Dokument & lagar (557 träffar)

utskottsdokument 2001/02:B97

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottens verksamhet vid riksmötet 2001/02 Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottens beredningsområde n Konstitutionsutskottet och utrikesutskottet har vid två tillfällen under 2001/02 års riksmöte beslutat att bereda ärenden gemensamt genom deputerade i sammansatt utskott

2002-10-14

utskottsdokument 2001/02:B9D

Vissa uppgifter om skatteutskottets verksamhet 2001/02 Skatteutskottets beredningsområde Skatteutskottet skall enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter och ärenden om taxering, uppbörd och folkbokföring samt ärenden som rör exekutionsväsendet. Till skatter räknas även tullar och avgifter

2002-09-13

Utskottsmöte 2001/02:18

Föredragningslista Skatteutskottet 2001/02:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2001/02:17 m.m. 2. Sänkt skatt på alkylatbensin, m.m. Fortsatt behandling samt förslag till betänkande 2001/02:SkU26 föredr. Bergman 3.

2002-05-28 11:00:00

Betänkande 2001/02:SKU28

Riksdagen gjorde, med anledning av förslag från Riksdagens revisorer, ett tillkännagivande till regeringen om vikten av att noggrant analysera, följa upp och utvärdera kommande åtgärder liknande ROT-avdraget. I en sådan analys och utvärdering bör även ett genus- och jämställdhetsperspektiv vägas in. ROT-avdraget var en skattereduktion för reparation eller om- eller tillbyggnad som gällde under några år på 1990-talet och syftade till att få ned arbetslösheten inom byggsektorn.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2002-05-28 Debatt: 2002-06-12 Beslut: 2002-06-12

Betänkande 2001/02:SKU28 (doc, 80 kB)

Betänkande 2001/02:SKU26

Energiskatten på alkylatbensin sänks med 1:50 kr/liter. En ökad användning av alkylatbensin i utombordsmotorer, motorgräsklippare och andra tvåtaktsmotorer skulle minska utsläppen av miljöfarliga avgaser. Sverige måste få klartecken från EU innan skattesänkningen kan träda i kraft. Regeringen får själv bestämma när skattesänkningen ska träda i kraft, i stället för att återkomma till riksdagen för ett beslut. På så vis finns det en chans att sänkningen kan genomföras redan under denna sommar. Riksdagen beslutade vidare om vissa ändringar EG:s indrivningsdirektiv.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2002-05-28 Debatt: 2002-06-12 Beslut: 2002-06-12

Betänkande 2001/02:SKU26 (doc, 113 kB)

Utskottsmöte 2001/02:17

Föredragningslista Skatteutskottet 2001/02:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2001/02:16 m.m. 2. Begränsning av rätten till avdrag för vissa kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och på

2002-05-21 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:5

Föredragningslista Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottet 2001/02:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:5 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-08 KU:s sessionssal Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justering av utkast till betänkande 2001/02: KUU2 EU:s framtidsfrågor HJ

2002-05-21 09:30:00

Betänkande 2001/02:SKU25

Avdragsrätten för kapitalförluster begränsas i avvaktan på nya skatteregler för kapitalvinster på näringsbetingade andelar. Det blir därmed begränsade möjligheter att i inkomstslaget näringsverksamhet dra av kapitalförluster på delägarrätter och på andelar i handelsbolag samt på andelar i utländska delägarbeskattade företag. Syftet är att motverka att nuvarande regler utnyttjas för skatteplanering. Huvuddelen av lagändringarna ska gälla retroaktivt fr.o.m. den 7 december 2001.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2002-05-21 Debatt: 2002-05-29 Beslut: 2002-05-30

Betänkande 2001/02:SKU25 (doc, 88 kB)

Betänkande 2001/02:KUU2

Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om EU:s framtidsfrågor. Regeringen lämnar i skrivelsen information om det konvent som ska förbereda EU:s nästa regeringskonferens år 2004 och den pågående debatten om EU:s framtid, baserat på Nice- och Laekenförklaringarna. Den svenska inställningen i debatten om EU:s allmänna inriktning bör enligt riksdagen vägledas av tre principer: en pragmatisk grundhållning snarare än ett politiskt slutmål, en därav följande nedtoning av terminologibegreppsfrågorna samt stöd för den rådande ordningen för EU:s grundvalar, såsom dessa beskrivs i regeringens skrivelse.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 21
Beredning: 2002-04-18 Justering: 2002-05-21 Debatt: 2002-06-04 Beslut: 2002-06-04

Betänkande 2001/02:KUU2 (doc, 564 kB)

Utskottsmöte 2001/02:16

Föredragningslista Skatteutskottet 2001/02:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:16 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2001/02:15 m.m. 2. Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, m.m. prop. 2001/02:127 Förslag till betänkande 2001/02:SkU27 föredr.

