Dokument & lagar (628 träffar)

Motion 2008/09:Ub25 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub25 av Rossana Dinamarca m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor 1 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till ny lagstiftning


Utskottsberedning: 2008/09:UbU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ub25 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 54 kB)

Motion 2008/09:Ub28 av Lage Rahm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub28 av Lage Rahm m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:154 Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör tillföra medel för


Utskottsberedning: 2008/09:UbU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:Ub28 av Lage Rahm m.fl. (mp) (doc, 47 kB)

Motion 2008/09:Ub24 av Christina Axelsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub24 av Christina Axelsson m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:134 Forskarutbildning med profilering och kvalitet s30071 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Södertörns högskola och de övriga högskolor som


Utskottsberedning: 2008/09:UbU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ub24 av Christina Axelsson m.fl. (s) (doc, 45 kB)

Motion 2008/09:Ub23 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub23 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:134 Forskarutbildning med profilering och kvalitet s37035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de högskolor som inkommit med universitetsansökan och


Utskottsberedning: 2008/09:UbU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ub23 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Betänkande 2008/09:UbU15

Riksrevisionens styrelse har lämnat en redogörelse till riksdagen om kvalitet i högre utbildning. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg. Riksdagen sa samtidigt nej till motioner om högskolan från den allmänna motionstiden 2008. Skälen är i huvudsak gällande bestämmelser, planerade eller geenomförda åtgärder, rådande ansvarsförhållanden samt pågående utrednings- och beredningsarbeten. Motionerna handlar om övergripande högskolefrågor, framtida förstärkningar av vissa utbildningar och lärosäten, nya högskoleutbildningar, högskoleutbildningars innehåll, tillträdesfrågor, rekrytering till högskolestudier, vidareutbildning och validering, studentfrågor och högskolans personal.

Förslagspunkter: 42 Reservationer: 42
Justering: 2009-03-19 Debatt: 2009-04-02 Beslut: 2009-04-15

Betänkande 2008/09:UbU15 (pdf, 347 kB) Webb-tv debatt om förslag: Högskolan

Utskottsmöte 2008/09:20

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2008/09:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:20 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 9-54 EU-nämndens sessionssal Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justering av förslag till betänkande 2008/09:UbU15 Högskolan 4. Anmälan till kammardebatt

2009-03-19 09:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:20

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:20 DATUM 2009-03-19 TID 09.0009.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2008/09:19 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Inhämtande av yttrande över proposition 2008/09:154 Frihet

2009-03-19

Proposition 2008/09:171

2008/09:171 1985:1100. följande tredje första tredje andra eller delbart. domstol. gäller ersättning kommunen. obligatoriska tilldelning. tilldelning. skola. ningen. erbjuder. tredje skolan. för elevens utbildningen ersättning kommunen. erbjuder. regeringen skola. följande följande ersättning samhet,


Utskottsberedning: 2008/09:UbU13
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2008/09:171 (pdf, 958 kB)

Proposition 2008/09:154

2008/09:154 2008/09:154 studentinflytande. 1992:1434 följande 14 skolan. högskolan. kårens 8 beslutande medlemmar. och utses, sammanslutningen beviljas, löses. medlemmar. studiesocial studiesocial 1979:1152 stycket och för, 1999:1229 lämna U2008/1041/UH studentinflytande. studentsammanslutningarna helårsverken.


Utskottsberedning: 2008/09:UbU14
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2008/09:154 (pdf, 633 kB)

Proposition 2008/09:151

2008/09:151 röjs. petens utbildning. skolereform. lämnas. utbildningsanordnare. lan yrkeshögskolan. ärende. meddelarfriheten. förslaget. vering. verksamhet. av tillgängliga behörighet statsbidrag tivt, kvalitet. med rasistiska yrkesrelevans ningsanordnare, och deltagarna. omfatta. om påbyggnadsutbildning. om elevens utbildningen. år. Företagen. yttra år.


