Kulturutskottets betänkande
1992/93:KRU18

Allmän kulturverksamhet m.m.


Innehåll

1992/93
KrU18

Sammanfattning

I betänkandet behandlas förslag som regeringen lagt fram i
budgetpropositionen beträffande tre av de anslag som tas upp
under rubriken Allmän kulturverksamhet m.m. Anslaget Stöd till
icke-statliga kulturlokaler behandlas av bostadsutskottet i
betänkandet 1992/93:BoU16.
Regeringens förslag till medelsanvisning till Statens
kulturråd (25663000 kr) och till Bidrag till samisk kultur
(9372000 kr) tillstyrks.
Även förslaget i propositionen om storleken av
medelsanvisningen till Bidrag till utvecklingsverksamhet inom
kulturområdet m.m. tillstyrks (118572000 kr). Utskottet
tillstyrker dock motionsförslag om att från de medel som ställs
till Kulturrådets disposition omfördela 300000 kr till
anslagsposten Immigrantinstitutet för arkiv- och
dokumentationsverksamhet. Institutet får därigenom sammanlagt
773000 kr.
Utskottet avstyrker ett antal motionsyrkanden om en -- jämfört
med förslagen i budgetpropositionen -- ökad medelsanvisning
under anslaget, nämligen till amatörteaterverksamhet,
centrumbildningar, de samlingslokalägande organisationerna för
kulturverksamhet, vissa organisationer för konstbildande
verksamhet m.m. och Internationella Vadstena-akademien.
Likaledes avstyrker utskottet motionsförslag om besparingar
under anslaget beträffande medel till Kulturrådets disposition
samt bidrag till ett nytt Östersjöns författar- och
översättarcentrum, till internationellt kulturutbyte, till de
samlingslokalägande organisationerna för kulturverksamhet och
till centrala amatörorganisationer. Utskottet avstyrker -- i
många fall med hänvisning till att det ankommer på Kulturrådet
att fördela vissa medel -- förslag i motioner om anslag till
olika organisationer och institutioner inom kulturområdet.
Vid betänkandet har fogats 17 reservationer och en
meningsyttring.

Propositionen

Regeringen har i proposition 1991/92:100 bilaga 12
(Kulturdepartementet) under B. Kulturverksamhet m.m. avsnittet
Allmän kulturverksamhet m.m.
dels under punkt B 1 (s. 39--40) föreslagit riksdagen att
till Statens kulturråd för budgetåret 1993/94 anvisa ett
ramanslag på 25663000 kr,
dels under punkt B 2 (s. 40--54) föreslagit riksdagen att
till Bidrag till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet m.m.
för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på
118572000 kr,
dels under punkt B 3 (s. 54--55) föreslagit riksdagen att
till Bidrag till samisk kultur för budgetåret 1993/94 anvisa ett
reservationsanslag på 9372000 kr.

Motionerna

1992/93:Kr202 av Ulla Tillander och Margitta Edgren (c, fp)
vari yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts angående Form/Design Center i
Malmö.
1992/93:Kr225 av Elisabeth Persson och Björn Samuelson (v)
vari yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om Gamla teatern med
teaterhistoriska museet i Eskilstuna.
1992/93:Kr242 av Anders Nilsson m.fl. (s) vari yrkas
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om särskilda projektmedel till regionalt
kultursamarbete i Västsverige.
1992/93:Kr243 av Björn Samuelson m.fl. (v) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om ett nationellt barnkulturcentrum.
1992/93:Kr253 av Marianne Jönsson och Agne Hansson (c) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om anslag till konstbildande verksamhet
utanför institutionerna.
1992/93:Kr254 av Göran Persson m.fl. (s, c) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om stödet till de samlingslokalägande
riksorganisationerna för konstbildande och
utställningsproducerande verksamheter.
1992/93:Kr272 av Margitta Edgren m.fl. (fp) vari yrkas
9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om barnkultur i Skåne.
1992/93:Kr275 av Ingegerd Sahlström m.fl. (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om stöd till Folkrörelsernas Konstfrämjande.
1992/93:Kr277 av Elvy Söderström m.fl. (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts avseende möjligheten till tre--femåriga
åtaganden mellan staten och ideella organisationer med kulturell
verksamhet.
1992/93:Kr278 av Lotta Edholm (fp) vari yrkas att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts
om stöd till ett minnesmärke på Norrmalmstorg.
1992/93:Kr279 av Roland Larsson (c) vari yrkas att riksdagen
för budgetåret 1993/94 beviljar Stiftelsen Internationella
Vadstena-akademien ett i förhållande till regeringens förslag
med 400000 kr förhöjt anslag att finansieras genom motsvarande
reducering av de medel som står till Statens kulturråds
disposition för utvecklingsverksamhet.
1992/93:Kr280 av Lahja Exner (s) vari yrkas att riksdagen
beslutar att anslag för budgetåret 1993/94 till
Immigrantinstitutet i Borås fastställes till 773000 kr genom
omfördelning av anslagsposten B 2.
