Dokument & lagar (407 träffar)

Omröstning 2007/08:CU13p10 Trafikskadeersättning till barn

Votering: betänkande 2007/08:CU13 Försäkringsrättsliga frågor, förslagspunkt 10 Trafikskadeersättning till barn Riksdagen avslår motionerna 2007/08:C303, 2007/08:C304, 2007/08:C341, 2007/08:C363, 2007/08:C378 och 2007/08:C401 yrkande 3. Datum: 2008-04-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 s,

2008-04-09

Omröstning 2007/08:CU13p6 Trafikförsäkringen i framtiden

Votering: betänkande 2007/08:CU13 Försäkringsrättsliga frågor, förslagspunkt 6 Trafikförsäkringen i framtiden Riksdagen avslår motion 2007/08:C401 yrkandena 1 och 2. Datum: 2008-04-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 101 0 29 m 81 0

2008-04-09

Omröstning 2007/08:CU13p3 Överfallsskyddet i hemförsäkringen

Votering: betänkande 2007/08:CU13 Försäkringsrättsliga frågor, förslagspunkt 3 Överfallsskyddet i hemförsäkringen Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju392 yrkande 7. Datum: 2008-04-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 99 2 0 29 m 79 0 0 18

2008-04-09

Betänkande 2007/08:CU14

Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 som rör rättsförhållandet mellan barn och föräldrar. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om vårdnad, umgänge, föräldrars underhållsskyldighet, faderskap, föräldraskap vid assisterad befruktning och adoption.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 10
Justering: 2008-04-08 Debatt: 2008-04-16 Beslut: 2008-04-17

Betänkande 2007/08:CU14 (pdf, 253 kB) Webb-tv debatt om förslag: Barn och föräldrar

Utskottsmöte 2007/08:20

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om barn och föräldrar samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor: se bilageförteckning

2008-04-08 11:00:00

Civilutskottets protokoll 2007/08:20

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:20 DATUM 2008-04-08 TID kl. 11.00-11.45 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 1 april 2008. 2 Barn och föräldrar Fortsattes behandlingen av motioner om barn och föräldrar. Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår

2008-04-08

Proposition 2007/08:134

Regeringens proposition 2007/08:134 Det nya statliga lantmäteriet Prop. 2007/08:134 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2008 Maud Olofsson Andreas Carlgren Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås de lagändringar som behövs med anledning


Utskottsberedning: 2007/08:CU23
Riksdagsbeslut (18 förslag): , 18 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:134 (pdf, 338 kB)

Omröstning 2007/08:CU11p1 En fortsatt reformering av plan- och bygglagstiftningen

Votering: betänkande 2007/08:CU11 Plan- och byggfrågor, förslagspunkt 1 En fortsatt reformering av plan- och bygglagstiftningen Riksdagen avslår motionerna 2007/08:C206 yrkandena 1-4 och 6-8, 2007/08:C214, 2007/08:C222, 2007/08:C226 yrkandena 2-4, 2007/08:C230, 2007/08:C254 yrkande 3, 2007/08:C255, 2007/08:C256, 2007/08:C257,

2008-04-04

Omröstning 2007/08:CU11p3 Solfångare på tak

Votering: betänkande 2007/08:CU11 Plan- och byggfrågor, förslagspunkt 3 Solfångare på tak Riksdagen avslår motion 2007/08:C371 yrkandena 16 och 17. Datum: 2008-04-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 99 0 1 30 m 81 0 0 16 c 24 0 0 5

2008-04-04

Betänkande 2007/08:CU15

Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 som främst handlar om äktenskap och partnerskap. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 3
Justering: 2008-04-01 Debatt: 2008-04-16 Beslut: 2008-04-17

Betänkande 2007/08:CU15 (pdf, 200 kB) Webb-tv debatt om förslag: Äktenskap och partnerskap

Omröstning 2007/08:CU10p1 Sms-lån

Votering: betänkande 2007/08:CU10 Frågor om s.k. sms-lån och överskuldsättning, förslagspunkt 1 Sms-lån Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fi240 yrkande 4, 2007/08:C208 yrkande 1, 2007/08:C219, 2007/08:C243, 2007/08:C245, 2007/08:C253, 2007/08:C259, 2007/08:C266, 2007/08:C274, 2007/08:C332, 2007/08:C370, 2007/08:C420

