Dokument & lagar (409 träffar)

Proposition 2003/04:177

Regeringens proposition 2003/04:177 Ändringar i mönsterskyddslagen på grund av EG- Prop. förordningen om gemenskapsformgivning 2003/04:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 juli 2004 Laila Freivalds Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2004/05:LU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2003/04:177 (pdf, 3267 kB)

utskottsdokument 2003/04:ZXRGKRF

Lagutskottets verksamhet riksmötet 2003/04 Lagutskottets beredningsområde Lagutskottet bereder ärenden om äktenskapsbalken, föräldrabalken, ärvdabalken, handelsbalken, jordabalken, utsökningsbalken och lagar som ersätter eller anknyter till föreskrifter i dessa balkar, allt i den mån ärendena inte tillhör något annat

2004-06-22

Proposition 2003/04:150

Ny försäkringsavtalslag Regeringens proposition 2003/04:150 Ny försäkringsavtalslag Prop. 2003/04:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 maj 2004 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen en ny


Utskottsberedning: 2004/05:LU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2003/04:150 (pdf, 1274 kB)

Proposition 2003/04:157

Regeringens proposition 2003/04:157 Nya bestämmelser om revisionsberättelsens Prop. utformning 2003/04:157 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 maj 2004 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås, med anledning


Utskottsberedning: 2004/05:LU1
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2003/04:157 (pdf, 248 kB)

Utskottsmöte 2003/04:32

Föredragningslista Lagutskottet 2003/04:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:32 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor på lagutskottets beredningsområde Företrädare för Justitiedepartementet Bilagor: se

2004-05-27 09:30:00

Omröstning 2003/04:LU29p2 Produktsäkerhetslagens tillämplighet på offentliga tjänster

Votering: betänkande 2003/04:LU29 Ny produktsäkerhetslag, förslagspunkt 2 Produktsäkerhetslagens tillämplighet på offentliga tjänster Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L17 yrkande 1, 2003/04:L18, 2003/04:L19 yrkandena 3 och 4 samt 2003/04:L20. Datum: 2004-05-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2004-05-26

Omröstning 2003/04:LU25p1 Lagförslagen

Votering: betänkande 2003/04:LU25 Stärkt konsumentskydd vid småhusbyggande, förslagspunkt 1 Lagförslagen Riksdagen bifaller proposition 2003/04:45 och avslår motionerna 2003/04:L13 yrkandena 1-5 och 2003/04:L15 yrkandena 1-4. Datum: 2004-05-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja

2004-05-26

Utskottsmöte 2003/04:31

Föredragningslista Lagutskottet 2003/04:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:31 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor på lagutskottets berdningsområde Företrädare för Jordbruksdepartementets konsumentenhet

2004-05-13 09:30:00

Omröstning 2003/04:LU26p2 Vissa hinder mot utflyttning

Votering: betänkande 2003/04:LU26 Europabolag, förslagspunkt 2 Vissa hinder mot utflyttning Riksdagen avslår motion 2003/04:L16. Datum: 2004-05-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 114 0 0 30 m 0 43 0 12 c 0 16 0 6 fp 0 34

2004-05-13

Betänkande 2003/04:LU29

En ny produktsäkerhetslag ska ersätta den gamla lagen från 1998. Den nya lagen slår fast att näringsidkare bara får tillhandahålla säkra varor och tjänster. I produktsäkerhetslagen står det när en vara och tjänst är säker eller farlig. Näringsidkare är skyldiga att lämna säkerhets- och varningsinformation. Dessutom är de skyldiga att återkalla farliga varor och tjänster. Tillsynsmyndigheterna, i första hand Konsumentverket, får befogenheter att meddela förbud och förelägganden. De ska även kunna utfärda tillfälliga förbud mot export och utförsel av varor. En näringsidkare som bryter mot bestämmelserna kan få sanktionsavgifter. Den nya produktsäkerhetslagen börjar gälla den 1 juli 2004.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 3
Beredning: 2004-04-22 Justering: 2004-05-13 Debatt: 2004-05-25 Beslut: 2004-05-26

Betänkande 2003/04:LU29 (doc, 4948 kB)

Betänkande 2003/04:LU28

Ansvarsgränserna som talar om vilket maxbelopp en redare kan bli skyldig att betala vid en sjöolycka höjs. Höjningarna innebär att passagerare och deras anhöriga kommer att kunna få högre ersättning efter olyckor med passagerarfartyg. Skyddet förbättras även för andra som drabbas av sjöolyckor. Högre ersättning kommer exempelvis att kunna betalas för sanering efter utsläpp av olja eller kemikalier.

