Dokument & lagar (686 träffar)

Omröstning 2012/13:UbU3p23 Rymdforskning

Votering: betänkande 2012/13:UbU3 Forskning och innovation, förslagspunkt 23 Rymdforskning Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub4 av Richard Jomshof m.fl. SD yrkande 2, 2012/13:Ub231 av Eva Flyborg FP2012/13:Ub297 av Penilla Gunther KD2012/13:Ub403 av Staffan Anger M2012/13:Ub454 av Agneta Börjesson MP och 2012/13:Ub479

2013-02-20

Omröstning 2012/13:UbU3p2 Politikens inriktning

Votering: betänkande 2012/13:UbU3 Forskning och innovation, förslagspunkt 2 Politikens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 1 och 2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. S yrkandena 1-3. Datum: 2013-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S Parti

2013-02-20

Omröstning 2012/13:UbU3p32 Arbetslivs- och arbetsmiljöforskning

Votering: betänkande 2012/13:UbU3 Forskning och innovation, förslagspunkt 32 Arbetslivs- och arbetsmiljöforskning Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub3 av Rossana Dinamarca m.fl. V yrkande 20 och 2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. S yrkande 38. Datum: 2013-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2013-02-20

Omröstning 2012/13:UbU3p5 Samverkan som indikator för fördelning av forskningsresurser

Votering: betänkande 2012/13:UbU3 Forskning och innovation, förslagspunkt 5 Samverkan som indikator för fördelning av forskningsresurser Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 4 och 2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. S yrkande 10. Datum: 2013-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2013-02-20

Omröstning 2012/13:UbU3p38 Robotik och artificiell intelligens

Votering: betänkande 2012/13:UbU3 Forskning och innovation, förslagspunkt 38 Robotik och artificiell intelligens Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub507 av Erik Almqvist SDDatum: 2013-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 43 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 11 M 99

2013-02-20

Omröstning 2012/13:UbU3p31 Gruv-, mineral- och stålforskning

Votering: betänkande 2012/13:UbU3 Forskning och innovation, förslagspunkt 31 Gruv-mineral- och stålforskning Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub4 av Richard Jomshof m.fl. SD yrkande 1. Datum: 2013-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 35 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0

2013-02-20

Omröstning 2012/13:UbU3p53 Jämställdhet inom forskningsfinansieringen

Votering: betänkande 2012/13:UbU3 Forskning och innovation, förslagspunkt 53 Jämställdhet inom forskningsfinansieringen Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub3 av Rossana Dinamarca m.fl. V yrkandena 4 och 5, 2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 7, 2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. S yrkandena 15 och 16 samt

2013-02-20

Riksdagsskrivelse 2012/13:152

Riksdagsskrivelse 2012/13:152 Regeringen Miljödepartementet1 Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2012/13:UbU3 Forskning och innovation får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 februari 2013 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2012/13:151 till

2013-02-20

Riksdagsskrivelse 2012/13:152 (pdf, 84 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:151

Riksdagsskrivelse 2012/13:151 Regeringen Utbildningsdepartementet1 Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2012/13:UbU3 Forskning och innovation får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 februari 2013 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2012/13:152 till

2013-02-20

Riksdagsskrivelse 2012/13:151 (pdf, 84 kB)

Utskottsmöte 2012/13:19 Tisdag 2013-02-19 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2012/13:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:19 Datum och tid: 2013-02-19 11:00 Plats: Andrakammarsalen Öppen utfrågning om gymnasiereformen. Bilagor Program i basen på papper Deltagarlista i basen på

2013-02-19 11:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:19

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:19 DATUM 2013-02-19 TID 11.0011.50 12.1013.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Öppen utfrågning Utskottet ordnade en öppen utfrågning om gymnasiereformen. Programmet för utfrågningen bifogas som bilaga 2. Externa deltagare i utfrågningen framgår av bilaga 3.

2013-02-19

Betänkande 2012/13:UbU3

Riksdagen beslutade hösten 2012 att godkänna regeringens förslag i budgetpropositionen om pengar till forskning inom sju olika utgiftsområden (se 2012/13:FiU1). Det är en satsning på forskning som skulle innebära en successiv nivåökning till 2016 med 4 miljarder kronor. Regeringen redovisar nu mer i detalj hur man vill fördela dessa medel. Det innebär satsningar på:

  • Internationell rekrytering av framstående forskare.
  • Stöd till yngre forskare.
  • Satsningar på forskningens infrastruktur: ett nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab), den europeiska spallationskällan (ESS), synkrotronljusanläggningen Max IV och den internationella termonukleära experimentreaktorn (ITER).
  • Industriforskningsinstitutens strategiska kompetensutveckling.
  • Forskning inom den livsvetenskapliga sektorn.
  • Forskning för näringsliv och samhälle.
  • Konstnärlig forskning
  • Forskning för evidensbaserad skola och förskola.

