Dokument & lagar (232 träffar)

Motion 1999/2000:L22 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:L22 av Rindborg, Stig m med anledning av förs. 1999/2000:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående Revisorsnämnden Revisorsnämnden tillskapades den 1 juli 1995 och övertog då ansvaret för revisorsfrågorna från Kommerskollegium. De frågor nämnden arbetar med är tillsyn över registrerade


Utskottsberedning: -2001/02:LU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Betänkande 1999/2000:LU24

Den kooperativa rörelsen ges möjligheten att ha en organisation där ägandet och den kooperativa verksamheten kan läggas i olika juridiska personer utan att den lokala konsumentföreningen förlorar sin rättsliga status som ekonomisk förening. Bakgrunden är den omstrukturering som skett inom kooperationen och som innebär att en lokalt förankrad konsumentförening överför affärsverksamhet till KF. Omstruktureringen har sin grund i konsumentkooperationens behov av att skapa en mer effektiv verksamhet, med storskalighets- och synergieffekter, samtidigt som den lokala förankringen bevaras.


Justering: 2000-05-23 Debatt: 2000-06-07

Betänkande 1999/2000:LU24 (doc, 85 kB)

Betänkande 1999/2000:LU23

Varumärkeslagen anpassas till EG:s varumärkesdirektiv. Direktivet syftar till att eliminera vissa skillnader i de olika EG-ländernas nationella varumärkeslagar. Framför allt reglerar direktivet frågor om vad som behövs för att kunna få och vidmakthålla en ensamrätt till ett varumärke och frågor om det rättsliga skyddet av ensamrätten till ett varumärke. Varumärkesrätten ger innehavaren av ett varumärke en ensamrätt att använda varumärket som symbol för varor eller tjänster.


Justering: 2000-05-09 Debatt: 2000-05-24

Betänkande 1999/2000:LU23 (doc, 87 kB)

Betänkande 1999/2000:LU22

Det blir möjligt att registrera partnerskap i Sverige om en av parterna har hemvist här sedan minst två år. Riksdagens beslut innebär en lättnad i nuvarande bestämmelser om att minst en av parterna ska vara svensk medborgare med hemvist här i landet. Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att verka för att vigselförrättare och partnerskapsförrättare görs till ett gemensamt uppdrag. Med en sådan ordning skulle det finnas tillgång till partnerskapsförrättare över hela landet, vilket inte är fallet i dag.


Justering: 2000-05-09 Debatt: 2000-05-24

Betänkande 1999/2000:LU22 (doc, 110 kB)

Betänkande 1999/2000:LU21

En ny lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal (distansavtalslag) träder i kraft den 1 juni 2000. Lagen ska gälla för avtal som träffas på distans, t.ex. på Internet eller per telefon, och för avtal som t.ex. ingås vid hembesök. I lagen finns bestämmelser om vilken information som näringsidkaren ska lämna till konsumenten vid marknadsföring och när ett avtal ingås. Konsumenten får också en ångerrätt under 14 dagar. Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att analysera om arrangörer av idrottsevenemang i vissa fall ska slippa återbetala biljettintäkter vid inställda arrangemang.


Justering: 2000-04-27 Debatt: 2000-05-10

Betänkande 1999/2000:LU21 (doc, 162 kB)

Betänkande 1999/2000:LU20

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om kapitalanvändning i avkastningsstiftelser. I samtliga motioner begärs lagändringar för att underlätta för avkastningsstiftelser att dela ut medel från stiftelsens realisationsvinster vid omsättning av värdepapper och andra tillgångar i stiftelserna.


Justering: 2000-04-25 Debatt: 2000-05-10

Betänkande 1999/2000:LU19

Riksdagen avslog en motion från allmänna motionstiden 1999 om åtgärder mot s.k. ränteskruvning vid finansiell leasing. Med finansiell leasing avses en tjänst som tillhandahålls en näringsidkare eller en konsument genom särskilda leasingbolag. Tjänsten innebär att leasingbolaget (leasegivaren) köper in utrustning anvisad av leasingkunden (leasetagaren). Utrustningen ägs av leasegivaren, medan nyttjanderätten genom ett särskilt leasingavtal upplåts till leasetagaren. Vid s.k. ränteskruvning sker ett överuttag av leasingavgifter, vilket drabbar både enskilda och institutionella kunder.


Justering: 2000-04-11 Debatt: 2000-04-28

Betänkande 1999/2000:LU19 (doc, 195 kB)

Betänkande 1999/2000:LU18

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om immaterialrättsliga frågor. Motionerna behandlar skyddet för immateriella rättigheter, patent, biotekniska uppfinningar, upphovsrätten i informationssamhället, inskränkningar i upphovsrätten och s.k. arenarätt.


Justering: 2000-04-11 Debatt: 2000-04-28

Betänkande 1999/2000:LU18 (doc, 172 kB)

Betänkande 1999/2000:LU17

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att se över hur privat pensionssparande hanteras av myndigheterna vid skuldsanering. Pensionsförsäkringar och annat privat pensionssparande hanteras i dag i samband med skuldsanering på olika sätt av skattemyndigheter och kronofogdemyndigheter. Denna brist på enhetlighet i bedömningarna är otillfredsställande, och åtgärder bör snarast vidtas för att komma till rätta med förhållandena. Bakgrunden är att en person som ansöker om skuldsanering normalt ska, innan ett skuldsaneringsförfarande inleds, ha avyttrat de tillgångar som han eller hon inte har oundgängligt behov av. Privata pensionsförsäkringar går emellertid som regel inte att återköpa.