Förslagspunkter: 3
Beredning: 2004-04-22 Justering: 2004-05-13 Debatt: 2004-05-26 Beslut: 2004-05-26

Betänkande 2003/04:LU28 (doc, 791 kB)

Betänkande 2003/04:LU27

Fastighetsinteckningar och företagsinteckningar ska kunna beviljas i utländsk valuta. Det gäller alla valutor där det finns en kurs för växling med svenska kronor. När det gäller fast egendom ska huvudregeln vara att omräkning till svenska kronor görs först i samband med en exekutiv försäljning av fastigheten. Lagändringarna i jordabalken och utsökningsbalken börjar gälla den 1 juli 2004. Ändringarna i lagen om företagsinteckning börjar gälla den 1 januari 2005.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2004-04-22 Justering: 2004-05-13 Debatt: 2004-05-26 Beslut: 2004-05-26

Betänkande 2003/04:LU27 (pdf, 913 kB)

Betänkande 2003/04:LU25

Bättre konsumentskydd för personer som bygger till eller bygger om småhus. Det är syftet med de lagändringar som riksdagen ställt sig bakom. De nya reglerna innebär bland annat att de konsumenträttsliga reglerna av avtal mellan konsumenter och hantverkare eller någon annan näringsidkare som rör så kallad småhusentreprenad ska undantagslöst vara tvingande till konsumenternas förmån. Samma sak ska gälla för avtal om försäljning av husbyggsatser. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2005.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2004-05-13 Debatt: 2004-05-25 Beslut: 2004-05-26

Betänkande 2003/04:LU25 (doc, 2309 kB)

Motion 2003/04:MJ66 av Lennart Fremling m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ66 av Lennart Fremling m.fl. fp med anledning av skr. 2003/04:129 En svensk strategi för hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bättre fokus i politiken för ett hållbart samhälle och tillsättandet av


Utskottsberedning: 2004/05:BoU5 2004/05:LU8 2004/05:MJU3 2004/05:NU3
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2003/04:MJ65 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ65 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. m med anledning av skr. 2003/04:129 En svensk strategi för hållbar utveckling 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett program för snabb fattigdomsutrotning. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2004/05:AU1 2004/05:KrU1 2004/05:LU8 2004/05:MJU3 2005/06:JuU1
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Utskottsmöte 2003/04:30

Föredragningslista Lagutskottet 2003/04:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:30 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behandling av proposition 2003/04:45 om stärkt konsumentskydd vid småhusbyggande jämte motioner Bilagor: tidigare utsända, se även

2004-05-06 09:30:00

Utskottsmöte 2003/04:29

Föredragningslista Lagutskottet 2003/04:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:29 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2003/04:112 om europabolag jämte motion samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor:

2004-04-29 09:30:00

Omröstning 2003/04:LU24p5 Skadeståndsansvar för multinationella företag

Votering: betänkande 2003/04:LU24 Skadeståndsrättsliga frågor, förslagspunkt 5 Skadeståndsansvar för multinationella företag Riksdagen avslår motion 2003/04:L268 yrkandena 1-3. Datum: 2004-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m

2004-04-29

Omröstning 2003/04:LU24p1 Ersättning för sorg och saknad

Votering: betänkande 2003/04:LU24 Skadeståndsrättsliga frågor, förslagspunkt 1 Ersättning för sorg och saknad Riksdagen avslår motion 2003/04:L318 yrkande 4. Datum: 2004-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 43 0 0 12 c

2004-04-29

Omröstning 2003/04:LU23p3 Dröjsmålsränta

Votering: betänkande 2003/04:LU23 Insolvensrättsliga frågor, m.m.förslagspunkt 3 Dröjsmålsränta Riksdagen avslår motion 2003/04:L252. Datum: 2004-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 43 0 0 12 c 17 0 0 5 fp 38 0 0

2004-04-29