2008-04-02

Omröstning 2007/08:CU10p2 Överskuldsättning

Votering: betänkande 2007/08:CU10 Frågor om s.k. sms-lån och överskuldsättning, förslagspunkt 2 Överskuldsättning Riksdagen avslår motionerna 2007/08:C208 yrkandena 2-4 och 7, 2007/08:C224, 2007/08:C231, 2007/08:C241, 2007/08:C312, 2007/08:C337, 2007/08:C350, 2007/08:C383 yrkande 1 och 2007/08:So558 yrkande 18. Datum:

2008-04-02

Motion 2007/08:C2 av Jan Lindholm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:C2 av Jan Lindholm m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:115 Ny marknadsföringslag mp044 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 5 marknadsföringslagen ska ges den lydelse som framgår av bilaga 1. Riksdagen beslutar att 5 a marknadsföringslagen ska ges den lydelse som framgår


Utskottsberedning: 2007/08:CU21
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2007/08:C2 av Jan Lindholm m.fl. (mp) (doc, 55 kB)

Utskottsmöte 2007/08:19

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:19 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Överläggning med regeringen enligt 10 kap. 3 andra stycket riksdagsordningen rörande förslag till rådets förordning om domstols behörighet,

2008-04-01 11:00:00

Civilutskottets protokoll 2007/08:19

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:19 DATUM 2008-04-01 TID kl. 11.00-12.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 13 mars 2008. 2 Medgivande Utskottet medgav med stöd av 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att föredraganden Pia Törsleff Hertzberg från

2008-04-01

Motion 2007/08:C1 av Christina Axelsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:C1 av Christina Axelsson s med anledning av prop. 2007/08:115 Ny marknadsföringslag s42027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla kraven på att näringsidkare ska lämna information som är av särskild betydelse


Utskottsberedning: 2007/08:CU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C1 av Christina Axelsson (s) (doc, 37 kB)

Betänkande 2007/08:CU13

Riksdagen sa nej till motioner om försäkringsrätt från den allmänna motionstiden 2007. Motionerna handlar om ersättningsnivån i rättsskyddsförsäkringar, överfallsskyddet i hemförsäkringen, nedsättning av försäkringsersättning, information vid försäkringsfall, trafikförsäkringen i framtiden, jämkning av trafikskadeersättning, handläggningen av trafikskadeärenden och trafikskadeersättning till barn samt ersättning för affektionsvärde.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 9
Justering: 2008-03-13 Debatt: 2008-04-09 Beslut: 2008-04-09

Betänkande 2007/08:CU13 (pdf, 310 kB) Webb-tv debatt om förslag: Försäkringsrättsliga frågor

Proposition 2007/08:86

Regeringens proposition 2007/08:86 Spärrmöjligheter för telefonitjänster Prop. 2007/08:86 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Nyamko Sabuni Integrations- och jämställdhetsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa


Utskottsberedning: 2007/08:CU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:86 (pdf, 306 kB)

Betänkande 2007/08:CU16

Från den 1 juni 2008 blir Lantmäteriverket inskrivningsmyndighet med huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten enligt jordabalken, i stället för Domstolsverket. Beslut i inskrivningsärenden ska kunna överklagas till allmän domstol och prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till hovrätten.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2008-03-13 Debatt: 2008-04-02 Beslut: 2008-04-03

Betänkande 2007/08:CU16 (pdf, 3831 kB) Webb-tv debatt om förslag: Den nya inskrivningsmyndigheten, m.m.

Betänkande 2007/08:CU12

Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 om arvsrättsliga frågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om särkullbarns och efterlevande makes arvsrätt.

Förslagspunkter: 3
Justering: 2008-03-13 Debatt: 2008-04-02 Beslut: 2008-04-02

Betänkande 2007/08:CU12 (pdf, 123 kB) Webb-tv debatt om förslag: Arvsrättsliga frågor