1992/93:Kr281 av Karin Pilsäter (fp) vari yrkas att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts
om att Stiftelsen Sveriges Invandrarinstitut och museum bör
erhålla statligt stöd för att etablera ett nationellt
mångkulturellt kunskapscentrum.
1992/93:Kr282 av Ingegerd Sahlström och Anders Nilsson (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om amatörteaterverksamheten.
1992/93:Kr285 av Britta Sundin och Nils-Olof Gustafsson (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om stöd till regional
skådebaneverksamhet i Västernorrlands och Jämtlands län.
1992/93:Kr286 av Berit Löfstedt och Sonia Karlsson (s) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om fortsatt statligt stöd till Skådebanan i
Linköping.
1992/93:Kr301 av Reynoldh Furustrand och Alf Egnerfors (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om ökade möjligheter för
utvecklandet av Gamla Teatern i Eskilstuna till ett nationellt
landsortsteatercentrum.
1992/93:Kr302 av Reynoldh Furustrand och Alf Egnerfors (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om inrättande av ett nationellt
barnkulturcentrum i Eskilstuna.
1992/93:Kr312 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd) vari yrkas
15. att riksdagen till Statens kulturråds disposition för
utvecklingsverksamhet minskar anslaget med 7000000 kr (elfte
huvudtiteln B 2.1),
16. att riksdagen till Östersjöns författar- och
översättarcentrum slopar anslaget om 1500000 kr (B 2.4.7),
17. att riksdagen till Kulturrådets bidrag till
internationellt kulturutbyte minskar anslaget med 3000000 kr
(elfte huvudtiteln B 2.1),
18. att riksdagen till Folkets husföreningarnas
riksorganisation för kulturverksamhet minskar anslaget med
1000000 kr (elfte huvudtiteln B 2.2.4),
19. att riksdagen till Folkparkerna i Sverige för
kulturverksamhet minskar anslaget med 1000000 kr (elfte
huvudtiteln B 2.2.1),
20. att riksdagen till Centrala amatörorganisationer minskar
anslaget med 2000000 kr (elfte huvudtiteln B 2.1).
1992/93:Kr313 av Gudrun Schyman m.fl. (v) vari yrkas
3. att riksdagen till projektmedel för kultur i skolan för
budgetåret 1993/94 anvisar 7000000 kr enligt vad i motionen
anförts,
12. att riksdagen för budgetåret 1993/94 anvisar 5000000
kr till en särskild kulturfond för Östersjöländerna och Ryssland
enligt vad i motionen anförts.
1992/93:Kr320 av Hans Nyhage och Lars Sundin (m, fp) vari
yrkas att riksdagen beslutar att anslaget för budgetåret 1993/94
till Immigrantinstitutet i Borås bör omfördelas i enlighet med
vad i motionen anförts.
1992/93:Kr325 av Björn Ericson m.fl. (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om utökat stöd till Nya skådebanan i Stockholms
län.
1992/93:Kr331 av Karl-Göran Biörsmark (fp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om behovet av att en länsdanskonsulent
tilldelas Östergötland för spridning och utveckling av
danskonsten.
1992/93:Kr335 av Ingvar Carlsson m.fl. (s) vari yrkas
23. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om de samlingslokalägande organisationerna,
24. att riksdagen till Bidrag till utvecklingsverksamhet inom
kulturområdet, till samlingslokalägande organisationer, till
anslagsposterna 2.3, 2.4, 2.5 och 2.6 för fördelning av
Kulturrådet för budgetåret 1993/94 anvisar 1000000 kr utöver
regeringens förslag,
25. att riksdagen beslutar att inom anslaget Bidrag till
utvecklingsverksamhet inom kulturområdet för budgetåret 1993/94
anslaget till Kultur i arbetslivet skall vara 4831000 kr och
att anslaget till ny anslagspost Verksamhetsutveckling inom
folkbiblioteksområdet skall vara 1500000 kr,
27. att riksdagen till Bidrag till utvecklingsverksamhet inom
kulturområdet, ny anslagspost Konstbildning och organisationer
inom bild- och formkonstområdet, för budgetåret 1993/94 anvisar
10628000 kr,
28. att riksdagen beslutar att inom anslaget Bidrag till
utvecklingsverksamhet inom kulturområdet anslagsposten
Organisationer inom bild- och formkonstområdet skall upphöra,
29. att riksdagen till Bidrag till utvecklingsverksamhet inom
kulturområdet, Centrala amatörorganisationer till
amatörteaterverksamhet, för budgetåret 1993/94 anvisar 500000
kr utöver regeringens förslag,
30. att riksdagen till Bidrag till utvecklingsverksamhet,
Centrumbildningar, för budgetåret 1993/94 anvisar 500000 kr
utöver regeringens förslag,
31. att riksdagen till Bidrag till utvecklingsverksamhet inom
kulturområdet, ny anslagspost Kultur i skolan, för budgetåret
1993/94 anvisar 6000000 kr.
