Dokument & lagar (299 träffar)

Motion 2000/01:L303 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:L303 av Rindborg, Stig m Förmånsrättsordningen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar om sådan ändring i konkurslagen 1987:672 som föreslås i SOU 1999:1. 2. Riksdagen beslutar om sådan ändring i förmånsrättslagen 1970:979 som föreslås i SOU 1999:1. 3. Riksdagen beslutar om sådan


Utskottsberedning: -2001/02:LU26
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

utskottsdokument 2000/01:C2B

Lagutskottets verksamhet riksmötet 2000/01 Lagutskottets beredningsområde Lagutskottet bereder ärenden rörande äktenskapsbalken, föräldrabalken, ärvdabalken, handelsbalken, jordabalken, utsökningsbalken eller lagar som ersätter eller anknyter till föreskrifter i dessa balkar, allt i den mån ärendena inte tillhör något

2001-09-10

Proposition 2000/01:146

Regeringens proposition 2000/01:146 Oberoende, ägande och tillsyn i Prop. revisionsverksamhet 2000/01:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 juni 2001 Ingela Thalén Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att lagen 1995:528


Utskottsberedning: -2001/02:LU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:146 (pdf, 438 kB)

Utskottsmöte 2000/01:24

Föredragningslista Lagutskottet 2000/01:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:24 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Information av Barnombudsmannens BO kl. 11.00 Barnombudsmannen Lena Nyberg Juristen Charlotte Lenman, Barnombudsmannens kansli Bilagor: se bilageförteckning 2.

2001-05-15 11:00:00

Betänkande 2000/01:LU24

Riksdagen beslutade om en justering av en tidigare ändring i atomansvarighetslagen. Syftet är att rätta till en felaktighet i den lagändring som riksdagen beslutade om tidigare i vår. (Se även 2000/01:LU7 .)


Justering: 2001-05-15 Debatt: 2001-05-31

Betänkande 2000/01:LU24 (doc, 77 kB)

Betänkande 2000/01:LU21

Riksdagen beslutade om lagändringar som ska bidra till minskad ekonomisk brottslighet. Tillämpningsområdet för den s.k. rådgivningslagen utvidgas. Lagens syfte är att försvåra oseriös rådgivningsverksamhet, som ofta är en förutsättning för ekonomisk brottslighet. Nu ska lagen även omfatta juridiskt eller ekonomiskt biträde som inte kan sägas innefatta rådgivning, t.ex. förmedling och värdering. Vidare beslutades bl.a. att längsta tiden för ett rådgivningsförbud förlängs från fem till tio år, att förbud normalt sett alltid ska meddelas vid grov brottslighet och att ett förbud som överträds regelmässigt ska förlängas. Lagen om näringsförbud ändras för att förhindra att ett sådant förbud kringgås med hjälp av bulvaner. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2001.


Justering: 2001-05-15 Debatt: 2001-05-31

Betänkande 2000/01:LU21 (doc, 106 kB)

Betänkande 2000/01:LU20

Riksdagen beslutade att en stiftelse i vissa fall ska kunna undantas från viss tillsyn. Tillsyn innebär att en tillsynsmyndighet bl.a. kontrollerar stiftelsens förvaltning och revision. Beslutet innebär t.ex. möjlighet till skydd mot insyn i hur Nobelpristagare utses i samband med tillsyn. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2001.


Beredning: 2001-03-27 Justering: 2001-05-15 Debatt: 2001-05-31

Betänkande 2000/01:LU20 (doc, 82 kB)

Utskottsmöte 2000/01:23

Föredragningslista Lagutskottet 2000/01:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:23 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2000/01:68 om ersättning för ideell skada, m.m. jämte motioner samt justering av förslag till utskottets

2001-05-08 11:00:00

Betänkande 2000/01:LU23

Det blir fr.o.m. den 1 juli 2001 möjligt att anlita även andra auktoriserade eller godkända revisorer än ett aktiebolags egna för granskningar av styrelsens redogörelse i samband med en apportemission och av fusionsplaner. I dag kräver lagen att granskningen ska utföras av bolagets egna revisorer, vilket medfört problem för svenska aktiebolag som är noterade på börs i USA. Apportemission är en nyemission med rätt att teckna aktier mot tillskott av annan egendom än pengar (apportegendom).


