Dokument & lagar (8 308 träffar)

Lagutskottets protokoll 2005/06:18

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:18 DATUM 2006-03-07 TID kl. 11.00-11.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 23 februari 2006. 2 EU-information om civilrättsliga frågor Statssekreteraren Dan Eliasson, kanslirådet Johan Danelius, ämnessakkunnige Torbjörn

2006-03-07

Betänkande 2005/06:LU19

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om äktenskap, partnerskap och samboende. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 16
Beredning: 2006-02-02 Justering: 2006-03-07 Debatt: 2006-03-22 Beslut: 2006-03-23

Betänkande 2005/06:LU19 (pdf, 341 kB)

Betänkande 2005/06:LU18

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att ändra företagsinteckningens förmånsvärde från nuvarande 55 procent till 100 procent. Den som har en företagsinteckning har lånat pengar till företaget och har rätt att få tillbaka inteckningens värde före de fordringsägare som inte har förmånsrätt om företaget går i konkurs. Riksdagen beslutad i juni 2003 att denna rätt ska omfatta 55 procent av inteckningens värde (se 2002/03:LU17 ). Riksdagen vill nu höja den till 100 procent. Det var en reservation av fyra partier i lagutskottet (m, fp, kd, c) som fick stöd när riksdagen röstade i kammaren. Riksdagen sade nej till en motion från allmänna motionstiden 2005 om lönefordringar i konkurs.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Beredning: 2006-02-02 Justering: 2006-03-07 Debatt: 2006-03-22 Beslut: 2006-03-23

Betänkande 2005/06:LU18 (pdf, 154 kB)

Proposition 2005/06:116

Förenklade redovisningsregler, m.m. Regeringens proposition 2005/06:116 Förenklade redovisningsregler, m.m. Prop. 2005/06:116 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 februari 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2005/06:LU28
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2005/06:116 (pdf, 846 kB)

Motion 2005/06:L5 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning som reglerar innehållet i avtal om franchiseupplåtelse. Informationsplikt utan sanktionsmöjligheter I regeringens proposition 2005/06:98 lämnas förslag till en lag som syftar till att stärka en blivande franchisetagares ställning


Utskottsberedning: 2005/06:LU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L5 av Tasso Stafilidis m.fl. (v) (doc, 44 kB)

Proposition 2005/06:124

Regeringens proposition 2005/06:124 Ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Prop. 2005/06:124 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 februari 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:LU35 2005/06:SkU35
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2005/06:124 (pdf, 492 kB)

Proposition 2005/06:97

Regeringens proposition 2005/06:97 Revisorns oberoende och vissa redovisnings- Prop. tjänster, m.m. 2005/06:97 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 februari 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en


Utskottsberedning: 2005/06:LU25 2005/06:LU31
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2005/06:97 (pdf, 248 kB)

Utskottsmöte 2005/06:17

Föredragningslista Lagutskottet 2005/06:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:17 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:58 om förrättare av vigsel och partnerskap jämte motioner samt justering av förslag till utskottets

2006-02-23 09:30:00

Lagutskottets protokoll 2005/06:17

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:17 DATUM 2006-02-23 TID kl. 09.30-10.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 21 februari 2006. 2 Förrättare av vigsel och partnerskap Fortsatt behandling av proposition 2005/06:58 om förrättare av vigsel och partnerskap

2006-02-23

Proposition 2005/06:98

Regeringens proposition 2005/06:98 Förstärkt skydd för franchisetagare Prop. 2005/06:98 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 februari 2006 Bosse Ringholm Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag som syftar till


Utskottsberedning: 2005/06:LU26
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2005/06:98 (pdf, 331 kB)

Betänkande 2005/06:LU22

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om att behörigheten som vigsel- och partnerskapsförrättare ska vara ett gemensamt uppdrag. Beslutet innebär att länsstyrelserna i fortsättningen bara ska ge förordnande som förrättare åt den som är villig att både förrätta vigslar och registrera partnerskap. Lagändringarna träder i kraft den 15 april 2006. Även äldre förordnanden som vigsel- eller partnerskapsförrättare ska ge behörighet till att både viga och registrera partnerskap efter detta datum.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Beredning: 2006-02-14 Justering: 2006-02-23 Debatt: 2006-03-16 Beslut: 2006-03-16

Betänkande 2005/06:LU22 (pdf, 301 kB)

Utskottsmöte 2005/06:16

Föredragningslista Lagutskottet 2005/06:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor på lagutskottets beredningsområde Företrädare för Jordbruksdepartementets konsumentenhet

2006-02-21 11:00:00

Lagutskottets protokoll 2005/06:16

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:16 DATUM 2005-02-21 TID kl. 11.00-12.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 14 februari 2006. 2 EU-information om konsumentfrågor Statssekreteraren Ingrid Petersson, kanslirådet Sophie Nordström och departementssekreteraren

2006-02-21

Utskottsmöte 2005/06:15

Föredragningslista Lagutskottet 2005/06:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om ersättnings- rättsliga frågor samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor: se bilageförteckning

2006-02-14 11:00:00

Lagutskottets protokoll 2005/06:15

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:15 DATUM 2006-02-14 TID kl. 11.00-11.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 9 februari 2006. 2 Ersättningsrättsliga frågor Fortsatt behandling av motioner om ersättningsrättsliga frågor. Utskottet beslutar i enlighet

2006-02-14

Betänkande 2005/06:LU14

Riksdagen sade nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om ersättningsrättsliga frågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 16
Justering: 2006-02-14 Debatt: 2006-03-08 Beslut: 2006-03-09

Betänkande 2005/06:LU14 (pdf, 351 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ersättningsrättsliga frågor

Utskottsmöte 2005/06:14

Föredragningslista Lagutskottet 2005/06:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:14 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av propositionen 2005/06:48 om den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar samt justering av förslag

2006-02-09 09:30:00

Lagutskottets protokoll 2005/06:14

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:14 DATUM 2006-02-09 TID kl. 09.30-09.55 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 2 februari 2006. 2 Den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar Fortsatt behandling av propositionen 2005/06:48 om den europeiska

2006-02-09

Betänkande 2005/06:LU17

Det ska bli möjligt att lämna in ansökningar om inskrivning på elektronisk väg. Även ansökningar enligt lagen om pantbrevsregister ska kunna lämnas in elektroniskt. Den som har beviljats lagfart för en fastighet ska få direktåtkomst till uppgifter i fastighetsregistret om den fastigheten. Motsvarande ska gälla en fastighetsägares åtkomst till uppgifter i pantbrevsregistret om inteckningar i den egna fastigheten. Det blir även möjligt för inskrivningsmyndigheten att införa elektroniska rutiner för dokument- och ärendehanteringen. Systemet med så kallat dagsgodkännande av inskrivningsdag avskaffas och ärendena ska i stället avgöras var för sig, sedan de har diarieförts. De flesta lagändringarna börjar gälla den 1 april 2006.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2006-02-09 Debatt: 2006-02-22 Beslut: 2006-02-22

Betänkande 2005/06:LU17 (pdf, 1672 kB)

Betänkande 2005/06:LU16

Riksdagen beslutade om kompletterande lagbestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar. Genom bestämmelserna i förordningen blir det enklare att få utländska avgöranden verkställda i Sverige, samtidigt som svenska avgöranden lättare kan verkställas i andra EU-länder. Lagbestämmelserna börjar gälla den 1 april 2006.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2006-01-26 Justering: 2006-02-09 Debatt: 2006-02-22 Beslut: 2006-02-22

Betänkande 2005/06:LU16 (pdf, 5626 kB)