Dokument & lagar (834 träffar)

utskottsdokument 2001/02:B97

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottens verksamhet vid riksmötet 2001/02 Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottens beredningsområde n Konstitutionsutskottet och utrikesutskottet har vid två tillfällen under 2001/02 års riksmöte beslutat att bereda ärenden gemensamt genom deputerade i sammansatt utskott

2002-10-14

utskottsdokument 2001/02:B9D

Vissa uppgifter om skatteutskottets verksamhet 2001/02 Skatteutskottets beredningsområde Skatteutskottet skall enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter och ärenden om taxering, uppbörd och folkbokföring samt ärenden som rör exekutionsväsendet. Till skatter räknas även tullar och avgifter

2002-09-13

utskottsdokument 2001/02:B13

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2001/02 Beredningsområde m.m. Arbetsmarknadsutskottets beredningsområde omfattar arbetsmarknadspolitik, arbetsrätt, arbetstid, semester, arbetsmiljö samt jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Anslag inom utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv ingår

2002-08-27

Utskottsmöte 2001/02:26

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2001/02:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:26 Datum och tid: 08:15 Plats: RÖ 5-38 Statssekreteraren Lise Bergh och departementssekreteraren Tim Brooks, Näringsdepartementet, återrapporterar från ESP-rådet den 3 juni Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden

2002-06-13 08:15:00

Motion 2001/02:A11 av Mikael Odenberg m.fl. (m, kd, c, fp)

Motion till riksdagen 2001/02:A11 av Mikael Odenberg m.fl. m, kd, c, fp med anledning av skr. 2001/02:187 Sveriges genomförande av EU:s sysselsättningsstrategi Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 6 2 Bakgrund 6 3 Verkligheten på arbetsmarknaden 6 3.1 Uppemot 700 000 människor saknar arbete 6 3.2 Sverige


Utskottsberedning: 2002/03:AU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2001/02:A10 av Elver Jonsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:A10 av Elver Jonsson m.fl. fp med anledning av skr. 2001/02:187 Sveriges genomförande av EU:s sysselsättningsstrategi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av företagsreformer i Sverige och inom EU. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2002/03:AU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Utskottsmöte 2001/02:25

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2001/02:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:25 Datum och tid: 08:45 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden 2. EU-information EK- 3. Fråga om uppskov med behandlingen av ärende Regeringens skrivelse 2001/02:187 Sveriges genomförande av EU:s

2002-06-05 08:45:00

Betänkande 2001/02:AU11

Riksdagen beslutade att skjuta upp behandlingen av ett ärende till riksmötet 2002/03.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2002-06-05 Debatt: 2002-06-13 Beslut: 2002-06-13

Betänkande 2001/02:AU11 (doc, 42 kB)

Skrivelse 2001/02:187

Sveriges genomförande av EU:s sysselsättningsstrategi Regeringens skrivelse Skr. 2001/02:187 2001/02:187 Sveriges genomförande av EU:s Skr. sysselsättningsstrategi 2001/02:187 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2002 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Skrivelsens


Utskottsberedning: 2002/03:AU1 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2001/02:187 (pdf, 521 kB)

Utskottsmöte 2001/02:18

Föredragningslista Skatteutskottet 2001/02:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2001/02:17 m.m. 2. Sänkt skatt på alkylatbensin, m.m. Fortsatt behandling samt förslag till betänkande 2001/02:SkU26 föredr. Bergman 3.

2002-05-28 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:24

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2001/02:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:24 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden 2. EU-information EK- 3. Justering av betänkande 2001/02:AU10 Ett system för individuell kompetensutveckling CG-S- 4. Godkännande

2002-05-28 11:00:00

Betänkande 2001/02:SKU28

Riksdagen gjorde, med anledning av förslag från Riksdagens revisorer, ett tillkännagivande till regeringen om vikten av att noggrant analysera, följa upp och utvärdera kommande åtgärder liknande ROT-avdraget. I en sådan analys och utvärdering bör även ett genus- och jämställdhetsperspektiv vägas in. ROT-avdraget var en skattereduktion för reparation eller om- eller tillbyggnad som gällde under några år på 1990-talet och syftade till att få ned arbetslösheten inom byggsektorn.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2002-05-28 Debatt: 2002-06-12 Beslut: 2002-06-12

Betänkande 2001/02:SKU28 (doc, 80 kB)