2002-05-16 10:00:00

Utskottsmöte 2001/02:4

Föredragningslista Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottet 2001/02:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:4 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ7-08 KU:s sessionssal Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Fortsatt beredning av betänkande 2001/02: KUU2 EU:s framtidsfrågor HJ 4.

2002-05-16 08:00:00

Betänkande 2001/02:SKU27

Skattekontosystemet utvidgas den 1 januari 2003 till att även omfatta punktskatt. Redovisning och betalning av punktskatt ska ske vid samma tidpunkt som gäller för övriga skatter och avgifter, men redovisningen ska ske i en egen deklaration för varje punktskatt. Syftet är att förenkla administrationen för både de skattskyldiga företagen och Riksskatteverket.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2002-05-16 Debatt: 2002-05-29 Beslut: 2002-05-29

Betänkande 2001/02:SKU27 (doc, 84 kB)

Utskottsmöte 2001/02:3

Föredragningslista Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottet 2001/02:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:3 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-08 KU:s sessionssal Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Fortsatt beredning av betänkande 2001/02: KUU2 EU:s framtidsfrågor HJ 4.

2002-05-14 10:00:00

Utskottsmöte 2001/02:15

Föredragningslista Skatteutskottet 2001/02:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. EU-information Statssekreterare Claes Ljungh, Finansdepartementet 2. Justering av protokoll 2001/02:14 m.m. Anmälan av inkomna skrivelser Anmälan av inkomna

2002-05-13 11:00:00

Betänkande 2001/02:SKU24

Skattereglerna anpassas för utomlands bosatta pensionärer i det reformerade pensionssystemet. Dagens regler innebär att en utomlands bosatt pensionär får ett fribelopp som till sitt belopp motsvarar det högsta särskilda grundavdraget för folkpensionärer. För att beskattningen även i fortsättningen ska överensstämma med de regler som gäller för pensionärer i Sverige sänks fribeloppet till ett belopp som motsvarar det högsta grundavdraget.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2002-05-13 Debatt: 2002-05-24 Beslut: 2002-05-29

Betänkande 2001/02:SKU24 (doc, 72 kB)

Betänkande 2001/02:SKU23

Riksdagen beslutade om skatteregler mot handel med skalbolag. Kapitalvinst vid avyttringar av skalbolag som skett efter den 3 april 2002 ska beskattas som inkomst av passiv näringsverksamhet om inte kraven på att säljaren ska lämna en skalbolagsdeklaration och ställa säkerhet för skatten är uppfyllda. De nya reglerna innehåller en s.k. ventil som innebär att skalbolagsreglerna inte ska tillämpas om omständigheterna i det enskilda fallet talar emot det. Ventilen är avsedd att användas på ett sådant sätt att skalbolagsreglerna inte ska behöva försvåra normala affärstransaktioner.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2002-05-13 Debatt: 2002-05-24 Beslut: 2002-05-29

Betänkande 2001/02:SKU23 (doc, 102 kB)

Motion 2001/02:Sk41 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Sk41 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:140 Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och på andelar i svenska och utländska handelsbolag m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition


Utskottsberedning: 2001/02:SkU25
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Sk40 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Sk40 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:177 Sänkt skatt på alkylatbensin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering I propositionen föreslås att energiskatten på alkylatbensin sänks med


Utskottsberedning: 2001/02:SkU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Utskottsmöte 2001/02:14

Föredragningslista Skatteutskottet 2001/02:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:14 Datum och tid: 18:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2001/02:13 m.m. 2. Kapitalförlust vid avyttring av genom andelsbyte mottagen andel Fortsatt behandling av initiativärende föredr. Gutsjö Eventuellt justeringssammanträde äger rum torsdagen den 25 april kl. 09.00

2002-04-24 18:00:00

Betänkande 2001/02:SKU29

Riksdagen uppmanar regeringen att lägga fram ett förslag till lagändring för att komma till rätta med de skatteeffekter som drabbat fåmansföretagare som sålt sina bolag och fått betalt i aktier som sedan sjunkit i värde. Lagändringen ska gälla retroaktivt. Bakgrunden till detta initiativ från skatteutskottet är att Finansdepartementets utredning om fåmansföretagens skattesituation varit tidskrävande, vilket innebär att regeringen inte kommer att lämna något förslag till riksdagen i vår. Riksdagen anser dock att de fåmansföretagare som drabbats så snart som möjligt bör få besked om innehållet i de lagändringar som planeras. Regeringen bör lämna ett förslag senast under augusti så att det kan behandlas i riksdagen så tidigt som möjligt i höst.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2002-04-24 Debatt: 2002-05-15 Beslut: 2002-05-16

Betänkande 2001/02:SKU29 (doc, 62 kB)