1992/93:Kr336 av Åke Gustavsson m.fl. (s) vari yrkas
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om Skolverkets och Kulturrådets utvärdering
av skolans kulturverksamhet,
7. att riksdagen beslutar att till Bidrag till
utvecklingsverksamhet inom kulturområdet till en ny anslagspost
benämnd Kultur i skola för budgetåret 1993/94 anvisa 6000000
kr,
8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om en fortsättning av dans i
skolan-projektet.
1992/93:Ub904 av Siw Persson m.fl. (fp) vari yrkas
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om bidrag från Kulturrådet till musiklinjen
vid Skurups folkhögskola.
1992/93:N317 av Göran Persson m.fl. (s) vari yrkas
19. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om Svenskt barnbildsarkiv,
20. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om Gamla teatern i Eskilstuna.

Utskottet

Statens kulturråd (B 1)
Inom större delen av kulturområdet har fördjupade
anslagsframtällningar avgivits inför övergången till en mera
långsiktig planering under treåriga budgetperioder. I
budgetpropositionen föreslås att medel för myndigheter skall
anvisas under ramanslag för det första budgetåret i den kommande
treårsperioden. Så är också fallet beträffande Statens
kulturråd. Några planeringsramar för de återstående två åren av
treårsperioden anges dock inte. Däremot ger statsrådet i ett
inledande avsnitt av kulturhuvudtiteln sin syn på inriktningen
av verksamheten under treårsperioden inom olika kulturområden.
Då det gäller Statens kulturråds verksamhet anför föredragande
statsrådet att några ytterligare rationaliseringskrav knappast
kan riktas mot myndigheten. Den parlamentariska utredning, som
riksdagen begärde vid föregående riksmöte och för vilken nyligen
direktiv (dir. 1993:24) utfärdats, kommer enligt vad statsrådet
anför i budgetpropositionen att omfatta även en analys av
Kulturrådets framtida roll och arbete (jfr bet. 1992/93:KrU17).
Eftersom resultaten av utredningen inte kommer att föreligga
förrän inför nästkommande treåriga budgetperiod bör Kulturrådets
upppgifter för den närmaste treårsperioden vara oförändrade.
Anslaget Statens kulturråd föreslås föras upp med 25663000
kr, varvid hänsyn har tagits till pris- och löneutvecklingen.
Utskottet tillstyrker den föreslagna medelstilldelningen och
föreslår att riksdagen anvisar det begärda beloppet.
Bidrag till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet m.m. (B
2)
Från detta reservationsanslag utgår bidrag till organisationer
och institutioner inom kulturområdet samt till visst
internationellt kulturutbyte. Anslaget har hittills indelats i
anslagsposter och delposter. I årets budgetproposition indelas
anslaget i sex bidragsområden, nämligen 1 Till Statens
kulturråds disposition för utvecklingsverksamhet, 2 Bidrag till
organisationer och institutioner inom kulturområdet, 3 Bidrag
till vissa ändamål inom teater, dans och musik, 4 Bidrag till
internationellt kulturutbyte, 5 Bidrag till övriga ändamål inom
kulturlivet samt 6 Till regeringens disposition. Bidragsområdena
är -- med undantag av det första och det sista -- indelade i ett
antal anslagsposter. I det följande behandlar utskottet först
bidragsområdena 2--5 med tillhörande motionsyrkanden och
därefter bidragsområdena 1 och 6 samt de motioner som rör dessa.
Centrala amatörorganisationer (anslagspost 2.1)
Anslagsposten Centrala amatörorganisationer uppgår för
innevarande budgetår till 5793000 kr. Till Samarbetsnämnden
för folklig dans lämnas innevarande budgetår bidrag från de
medel som står till Kulturrådets disposition. För nästa budgetår
beräknas motsvarande medel, 150000 kr, i stället under
anslagsposten Centrala amatörorganisationer i enlighet med
Kulturrådet förslag. I övrigt föreslås inte någon ökning av
medlen under posten varför den för nästa budgetår beräknas till
5943000 kr.
I motion Kr312 (nyd) föreslås besparingar på ett antal
anslagsposter under förevarande anslag i syfte att frigöra medel
för insatser främst för de centrala museerna. Bland de
föreslagna besparingarna avser 2 miljoner kronor anslagsposten
Centrala amatörorganisationer (yrkande 20). Motionärerna anför
att det i knappa ekonomiska tider är nödvändigt att satsa på
kulturens basresurser och att experimentverksamhet och
engångsföreteelser får vänta till bättre tider.
I motion Kr335 (s) framhålls att människors egen skapande
verksamhet är inkörsporten till ett vidgat deltagande i
kulturlivet. Omfattningen av amatörkulturverksamheten i landet
inom teater, dans och musik redovisas. Motionärerna anför att
samverkan mellan amatörer och professionella skådespelare borde
utvecklas. Vidare borde regionala centra byggas upp för
uthyrning av teknisk utrustning, scenografi och kostymer till
små amatörteatergrupper. En ökning av anslagsposten med 500000
kr till stöd för amatörteaterverksamheten föreslås (yrkande 29).
Även i motion Kr282 (s) stöds tanken på ökad samverkan mellan
amatörer och professionella skådespelare samt uppbyggnaden av
regionala amatörteatercentra. I motionen nämns att 600000 kr
behövs för ändamålet.
