2020 års redogörelse för företag med statligt ägande

Näringsutskottets betänkande 2020/21:NU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 februari 2021

Beslut

Företag med statligt ägande bör upprätthålla en sund konkurrens (NU4)

Företag med statligt ägande bör agera så att en effektiv och sund konkurrens upprätthålls. Riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att vidta åtgärder inom ramen för sin bolagsstyrning för att säkerställa det. Regeringen bör även återkomma till riksdagen med en redovisning av vad som gjorts.

I statens bolagsportfölj finns 46 hel- och delägda företag. Riksdagen konstaterar att staten är och kommer vara en stor företagsägare under överskådlig tid. Det är därför viktigt att regeringen tydliggör att statligt ägda bolag ska vara föredömen när det gäller ledning och styrning. Företagen ska inte nyttja en dominerande ställning eller på annat sätt bidra till osund konkurrens.

Tillkännagivandet kom från motioner som riksdagen behandlade i samband med regeringens årliga skrivelse om företag med statligt ägande. Skrivelsen innehåller bland annat en verksamhetsberättelse för dessa företag och ger en bild av utvecklingen i bolagsportföljen under i huvudsak 2019.

Riksdagen sa nej till övriga förslag i motioner inom området och lade med detta skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden om företag med statligt ägande och vissa konkurrensfrågor. Avslag på övriga motionsyrkanden. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

41 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-12-10
Justering: 2020-12-17
Trycklov: 2020-12-18
Reservationer 16
Betänkande 2020/21:NU4

Alla beredningar i utskottet

2020-12-10, 2020-11-05

Företag med statligt ägande bör upprätthålla en sund konkurrens (NU4)

Företag med statligt ägande bör agera så att en effektiv och sund konkurrens upprätthålls. Näringsutskottet vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att vidta åtgärder inom ramen för sin bolagsstyrning för att säkerställa det. Regeringen bör även återkomma till riksdagen med en redovisning av vad som gjorts.

I statens bolagsportfölj finns 46 hel- och delägda företag. Utskottet konstaterar att staten är och kommer vara en stor företagsägare under överskådlig tid. Det är därför viktigt att regeringen tydliggör att statligt ägda bolag ska vara föredömen när det gäller ledning och styrning. Företagen ska inte nyttja en dominerande ställning eller på annat sätt bidra till osund konkurrens.

Förslaget om ett tillkännagivande kommer från motioner som utskottet behandlade i samband med regeringens årliga skrivelse om företag med statligt ägande. Skrivelsen innehåller bland annat en verksamhetsberättelse för dessa företag och ger en bild av utvecklingen i bolagsportföljen under i huvudsak 2019.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner inom området och med detta lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-01-26
Debatt i kammaren: 2021-01-27
4

Beslut

Beslut: 2021-02-03
9 förslagspunkter, 3 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 februari 2021

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2019/20:140 till handlingarna.

2. Statens långsiktiga företagsägande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:148 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 1,

2020/21:3228 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkandena 1-3 och

2020/21:3483 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 19.

Reservation 1 (M, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 38 17 0 294


3. Övergripande om förvaltning och uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:86 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 1, 2, 4 och 14,

2020/21:143 av Per Schöldberg m.fl. (C) yrkande 1,

2020/21:146 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1,

2020/21:148 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 2,

2020/21:709 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2020/21:2006 av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S),

2020/21:2058 av Emilia Töyrä m.fl. (S) yrkande 8,

2020/21:2111 av Isak From och Helén Pettersson (båda S),

2020/21:2542 av Per Åsling och Anne-Li Sjölund (båda C),

2020/21:2709 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 29,

2020/21:2926 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 13,

2020/21:3228 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkande 4 och

2020/21:3647 av Camilla Hansén m.fl. (MP) yrkande 4.

Reservation 2 (M, KD)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (C)
Reservation 5 (V)
Reservation 6 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 0 10 52
C 0 5 0 26
V 0 0 4 23
KD 0 0 3 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 19 5 31 294


4. Statligt ägda företags påverkansarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:86 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 3,

2020/21:146 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 2,

2020/21:3014 av Lars Püss m.fl. (M) yrkande 2,

2020/21:3476 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 8 och

2020/21:3483 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 22.

Reservation 7 (M, SD)
Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 30 21 4 294


5. Företag med statligt ägande och vissa konkurrensfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om företag med statligt ägande och vissa konkurrensfrågor och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:143 av Per Schöldberg m.fl. (C) yrkande 2,

2020/21:146 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 4,

2020/21:3483 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 21 och

2020/21:3500 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 35.

Reservation 9 (S, V, L, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (S, V, L, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 29 26 0 294


6. Vattenfall AB:s uppdrag och mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:86 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 5 och 6 samt

2020/21:2854 av Lars Beckman (M).

Reservation 10 (V)

7. Statens ägande av AB Svenska Spel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:146 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 3,

2020/21:713 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2020/21:3228 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkande 5,

2020/21:3337 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkandena 1 och 2 samt

2020/21:3483 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 20.

Reservation 11 (M, SD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (M, SD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 31 24 0 294


8. Statens ägande av Postnord AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:703 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) och

2020/21:1316 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 12 (SD, V)

9. Statens ägande och förvaltning av vissa övriga företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:86 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 7-13,

2020/21:550 av Dennis Dioukarev (SD),

2020/21:698 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD),

2020/21:701 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 6,

2020/21:707 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD),

2020/21:714 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD),

2020/21:1311 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkandena 13 och 15,

2020/21:1689 av Ida Drougge (M),

2020/21:1791 av Sten Bergheden (M),

2020/21:1937 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 11,

2020/21:1965 av Ida Drougge (M),

2020/21:2008 av Maria Strömkvist (S),

2020/21:2214 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 4,

2020/21:2217 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkande 15,

2020/21:2730 av Rebecka Le Moine (MP) yrkandena 1-7,

2020/21:2808 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 76,

2020/21:2885 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1-4 och 6,

2020/21:3356 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 14,

2020/21:3489 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 3 och

2020/21:3535 av Margareta Cederfelt (M).

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (V)
Reservation 16 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 27 4 24 294