Betänkande 2001/02:SKU26

Energiskatten på alkylatbensin sänks med 1:50 kr/liter. En ökad användning av alkylatbensin i utombordsmotorer, motorgräsklippare och andra tvåtaktsmotorer skulle minska utsläppen av miljöfarliga avgaser. Sverige måste få klartecken från EU innan skattesänkningen kan träda i kraft. Regeringen får själv bestämma när skattesänkningen ska träda i kraft, i stället för att återkomma till riksdagen för ett beslut. På så vis finns det en chans att sänkningen kan genomföras redan under denna sommar. Riksdagen beslutade vidare om vissa ändringar EG:s indrivningsdirektiv.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2002-05-28 Debatt: 2002-06-12 Beslut: 2002-06-12

Betänkande 2001/02:SKU26 (doc, 113 kB)

Betänkande 2001/02:AU10

Riksdagen godkände regeringens förslag om riktlinjer för ett system för individuell kompetensutveckling. Enskilda personer ska kunna spara pengar till kompetensutveckling på ett särskilt kompetenssparkonto. Insättningarna ska vara avdragsgilla. Arbetsgivare ska uppmuntras att göra inbetalningar på de anställdas konton. Räntan på kompetenssparkontona beskattas som vanlig kapitalinkomst. Inledningsvis förvaltas kontona av en statlig myndighet. Uttag från kompetenssparkonton beskattas som inkomst av tjänst. En enskild som använder pengar från kontot belönas med en kompetenspremie vars storlek bl.a. beror på längden på kompetensutvecklingen. Premien bör ges i form av en skattereduktion. Systemet bör träda i kraft den 1 juli 2003. Regeringen ska återkomma till riksdagen om lagstiftningen under hösten 2002.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2002-05-28 Debatt: 2002-06-11 Beslut: 2002-06-12

Betänkande 2001/02:AU10 (doc, 141 kB)

Utskottsmöte 2001/02:17

Föredragningslista Skatteutskottet 2001/02:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2001/02:16 m.m. 2. Begränsning av rätten till avdrag för vissa kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och på

2002-05-21 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:5

Föredragningslista Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottet 2001/02:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:5 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-08 KU:s sessionssal Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justering av utkast till betänkande 2001/02: KUU2 EU:s framtidsfrågor HJ

2002-05-21 09:30:00

Betänkande 2001/02:SKU25

Avdragsrätten för kapitalförluster begränsas i avvaktan på nya skatteregler för kapitalvinster på näringsbetingade andelar. Det blir därmed begränsade möjligheter att i inkomstslaget näringsverksamhet dra av kapitalförluster på delägarrätter och på andelar i handelsbolag samt på andelar i utländska delägarbeskattade företag. Syftet är att motverka att nuvarande regler utnyttjas för skatteplanering. Huvuddelen av lagändringarna ska gälla retroaktivt fr.o.m. den 7 december 2001.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2002-05-21 Debatt: 2002-05-29 Beslut: 2002-05-30

Betänkande 2001/02:SKU25 (doc, 88 kB)

Betänkande 2001/02:KUU2

Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om EU:s framtidsfrågor. Regeringen lämnar i skrivelsen information om det konvent som ska förbereda EU:s nästa regeringskonferens år 2004 och den pågående debatten om EU:s framtid, baserat på Nice- och Laekenförklaringarna. Den svenska inställningen i debatten om EU:s allmänna inriktning bör enligt riksdagen vägledas av tre principer: en pragmatisk grundhållning snarare än ett politiskt slutmål, en därav följande nedtoning av terminologibegreppsfrågorna samt stöd för den rådande ordningen för EU:s grundvalar, såsom dessa beskrivs i regeringens skrivelse.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 21
Beredning: 2002-04-18 Justering: 2002-05-21 Debatt: 2002-06-04 Beslut: 2002-06-04

Betänkande 2001/02:KUU2 (doc, 564 kB)

Utskottsmöte 2001/02:16

Föredragningslista Skatteutskottet 2001/02:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:16 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2001/02:15 m.m. 2. Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, m.m. prop. 2001/02:127 Förslag till betänkande 2001/02:SkU27 föredr.

2002-05-16 10:00:00

Utskottsmöte 2001/02:4

Föredragningslista Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottet 2001/02:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:4 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ7-08 KU:s sessionssal Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Fortsatt beredning av betänkande 2001/02: KUU2 EU:s framtidsfrågor HJ 4.

2002-05-16 08:00:00