Ett vidgat deltagande i kulturlivet hör till de mål för
kulturpolitiken som varit vägledande för den statliga
bidragsgivningen under snart tjugo år. Eftersom de centrala
amatörorganisationerna gör en betydelsefull insats för
människors möjlighet att i hela landet kunna delta i
kulturverksamhet anser utskottet att det statliga bidraget till
dem inte bör minskas. Riksdagen bör därför avslå motion Kr312
yrkande 20.
Mot bakgrund av att det är nödvändigt med stor återhållsamhet
med utgiftsökningar avstyrker utskottet motionerna Kr335 yrkande
29 och Kr282 och tillstyrker att medel till centrala
amatörorganisationer beräknas i enlighet med regeringens
förslag.
Centrumbildningar (anslagspost 2.2)
Bidrag utgår innevarande budgetår till tio centrumbildningar.
De fungerar inom sina resp. områden som samarbetsorgan,
informatörer, opinionsbildare och arbetsförmedlare. För den
sistnämnda uppgiften har vissa centrumbildningar tidigare fått
bidrag från Arbetsmarknadsstyrelsen. Riksdagen beslöt våren 1992
efter förslag i kompletteringspropositionen att motsvarande
medel, 2773000 kr, fr.o.m. budgetåret 1992/93 i stället
skulle beräknas under anslaget Bidrag till utvecklingsverksamhet
inom kulturområdet m.m. (prop. 1991/92:150 bil. I:9 punkt B 2,
bet. 1991/92:FiU30, rskr. 1991/92:350).
I budgetpropositionen föreslår regeringen att bidraget till
centrumbildningarna skall öka med 300000 kr till 10291000
kr nästa budgetår. Ökningen är avsedd som förstärkning av
Danscentrums möjligheter att marknadsföra dansgruppernas och
koreografernas produktioner.
En ökning av bidraget till centrumbildningarna med 500000 kr
utöver regeringens förslag yrkas i motion Kr335 (s) yrkande 30.
Motionärerna anför att centrumbildningarna befinner sig i en
svår ekonomisk situation och att de har en viktig funktion att
fylla för den icke institutionsbundna kulturverksamheten.
Utskottet erinrar om att bidraget till centrumbildningarna
räknades upp med 4 % vid föregående riksmöte och att bidraget på
utskottets förslag räknades upp även våren 1991. Mot bakgrund av
att stor restriktivitet med anslagsökningar måste iakttas anser
utskottet att det för nästa budgetår inte bör göras annan
uppräkning av bidraget än den som föreslagits i
budgetpropositionen beträffande Danscentrum. Utskottet avstyrker
således motion Kr335 yrkande 30.
Folkparkerna i Sverige, Folkets husföreningarnas
riksorganisation, Bygdegårdarnas riksförbund samt Våra gårdar,
samtliga för kulturverksamhet (anslagsposterna 2.3--2.6)
Regeringen beräknar för här aktuella anslagsposter oförändrat
bidrag för nästa budgetår, nämligen 5017000 kr för
Folkparkerna i Sverige, 2201000 kr för Folkets
husföreningarnas riksorganisation, 504000 kr för
Bygdegårdarnas riksförbund och 229000 kr för Våra gårdar.
Enligt motion Kr312 (nyd) bör bidragen till Folkets
husföreningarnas riksorganisation och Folkparkerna i Sverige
minskas med 1 miljon kronor vardera (yrkandena 18 och 19).
I motion Kr335 (s) framhålls Folkparkernas, Folkets
husföreningarnas, Bygdegårdarnas och Våra gårdars stora
engagemang i kulturfrågorna. Dessa organisationers aktiva
kulturverksamhet bör enligt motionen stödjas med ett ökat
statligt bidrag, varför riksdagen utöver regeringens förslag bör
anvisa 1 miljon kronor att fördelas av Kulturrådet mellan de
fyra anslagsposterna 2.3, 2.4, 2.5 och 2.6 (yrkande 24).
Utskottet anser för sin del att de aktuella organisationernas
verksamhet är betydelsefull för möjligheten att sprida
kulturverksamhet i hela landet och att vidga deltagandet i
kulturlivet. Utskottet kan därför inte tillstyrka att en
minskning av bidraget till Folkets husföreningarnas
riksorganisation och Folkparkerna i Sverige görs. Riksdagen bör
således avslå yrkandena 18 och 19 i motion Kr312. I likhet med
regeringen anser utskottet att det för nästa budgetår är rimligt
att bibehålla bidragen under de fyra anslagsposterna
oförändrade. I enlighet härmed avstyrks motion Kr335 yrkande 24
om en sammanlagd ökning av de fyra anslagsposterna med 1 miljon
kronor.
De samlingslokalägande organisationernas mångskiftande
verksamhet försvåras enligt motionerna Kr277 (s) och Kr335 (s)
yrkande 23 av att organisationerna -- med en ettårig statlig
bidragsgivning -- inte kan planera mera långsiktigt. Detta
skapar ekonomisk osäkerhet och försvårar relationerna till de
professionella konstnärerna och artisterna. Motionärerna anser
att en övergång till treårsramar för bidragen därför bör
prövas.