Utskottsberedning: 2008/09:UbU21
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:151 (pdf, 346 kB)

Betänkande 2008/09:UbU12

Behandlingen av personuppgifter i Centrala studiestödsnämndens (CSN) studiestödsverksamhet ska regleras i en ny lag, studiestödsdatalagen. Lagen ska gälla utöver personuppgiftslagens bestämmelser om skydd för den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. Förslaget innebär att personuppgiftsbehandlingen inom studiestödsområdet får lagregler som är anpassade till den tekniska utvecklingen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-03-12 Debatt: 2009-03-25 Beslut: 2009-03-25

Betänkande 2008/09:UbU12 (pdf, 436 kB)

Proposition 2008/09:134

2008/09:134 examina, 1992:1434 följande tillstånd, för tillstånd. Försvarshögskolan. utfärdas. bestämmelser. 1992:1434 1992:1434 vetenskapsområde. forskarutbildning. effektivitetsfrämjande examina. kvalitet. 240 forskarnivå bedömning. på ledamöter. fakultetsnämnden. utvecklingsarbete. konstnärlig organisation. forskarnivå


Utskottsberedning: 2008/09:UbU18
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2008/09:134 (pdf, 589 kB)

Utskottsmöte 2008/09:19

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2008/09:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:19 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Kl. 9-9.30 Sveriges Elevråd SVEA 2. Kl. 9.30-10.00 Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO 3. Justering av protokoll 4. Anmälningar 5. Justering av

2009-03-12 09:00:00

Omröstning 2008/09:UbU9p2 Utredning om skolans styrning och finansiering

Votering: betänkande 2008/09:UbU9 Tydligare mål och kunskapskrav Nya läroplaner för skolan, förslagspunkt 2 Utredning om skolans styrning och finansiering Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub16 yrkande 10. Datum: 2009-03-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2009-03-12

Omröstning 2008/09:UbU9p3 Läroplanen - ett samlat måldokument

Votering: betänkande 2008/09:UbU9 Tydligare mål och kunskapskrav Nya läroplaner för skolan, förslagspunkt 3 Läroplanen ett samlat måldokument Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om läroplaner för grundskolan, den obligatoriska särskolan, specialskolan och sameskolan. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:87

2009-03-12

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:19

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:19 DATUM 2009-03-12 TID 09.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Josefine Bladh och Valter Jakobsson, Sveriges Elevråd SVEA, informerar om organisationens syn på aktuella skolfrågor. 2 Information Mikael Grenefalk och Niklas Delander, Sveriges

2009-03-12

Betänkande 2008/09:UbU10

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om uxenutbildning. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om vuxenutbildningens omfattning och inriktning och om svenska för invandrare (sfi).

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 7
Justering: 2009-02-26 Debatt: 2009-03-26 Beslut: 2009-04-01

Betänkande 2008/09:UbU10 (pdf, 94 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vuxenutbildning

Betänkande 2008/09:UbU9

Regeringen har lämnat förslag till riktlinjer för utformningen av läroplaner för grundskolan, obligatoriska särskolan, specialskolan och sameskolan. Läroplanerna ska innehålla övergripande mål och riktlinjer samt kursplaner. Kursplanerna ska kompletteras med särskilda föreskrifter om kunskapskrav. Nationella kunskapskrav och obligatoriska nationella ämnesprov ska finnas i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan. Möjligheten att sätta betyg i ämnesblock i grundskolan ska avskaffas.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 13
Justering: 2009-02-19 Debatt: 2009-03-11 Beslut: 2009-03-12

Betänkande 2008/09:UbU9 (pdf, 157 kB) Webb-tv debatt om förslag: Tydligare mål och kunskapskrav – Nya läroplaner för skolan

Betänkande 2008/09:UbU8

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om studiestöd. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om ett flexiblare studiestödssystem, förbättringar av studenternas ekonomiska villkor, fribeloppets avskaffande, återbetalning av studielån och att avveckla Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 4
Justering: 2009-02-26 Debatt: 2009-03-26 Beslut: 2009-04-01

Betänkande 2008/09:UbU8 (pdf, 76 kB) Webb-tv debatt om förslag: Studiestöd

Utskottsmöte 2008/09:18

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2008/09:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:18 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justering av förslag till betänkanden 2008/09:UbU8 Studiestöd 2008/09:UbU10 Vuxenutbildning 4. Anmälan till kammardebatt

2009-02-26 09:00:00