Dokument & lagar (106 träffar)

Yttrande 2005/06:LU1y

Lagutskottets yttrande 2005/06:LU1y Riksdagen i en ny tid Till konstitutionsutskottet Riksdagsstyrelsen har i en framställning till riksdagen 2005/06:RS3 den 14 december 2005 beslutat att till riksdagen för dess bedömning och beslut överlämna 2002 års riksdagskommittés huvudbetänkande Riksdagen i en ny tid. Framställningen

2006-01-01

Yttrande 2005/06:LU1y (pdf, 62 kB)

Yttrande 2004/05:LU2y

Lagutskottets yttrande 2004/05:LU2y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 22 mars 2005 anmodat övriga utskott att senast den 25 april 2005 yttra sig över regeringens skrivelse 2004/05:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens

2005-01-01

Yttrande 2004/05:LU2y (pdf, 95 kB)

Yttrande 2004/05:LU1y

Lagutskottets yttrande 2004/05:LU1y Vissa frågor rörande företagsinteckning Till finansutskottet Lagutskottet har denna dag beslutat att till finansutskottet överlämna de under den allmänna motionstiden år 2004 väckta motionerna 2004/05:L214 av Viviann Gerdin m.fl. c yrkande 12004/05:L220 av Ingegerd Saarinen m.fl. mp

2005-01-01

Yttrande 2004/05:LU1y (doc, 71 kB)

Yttrande 2003/04:LU3y

Lagutskottets yttrande 2003/04:LU3y Adoptionsfrågor Till socialutskottet Socialutskottet har den 3 maj 2004 beslutat bereda lagutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2003/04:131 Internationella adoptionsfrågor jämte eventuella motioner. I propositionen lämnar regeringen lagförslag som syftar till att stärka

2004-01-01

Yttrande 2003/04:LU3y (doc, 85 kB)

Yttrande 2003/04:LU2y

Lagutskottets yttrande 2003/04:LU2y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 16 mars 2004 beslutat anmoda övriga utskott att senast den 29 april 2004 yttra sig över regeringens skrivelse 2003/04:75 Redogörelse för behandlingen av

2004-01-01

Yttrande 2003/04:LU2y (doc, 63 kB)

Yttrande 2003/04:LU1y

Lagutskottets yttrande 2003/04:LU1y Avstående av arv som tillfallit All-männa arvsfonden Till socialutskottet Socialutskottet har den 23 oktober 2003 beslutat bereda lagutskottet tillfälle att yttra sig över motion 2002/03:So279 av Anita Sidén och Cecilia Magnusson båda mMotionen har väckts under den allmänna motionstiden

2004-01-01

Yttrande 2003/04:LU1y (doc, 66 kB)

Yttrande 2001/02:LU2Y

Lagutskottets yttrande 2001/02:LU2y Rätt till arv för judiska efterlevande Till socialutskottet Socialutskottet har den 12 februari 2002 beslutat bereda lagutskottet tillfälle att yttra sig över motion 2001/02:So24 av Christel Anderberg m.fl. mMotionen är väckt enligt 3 kap. 15 riksdagsordningen med anledning av händelse

2002-01-01

Yttrande 2001/02:LU1y

Lagutskottets yttrande 2001/02:LU1y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 15 maj 2001 beslutat anmoda övriga utskott att senast den 26 oktober 2001 yttra sig över regeringens skrivelse 2000/01:75 Redogörelse för behandlingen av

2002-01-01

Yttrande 2001/02:LU1y (doc, 50 kB)

Yttrande 2000/01:LU2y

Lagutskottets yttrande 2000/01:LU2y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser 2000/01 LU2y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 23 maj 2000 beslutat anmoda övriga utskott att senast den 27 oktober 2000 yttra sig över regeringens skrivelse 1999/2000:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens

2001-01-01

Yttrande 2000/01:LU2y (doc, 74 kB)

Yttrande 2000/01:LU1y

Lagutskottets yttrande 2000/01:LU1y Tullkontroll beträffande intrång i viss immateriell äganderätt 2000/01 LU1y Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 27 september 2000 beslutat att bereda konstitutionsutskottet och lagutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1999/2000: 126 En ny tullag jämte motioner.