Utskottet vill erinra om att då det gäller anslag till
statliga myndigheter tar riksdagen vid behandlingen av budgeten
oftast ställning till övergripande målsättningar för treåriga
budgetperioder. Medelsanvisningen sker under ramanslag. Inför
det första budgetåret i en treårsperiod anges även
planeringsramar för de två senare budgetåren i perioden. Då det
gäller medelsanvisningen till bidrag till annan verksamhet,
finns ingen motsvarande treårig budgetplanering.
Utskottet har förståelse för att de samlingslokalägande
organisationerna -- lika väl som andra arrangörer inom
kulturområdet -- kan behöva engagera artister och konstnärer mer
än ett år före kommande evenemang men anser det ändå inte
lämpligt att riksdagen binder sig för en treårig anslagsgivning
på just detta område. Utskottet utgår dock från att regeringen
är uppmärksam på att arrangörer kan ha besvärande
planeringsproblem och överväger om man på annat sätt kan finna
former för en viss kontinuitet i bidragsgivningen. Något
uttalande från riksdagen i frågan anser dock utskottet inte
erforderligt, varför motionerna Kr277 och Kr335 yrkande 23
avstyrks.
Immigrantinstitutet för arkiv- och dokumentationsverksamhet
(anslagspost 2.9) och fråga om bidrag till Stiftelsen Sveriges
Invandrarinstitut och museum
Kulturrådet har i sin anslagsframställning inför budgetåret
1993/94 föreslagit att de befintliga anslagsposterna
Riksförbundet Invandrarnas kulturcentrum och Immigrantinstitutet
för arkiv- och dokumentationsverksamhet skall slås samman till
en ny anslagspost benämnd Bidrag till vissa
invandrarorganisationer och att denna nya anslagspost skall
omfatta även ett bidrag till Sveriges Invandrarinstitut och
museum i Botkyrka med 300000 kr.
I budgetpropositionen bibehålls de båda hittillsvarande,
skilda anslagsposterna Riksförbundet Invandrarnas kulturcentrum
och Immigrantinstitutet för arkiv- och dokumentationsverksamhet.
Bidraget till Immigrantinstitutet i Borås, som innevarande
budgetår uppgår till 473000 kr, föreslås i budgetpropositionen
vara oförändrat nästa budgetår.
I motion Kr280 (s) hemställs att bidraget till
Immigrantinstitutet skall ökas med 300000 kr nästa budgetår
genom en omföring av medel från anslagsposten Till Statens
kulturråds disposition för utvecklingsverksamhet. Motsvarande
omföring av medel förordas även i motion Kr320 (m, fp).
Utskottet har noterat att Kulturrådet i sin
anslagsframställning redovisat en utvärdering av verksamheten
vid Immigrantinstitutet. Rådet har funnit att institutets
verksamhet med dokumentation av utländska periodica vid större
folkbibliotek och forskningsinstitutioner är unik. Någon
motsvarande verksamhet finns inte vid någon annan institution.
Samma sak gäller institutets pågående inventering av
invandrarförfattare och konstnärer. Rådet har funnit det
angeläget att institutet ges bättre förutsättningar för dessa
verksamheter. Utskottet anser det mot denna bakgrund motiverat
att för Immigrantinstiutet i Borås, i enlighet med motionerna
Kr280 och Kr320, beräkna 300000 kr utöver regeringens förslag.
Till frågan om finansiering av denna ökning av anslagsposten för
Immigrantinstitutet återkommer utskottet under ett senare
avsnitt av detta betänkande.
Som utskottet redovisat i det föregående i detta avsnitt av
betänkandet har Kulturrådet föreslagit att Sveriges
Invandrarinstitut och museum i Botkyrka skall erhålla ett
bidrag om 300000 kr nästa budgetår. I budgetpropositionen har
dock inte detta förslag biträtts av regeringen.
Riksdagen bör enligt motion Kr281 (fp) som sin mening ge
regeringen till känna att Stiftelsen Sveriges Invandrarinstitut
och museum i Botkyrka skall erhålla statligt stöd för etablering
av ett nationellt, mångkulturellt kunskapscentrum. Med ett
statligt stöd skulle verksamheten vid institutet, som omfattar
dokumentation, forskning, utbildning och utställningar, kunna
bli en viktig resurs i utvecklingen och skapandet av ett
mångkulturellt samhälle och för debatten i dessa frågor.
Utskottet behandlade hösten 1992 ett likartat motionsyrkande i
betänkandet 1992/93:KrU2 (s. 10). Utskottet redovisade däri
verksamheten vid institutet och uttalade att det är angeläget
att invandrarfrågorna får en kulturhistorisk belysning.
Utskottet framhöll därför att det initiativ som tagits av
Botkyrka kommun är värdefullt och att viktigt arbete utförs vid
institutet. I avvaktan på beredningen inom regeringskansliet av
Kulturrådets förslag i frågan avslogs emellertid motionen.