Justering: 2001-05-08 Debatt: 2001-05-16 Beslut: 2001-05-17

Betänkande 2000/01:LU23 (doc, 77 kB)

Betänkande 2000/01:LU22

Riksdagen godkände kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen. Förordningen handlar om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar för makars gemensamma barn. Kompletteringarna gäller framför allt handläggningen av exekvaturförfarandet, som innebär att en part kan få fastställt om en dom som har meddelats i en annan medlemsstat erkänns eller får verkställas i Sverige.


Justering: 2001-05-08 Debatt: 2001-05-16 Beslut: 2001-05-17

Betänkande 2000/01:LU22 (doc, 86 kB)

Betänkande 2000/01:LU19

Rätten till skadestånd för ideell skada stärks. Med ideell skada menas bl.a. sveda och värk samt lyte eller annat stadigvarande men. Riksdagens beslut innebär att nära anhöriga till den som dödas genom en skadeståndsgrundande handling får rätt till ersättning för de psykiska besvär som han eller hon åsamkas på grund av dödsfallet. Beslutet innebär vidare bl.a. att rätten till ersättning för ideell skada vid personskada och för kränkning genom brott ska kunna ärvas i större utsträckning än i dag. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2002.


Justering: 2001-05-08 Debatt: 2001-05-16

Betänkande 2000/01:LU19 (doc, 208 kB)

Utskottsmöte 2000/01:22

Föredragningslista Lagutskottet 2000/01:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:22 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behandling av proposition 2000/01:68 om ersättning för ideell skada, m.m. jämte motioner Bilagor: tidigare utsända Föredragande: Per

2001-04-24 11:00:00

Utskottsmöte 2000/01:21

Föredragningslista Lagutskottet 2000/01:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:21 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning och obsbehandling av proposition 2000/01: 87 om revisors yttrande om apportegendom m.m. Bilagor: se bilageförteckning Föredragande:

2001-04-19 09:30:00

Motion 2000/01:L10 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2000/01:L10 av de Pourbaix-Lundin, Marietta m med anledning av prop. 2000/01:105 Förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att hos regeringen begära förslag om ett nytt regelsystem för en enklare form av enpersonsföretagande med


Utskottsberedning: -2000/01:LU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:L9 av Ana Maria Narti och Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:L9 av Narti, Ana Maria fp med anledning av prop. 2000/01:68 Ersättning för ideell skada Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rätt till ersättning för sorg och saknad. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: ---2000/01:LU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:L8 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:L8 av Rindborg, Stig m med anledning av prop. 2000/01:68 Ersättning för ideell skada 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar att i lagtexten precisera den anhörigkrets som omfattas av rätten till ersättning för kostnader. 2. Riksdagen beslutar att i lagtexten ersätta ordet


Utskottsberedning: ---------2000/01:LU19
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Utskottsmöte 2000/01:20

Föredragningslista Lagutskottet 2000/01:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fråga om fastställande av preliminär plan för utskottets sammanträden m.m. under återstoden av våren 2001 Bilagor: se bilageförteckning

2001-04-03 11:00:00

Betänkande 2000/01:LU18

Riksdagen beslutade om stärkt skydd mot förfalskade fångeshandlingar vid ansökan om lagfart. Om en inskrivning av förvärv av fast egendom (lagfart) beviljats med stöd av förfalskad överlåtelsehandling (fångeshandling) ska fastighetens rätte ägare ha rätt till ersättning av staten för sina kostnader för att få tillbaka lagfarten. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2001.


Justering: 2001-04-03 Debatt: 2001-04-19 Beslut: 2001-04-19

Betänkande 2000/01:LU18 (doc, 69 kB)

Utskottsmöte 2000/01:19

Föredragningslista Lagutskottet 2000/01:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:19 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning och behandling av proposition 2000/01:67 om stiftelselagen undantag från viss tillsyn Bilagor: se bilageförteckning Föredragande:

2001-03-27 11:00:00

Utskottsmöte 2000/01:18

Föredragningslista Lagutskottet 2000/01:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:18 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om franchising samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor: se bilageförteckning Föredragande:

2001-03-22 10:00:00