den 26 maj 2016 kommittédirektiv om en översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen dir. 2016:40Enligt direktiven

2017-12-07

Kommittédirektiv 2017:119 kommittébeteckning: Fi 2016:03

Tilläggsdirektiv till Tillitsdelegationen Fi 2016:03 Innehåll Sammanfattning Utvidgning av uppdraget Samverkan och förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 7 december 2017 Sammanfattning Regeringen beslutade den 16 juli 2016 att inrätta en delegation med uppdrag att inom ramen för befintliga

2017-12-07