Utskottet kan i dagens ekonomiska situation inte tillstyrka att
medel beräknas under bidragsområdet för ytterligare en
institution men utgår från att regeringen inför nästkommande
budgetår kan finna ekonomiskt utrymme för bidrag även till denna
angelägna verksamhet. Utskottet har erfarit att ett avtal sluts
inom kort mellan institutet och Nordiska museet om att
institutet skall ansvara för dokumentation av invandringen och
dess effekter på det svenska samhället. Samarbetet med Nordiska
museet har också, i anslutning till projektet Invandrar-Sverige,
resulterat i en nu pågående utställning på Nordiska museet om
invandring. Utskottet har för avsikt att vid ett besök vid
institutet närmare informera sig om verksamheten. Med hänvisning
till det anförda avstyrker utskottet bifall till motion Kr281.
Organisationer inom bild- och formkonstområdet
(anslagspost 2.11)
Under anslagsposten Organisationer inom bild- och
formkonstområdet lämnar Kulturrådet innevarande budgetår bidrag
till följande organisationer, nämligen Gerlesborgsskolan,
Konstfrämjandet, Sveriges konstföreningars riksförbund (SKR),
Grafiska sällskapet, Nutida svenskt silver, Föreningen Svensk
Form, Svenskt Barnbildarkiv i Eskilstuna, Handarbetets vänner
och Konsthantverkskooperativ.
Under budgetåret 1992/93 har Konstfrämjandet gått i konkurs.
Bidrag har utbetalats för det första kvartalet. Resterande medel
har bl.a. använts för inköp från konkursförvaltaren av
Konstfrämjandets samling av grafikutgivningen sedan år 1947,
vilken finns deponerad hos Statens konstmuseer. Medel har också
använts för ersättning till konstnärer och bevarande av
Konstfrämjandets diabildsarkiv.
I anslagsframställningen för nästa budgetår har Kulturrådet
bl.a. föreslagit att medel motsvarande Konstfrämjandets tidigare
bidrag skall anvisas och stå till Kulturrådets förfogande för
t.ex. konstbildande insatser.
I budgetpropositionen föreslås anslagsposten Organisationer
inom bild- och formkonstområdet minskad med det belopp som
innevarande budgetår beräknats för Konstfrämjandet, dvs. 7,8
miljoner kronor. Ett oförändrat belopp om 7628000 kr
beräknas för övriga ändamål under anslagsposten. Föredragande
statsrådet anför att fortsatt statligt stöd till konstbildande
verksamhet i regionerna får prövas inom ramen för de
utvecklingsresurser som Kulturrådet disponerar nästa budgetår.
Anslagsposten Organisationer inom bild- och formkonstområdet
bör enligt motion Kr335 (s) ersättas med en ny anslagspost
benämnd Konstbildning och organisationer inom bild- och
formkonstområdet. Under denna nya anslagspost -- som avses få
ett vidare användningsområde -- bör ytterligare 3 miljoner
kronor beräknas eller således sammanlagt 10628000 kr
(yrkandena 27 och 28). Motionärerna anför att den långa
traditionen med konstbildande verksamhet i landet bör föras
vidare och utvecklas. Medel till konstfrämjande verksamhet bör
fördelas till sådana nya och gamla organisationer som vill föra
traditionen vidare.
Även i motionerna Kr253 (c), Kr254 (s, c) och Kr275 (s)
betonas vikten av att Konstfrämjandets konkurs inte får medföra
att den konstbildande verksamheten minskar. Motionärerna i
motion Kr253 framhåller att medlen till Konstfrämjandet var de
enda medel som gick till konstbildande verksamhet utanför
institutionerna. De anser att sådan verksamhet bör utvecklas i
nya former. För budgetåret 1993/94 bör 3,9 miljoner kronor
beräknas för ändamålet. De samlingslokalägande
organisationerna, nämligen Folkparkerna i Sverige, Folkets
husföreningarna, Bygdegårdarna och Våra gårdar, bör enligt
motion Kr254 i fortsättningen erhålla statligt stöd för
konstbildande och utställningsproducerande verksamhet.
Motionärerna anför att 3,5 miljoner kronor bör beräknas för stöd
till denna verksamhet. I motion Kr275 redovisas att de
kvarvarande distrikten inom Konstfrämjandet sluter sig samman i
en ny samarbetsorganisation, Folkrörelsernas Konstfrämjande.
Denna nya organisation skall i första hand ägna sig åt
samordning och service till distrikten samt stöd till
konstbildande verksamhet. Den skall däremot inte ägna sig åt
producerande verksamhet av det slag som Konstfrämjandet drev.
Den nya organisationen bör enligt motionärernas mening få
statligt stöd till sin verksamhet.