Myndigheten Vinnova ska få ett nytt instrument för medelstilldelning, så kallade strategiska innovationsområden. Regeringen flaggar för ökade anslag för forskning och forskarutbildning till universitet och högskolor och ökade medel till forskningsfinansierande myndigheter.

Regeringen föreslår vidare en ändring i högskolelagen. Verksamhet som nu benämns konstnärligt utvecklingsarbete ska från den 1 juni 2013 omfattas av begreppen konstnärlig forskning och utvecklingsarbete. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Sju utskott har yttrat sig till utbildningsutskottet över de delar av regeringens redovisning och förslag som berör dem.

Regeringen har lämnat en skrivelse om Riksrevisionens granskning av den svenska klimatforskningen. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 61 Reservationer: 73
Justering: 2013-02-12 Debatt: 2013-02-20 Beslut: 2013-02-20

Betänkande 2012/13:UbU3 (pdf, 1537 kB) Webb-tv debatt om förslag: Forskning och innovation

Utskottsmöte 2012/13:18 Tisdag 2013-02-12 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2012/13:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:18 Datum och tid: 2013-02-12 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. EU-överläggning om den årliga tillväxtrapporten Statssekreterare Peter Honeth, kansliråd Per-Erik Yngwe, Utbildningsdepartementet 2. EU-överläggning om tillgång till vetenskaplig

2013-02-12 11:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:18

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:18 DATUM 2013-02-12 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-överläggning om den årliga tillväxtrapporten Utskottet överlade med statssekreterare Peter Honeth, åtföljd av kansliråd Per-Erik Yngwe och departementssekreterare Mattias Jennerholm, Utbildningsdepartementet,

2013-02-12

Motion 2012/13:Ub11 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub11 av Jabar Amin m.fl. MP med anledning av prop. 2012/13:64 Utökad undervisningstid i matematik MP028 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att antalet undervisningstimmar i bild, musik och slöjd inte minskar


Utskottsberedning: 2012/13:UbU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Ub11 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Ub10 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub10 av Rossana Dinamarca m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:64 Utökad undervisningstid i matematik V023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sätta in åtgärder i tidiga åldrar för att inte bristande kunskaper


Utskottsberedning: 2012/13:UbU16
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Ub10 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 58 kB)

Framställning / redogörelse 2012/13:RJ1

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Redogörelse till riksdagen INNEHåLLSFöRTECKNING 2012/13:RJ1 2000-08-11 16.42 2012/13:RJ1 INNEHåLLSFöRTECKNING 2000-08-11 16.42 2012/13:RJ1 2000-08-11 16.42 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under 2012 Innehållsförteckning

2013-02-01

Framställning / redogörelse 2012/13:RJ1 (doc, 1720 kB)

Betänkande 2012/13:UbU4

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om förskolan. Orsaker är att riksdagen tidigare under mandatperioden har tagit ställning till flera av de frågor som motionerna tar upp och att det redan pågår arbete inom andra områden. Motionerna handlar bland annat om kvaliteten i förskolan, barngruppernas storlek, maxtaxan, barnsomsorgspengen och vårdnadsbidraget. Andra motioner tar upp validering och kompetensutveckling av personalen i förskolan, barnomsorg för barn till arbetslösa och föräldralediga samt barnomsorg på obekväm arbetstid.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 3
Justering: 2013-01-22 Debatt: 2013-02-21 Beslut: 2013-03-06

Betänkande 2012/13:UbU4 (pdf, 103 kB) Webb-tv debatt om förslag: Förskolan

Utskottsmöte 2012/13:17 Torsdag 2013-01-31 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2012/13:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:17 Datum och tid: 2013-01-31 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. EU-överläggning om en ny syn på utbildning och den årliga tillväxtrapporten Statssekreterare Peter Honeth, kansliråd Åsa Petri och departementssekreterare Selma Memic, Utbildningsdepartementet

2013-01-31 10:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:17

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:17 DATUM 2013-01-31 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att föredragande Anders Dölling vid EU-nämnden fick vara närvarande vid

2013-01-31