Justering: 2000-04-11 Debatt: 2000-04-28

Betänkande 1999/2000:LU17 (doc, 177 kB)

Motion 1999/2000:L21 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:L21 av Rindborg, Stig m med anledning av prop. 1999/2000:89 Lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal 1 Distansavtalsdirektivet Den proposition regeringen nu lägger är främst föranledd av Europa- parlamentets och rådets direktiv 97/7/EG om konsumentskydd vid distansavtal


Utskottsberedning: ----------1999/2000:LU21
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:L20 av Rolf Åbjörnsson och Kjell Eldensjö (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:L20 av Åbjörnsson, Rolf kd med anledning av prop. 1999/2000:89 Lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Undantag I propositionen föreslås att bland annat traditionella auktioner ska undantagas från lagens tillämpningsområde i enlighet med distansavtalsdirektivets


Utskottsberedning: ---1999/2000:LU21
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:L19 av Kent Olsson och Elizabeth Nyström (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:L19 av Olsson, Kent m med anledning av prop. 1999/2000:89 Lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Idrotten har en stor betydelse i Sverige såväl för de utövande som för de många intresserade åskådarna på arenor och vid TV-apparaterna i hemmen. Den har en fostrande


Utskottsberedning: -1999/2000:LU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:L18 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:L18 av Rindborg, Stig m med anledning av prop. 1999/2000:88 Registrering av medlemsfrämjande föreningar Den kooperativa företagsformen har utretts ett antal gånger under det senaste decenniet. Grunden till den nu lagda propositionen är att KF och Konsument Stockholm inte varit tillfreds


Utskottsberedning: -1999/2000:LU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:L17 av Ana Maria Narti m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:L17 av Narti, Ana Maria fp med anledning av prop. 1999/2000:77 Ändring i partnerskapslagens anknytningskrav Liberala utgångspunkter Respekten för den enskilda människan är liberalismens utgångspunkt. Envar skall ha frihet och möjlighet att försöka förverkliga sina drömmar om ett gott


Utskottsberedning: -1999/2000:LU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Betänkande 1999/2000:LU16

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om olika frågor på familjerättens område. Motionerna behandlar bl.a. äktenskaps- och sambolagstiftningen samt arvs- och namnrättsliga frågor.


Justering: 2000-03-21 Debatt: 2000-04-05

Betänkande 1999/2000:LU16 (doc, 165 kB)

Betänkande 1999/2000:LU15

Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om en utvärdering av 1998 års föräldrabalksreform när det gäller gemensam vårdnad mot en förälders vilja och barnets boende. Riksdagen beslutade i maj 1998 om ändringar i föräldrabalken bl.a. med syftet att öka användningen av gemensam vårdnad, även i fall där en av föräldrarna motsätter sig detta (se 1997/98:LU12 ). Det är nu angeläget med en utvärdering av föräldrabalksreformen, särskilt när det gäller bestämmelserna om gemensam vårdnad samt för- och nackdelar med växelvis boende. Eftersom utvärderingsarbetet är tidskrävande bör regeringen vidta ytterligare åtgärder så att en utvärdering kan redovisas för riksdagen inom en inte alltför avlägsen framtid. Ställningstagandet gjordes med anledning av motionsförslag.


Justering: 2000-03-21 Debatt: 2000-04-05

Betänkande 1999/2000:LU14

Brottsoffers skyldighet att ersätta en skadeståndsskyldigs rättegångskostnader begränsas. Riksdagens beslut innebär att ett brottsoffer som har tillerkänts s.k. kränkningsersättning som regel inte ska behöva betala den skadeståndsskyldiges rättegångskostnader även om brottsoffret har förlorat processen. Begränsningen ska gälla också när ett brottsoffer har tillerkänts skadestånd på grund av brott för sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men eller olägenheter i övrigt, om det finns särskilda skäl för en begränsning. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 maj 2000.


Justering: 2000-03-07 Debatt: 2000-03-23

Betänkande 1999/2000:LU14 (doc, 83 kB)

Betänkande 1999/2000:LU13

Möjligheten att använda vissa metoder för distanskommunikation vid marknadsföring begränsas. Det införs vidare uttryckliga bestämmelser om jämförande reklam. Riksdagens beslut innebär bl.a. att reklam får sändas via telefax och automatiska uppringningssystem bara om mottagaren har givit sitt medgivande på förhand. Andra metoder för distanskommunikation får användas om inte konsumenten på förhand tydligt motsatt sig det. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 maj 2000.


Justering: 2000-03-07 Debatt: 2000-03-23

Betänkande 1999/2000:LU13 (doc, 148 kB)

Betänkande 1999/2000:LU12

Näringsidkare blir fr.o.m. den 15 maj 2000 skyldiga att lämna skriftlig information på konsumentens språk vid upplåtelse eller överlåtelse av bostadsandelar på tidsdelningsbasis (s.k. time-sharing). Riksdagens beslut är föranlett av ett EG-direktiv. (Se även 1996/97:LU18 .)


Justering: 2000-03-07 Debatt: 2000-03-23

Betänkande 1999/2000:LU12 (doc, 77 kB)

Betänkande 1999/2000:LU10

Regeringen fick i uppdrag att överväga om en skyldighet att i årsredovisningen ange könsfördelningen i företagens styrelser och andra ledningsorgan kan vara till nytta för jämställdhetsarbetet. Riksdagen gjorde sitt ställningstagandet med anledning av en s-motion. Justitieministern uttalade i mars 1999 att regeringen för närvarande inte tänker ta något initiativ till en utökning av informationslämnandet i bolagens årsredovisningar (se svar på fråga 1998/99:445 ). Enligt riksdagen är det emellertid nu dags att överväga om en utvidgning kan vara till nytta för jämställdhetsarbetet.


Justering: 2000-02-22 Debatt: 2000-03-08

Betänkande 1999/2000:LU10 (doc, 113 kB)