Utskottet anser att ansträngningar bör göras för att den
konstbildande och konstfrämjande verksamheten, som är av stor
betydelse både för konstnärerna och för konstpubliken i hela
landet, inte skall påverkas negativt av Konstfrämjandets
konkurs. Utskottet har vid sin beredning av de aktuella
motionsyrkandena inhämtat information om vad som nu planeras för
de kvarvarande distrikten av Konstfrämjandet och om den
samarbetsorganisation för dem som förbereds. Vidare har
utskottet inhämtat information om vad de samlingslokalägande
organisationerna avser göra för att både den konstbildande
verksamheten och utställningsverksamheten skall kunna utvecklas
och drivas vidare i nya former. Utskottet ser det som en mycket
positiv utveckling om de som nu söker efter nya
verksamhetsformer på området prövar och finner nya inbördes
samverkansformer samt former för samverkan även med andra
aktörer på området såsom Sveriges konstföreningars riksförbund
(SKR), studieförbunden, regionala och lokala museer m.fl.
Utskottet förutsätter också att Kulturrådet följer utvecklingen
och att rådet inom ramen för sina disponibla resurser söker
finna utrymme för stöd till den fortsatta verksamheten på
området. Utskottet förutsätter att regeringen inför budgetåret
1994/95 överväger i vilka former och i vilken omfattning det
fortsatta statliga stödet skall ges till konstbildande
verksamhet och utställningsverksamhet för att den skall nå alla
delar av landet -- även mindre orter och glesbygd -- och för att
kvaliteten i verksamheten skall kunna bibehållas och utvecklas.
I betänkandet 1992/93:KrU24 kommer utskottet att ta upp frågan
om vilka insatser på området som Riksutställningar förväntas
göra.
Mot bakgrund av vad utskottet här anfört anser sig utskottet
kunna föreslå att riksdagen vid medelsanvisningen beräknar medel
för budgetåret 1993/94 för organisationer inom bild- och
formkonstområdet i enlighet med regeringens förslag i
budgetpropositionen. Motion Kr335 yrkandena 27 och 28 bör
således avslås av riksdagen. Utskottet anser att motionerna
Kr253, Kr254 och Kr275 är besvarade med det anförda, varför även
de avstyrks.
En av de organisationer som får stöd med medel från
anslagsposten Organisationer inom bild- och formkonstområdet är,
som tidigare nämnts, Föreningen Svensk Form. Innevarande
budgetår erhåller föreningen bidrag med 1338000 kr. En
mindre del av bidraget används av föreningen för stöd till det
regionala arbetet vid Form/Design Center i Malmö.
Kulturrådet anmäler i anslagsframställningen för budgetåret
1993/94 att statsanslagets andel av omslutningen har minskat och
att en allvarlig likviditetskris under hösten 1992 beräknas
minska föreningens möjligheter att stödja verksamheten vid
Form/Design Center i Malmö.
I motion Kr202 (c, fp) redovisas verksamheten vid Form/Design
Center i Malmö och framhålls att utställningarna ses av cirka
175000 besökare per år. Motionärerna anser -- liksom
Kulturrådet -- att det arbete som bedrivs vid Form/Design Center
är mycket angeläget. De hemställer att riksdagen som sin mening
skall ge regeringen till känna att Form/Design Center från
förevarande anslag bör få de resurser som behövs för att driva
arbetet vidare.
Ytterligare en motion om medel till Form/Design Center har
väckts vid årets riksmöte, nämligen N237 (s). I denna motion --
remitterad för beredning till näringsutskottet -- hemställs om
bidrag till verksamheten under tolfte huvudtiteln, anslaget
Småföretagsutveckling. Näringsutskottet avser behandla motionen
i sitt kommande betänkande 1992/93:NU25.
Utskottet anser att det är angeläget att det finns möjligheter
att på olika sätt inom landet visa svensk formgivning. Den
nordiska formgivningen är internationellt sett ett begrepp och
den svenska formgivningen måste -- för att kunna hävda sig även
fortsättningsvis -- både utom och inom landet ha möjligheter att
visa upp sin bredd och kvalitet. Inom kulturområdet har museerna
ett ansvar för att det finns både permanenta utställningar inom
formområdet och tillfälliga utställningar, där svensk
formgivning kan visas. Vidare har branscherna sitt ansvar och
intresse för att företagens produkter kan exponeras.
Möjligheterna att kontinuerligt och samlat visa ett större urval
av aktuell svensk formgivning är dock små, om det inte är
möjligt att driva en sådan verksamhet som Form/Design Center
svarar för.
Utskottet behandlar i sitt betänkande 1992/93:KrU17 frågor som
rör arbetet inom den kommande parlamentariska utredningen om
kulturpolitiken och inom utredningen om det statliga stödet till
museerna. I nämnda betänkande behandlas också den motionsvis
aktualiserade frågan om ett särskilt ansvarsmuseum för
konsthantverket och formkonsten. Utskottet utgår från att
utredningarnas arbete även kommer att omfatta frågan om statligt
stöd till verksamhet av det slag som drivs av Form/Design
Center. Det är därvid nödvändigt att belysa frågan om
verksamhetens anknytning även till det näringspolitiska området.