2001-01-01

Yttrande 2000/01:LU1y (doc, 86 kB)

Yttrande 1999/2000:LU4y

Lagutskottets yttrande 1999/2000:LU4y Indirekt tobaksreklam och varumärkesrätten 1999/2000 LU4y Till socialutskottet Socialutskottet har den 11 maj 2000 beslutat att bereda konstitutionsutskottet och lagutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1999/2000:111 Indirekt tobaksreklam m.m. jämte eventuella motioner

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:LU4y (doc, 83 kB)

Yttrande 1999/2000:LU3y

Lagutskottets yttrande 1999/2000:LU3y Vissa åtgärder mot s.k. domstolstrots 1999/2000 LU3y Till socialutskottet Socialutskottet har den 23 mars 2000 beslutat att bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 1999/2000:79, Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken,

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:LU3y (doc, 83 kB)

Yttrande 1999/2000:LU2y

Lagutskottets yttrande 1999/2000:LU2y Upphovsrätten och offentlighetsprincipen 1999/2000 LU2y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 15 december 1999 beslutat att bereda lagutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1999/2000:35 Upphovsrätten och offentlighetsprincipen jämte eventuella

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:LU2y (doc, 76 kB)

Yttrande 1999/2000:LU1y

Lagutskottets yttrande 1999/2000:LU1y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser 1999/2000 LU1y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 6 maj 1999 beslutat anmoda övriga utskott att senast den 29 oktober 1999 yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:75 med redogörelse för behandlingen av riksdagens

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:LU1y (doc, 77 kB)

Yttrande 1998/99:LU3y

Lagutskottets yttrande 1998/99:LU3y Lekmannarevisorer 1998/99 LU3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 23 april 1999 beslutat att bereda lagutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1998/99:66 En förstärkt kommunal revision jämte motioner som har väckts med anledning av propositionen

1999-01-01

Yttrande 1998/99:LU3y (doc, 94 kB)

Yttrande 1998/99:LU2y

Lagutskottets yttrande 1998/99:LU2y Sjöfylleri 1998/99 LU2y Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 28 januari 1999 beslutat att bereda lagutskottet tillfälle att senast den 17 februari 1999 avge yttrande över proposition 1998/99: 43 Drograttfylleri och sjöfylleri. I propositionen föreslås att en nollgräns för

1999-01-01

Yttrande 1998/99:LU2y (doc, 93 kB)

Yttrande 1998/99:LU1y

Lagutskottets yttrande 1998/99:LU1y FN:s konvention om barnets rättigheter 1998/99 LU1y Till socialutskottet Socialutskottet har den 12 november 1998 beslutat att bereda konstitutionsutskottet, justitieutskottet, lagutskottet, socialförsäkringsutskottet och utbildningsutskottet möjlighet att yttra sig över proposition

1999-01-01

Yttrande 1998/99:LU1y (doc, 99 kB)

Yttrande 1997/98:LU3Y

Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 10 februari 1998 beslutat att bereda lagutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:65 Reformerat förhandsbesked i skattefrågor, m.m. jämte eventuella motioner. Lagutskottet har beslutat avge yttrande över dels propositionens förslag såvitt gäller ackord och

1998-01-01

Yttrande 1997/98:LU2Y

Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har den 27 januari 1998 beslutat att bereda konstitutionsutskottet, justitieutskottet, lagutskottet, socialutskottet, kulturutskottet och bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:45 Miljöbalk jämte motioner, i de delar respektive utskotts beredningsområde

1998-01-01

Yttrande 1997/98:LU1Y

Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har den 9 oktober 1997 beslutat att bereda lagutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1996/97:167 Miljöredovisning och miljöinformation i näringslivet jämte följdmotioner. I propositionen lämnas förslag om att sådana företag som omfattas av 1995 års årsredovisningslag

1998-01-01