Verksamheten vid Form/Design Center har hittills fallit
utanför ramen för det statliga stödet till museerna. Utskottet
vill dock i sammanhanget erinra om att utskottet redan vid
riksmötet 1989/90 pekade på möjligheten att lämna stöd till
Form/Design Center genom samarbete med den regionala
museiorganisationen, vilken erhåller grundbidrag under anslaget
Bidrag till regionala museer (bet. 1989/90:KrU17 s. 32). Malmö
museum har för kort tid sedan hos Kulturrådet aktualiserat denna
fråga, vilken ännu inte behandlats av rådet. Vidare har en
ansökan inkommit till Kulturrådet från Form/Design Center om
stöd till utställningsverksamheten med sammanlagt 3750000 kr
under år 1993. Ansökan har ännu inte behandlats av rådet.
Utskottet förutsätter att Kulturrådet -- som uttalat en positiv
inställning till verksamheten -- snarast prövar i vilken
utsträckning det är möjligt att stödja den inom ramen för de
medel som rådet disponerar. Mot bakgrund härav avstyrker
utskottet motion Kr202.
Svenskt barnbildarkiv i Eskilstuna erhåller innevarande
budgetår ett bidrag på 216000 kr under anslagsposten
Organisationer inom bild- och formkonstområdet.
I motion N317 (s) hemställs om ett uttalande från riksdagen om
att den fortsatta verksamheten vid barnbildarkivet, som är
knutet till ett barnkulturcentrum med Eskilstuna kommun som
huvudman, skall garanteras (yrkande 19).
Ett nationellt barnkulturcentrum bör enligt motionerna Kr243
(v) och Kr302 (s) inrättas i Eskilstuna. Motionärerna redovisar
att det kommunala barnkulturcentrum som finns i staden ansvarar
för skapande och utvecklande arbete för barn i förskola och
skola, för fortbildning för vuxna med ansvar för barn och för
utställningsverksamhet. Om detta barnkulturcentrum blev ett
nationellt sådant skulle det kunna sprida kunskap till landets
kommuner om arbetssätt och metodik i skapande arbete genom
fortbildning av olika slag, seminarier, utbildning m.m.
Den satsning på barnkultur som genomförs i Malmö bör
enligt motion Kr272 (fp) uppmuntras och ges stöd i enlighet med
de uttalanden om vikten av kultur för barn och ungdom som görs
från statens sida (yrkande 9).
I sitt betänkande 1992/93:KrU17 har utskottet behandlat mera
övergripande barn- och ungdomsfrågor. Utskottet har där bl.a.
erinrat om att utskottet i åtskilliga sammanhang givit uttryck
åt uppfattningen att det är angeläget att satsa på barn- och
ungdomskulturen. I årets budgetproposition förordar föredragande
statsrådet ökade insatser för barnkulturen, bl.a. genom en
ökning av de medel som står till Kulturrådets disposition för
sådana ändamål under förevarande anslag. Det är således möjligt
för dem som ansvarar för utvecklingsverksamhet beträffande barn-
och ungdomskultur att hos Kulturrådet ansöka om statligt bidrag.
Enligt utskottets mening är det av stor betydelse att lokala och
regionala initiativ tas till bildande av centrum för barn- och
ungdomskultur, inte minst utanför storstadsområdena. En
förstärkning över lag av kulturen för barn och ungdom är enligt
utskottets mening mycket angelägen. Det betonas också i
budgetpropositionen att kulturinstitutionerna under den närmaste
treåriga budgetperioden skall uppmärksamma behovet av att
ytterligare stärka kultur för barn och ungdom. Utskottet vill i
sammanhanget också erinra om att de nyligen antagna direktiven
för den parlamentariska utredningen om kulturpolitiken
innehåller ett särskilt avsnitt om insatser för barn och ungdom.
Utredningen skall redovisa förslag om lämpliga vägar för att
stärka kulturens ställning bland barn och ungdom.
Utskottet har ovan redovisat att statligt stöd redan lämnas
till barnbildarkivet i Eskilstuna från anslagsposten
Organisationer inom bild- och formkonstområdet. Dessa medel
fördelas av Kulturrådet. Utskottet, som i det följande under
medelsanvisningen tillstyrker regeringens förslag i vad det
avser en förstärkning av resurser avsedda för stöd till barn-
och ungdomskultur (under anslagsposten Till Statens kulturråds
disposition för utvecklingsverksamhet), är emellertid inte
berett att förorda att riksdagen tar ställning till frågan om
stöd till ett särskilt angivet barnkulturcentrum eller frågan om
stöd till utvecklingsverksamheten på en viss ort. Det bör
ankomma på Kulturrådet att fördela de medel som finns
tillgängliga för utveckling av kultur för barn och ungdom.
Med hänvisning till det anförda avstyrker utskottet motionerna
Kr243, Kr302 och N317 yrkande 19.
Utskottet avstyrker med samma motivering även motion Kr272
yrkande 9.

Stiftelsen Internationella Vadstena-akademien för kurs- och
föreställningsverksamheten (anslagspost 3.2)
Stiftelsen Vadstena-akademien erhåller innevarande budgetår
1352000 kr för sin kurs- och föreställningsverksamhet. I
budgetpropositionen beräknas en uppräkning av bidraget med
100000 kr till 1452000 kr.
Bidraget til Vadstena-akademien bör ökas med ytterligare
400000 kr enligt motion Kr279 (c). Denna ökning skall enligt
motionärens förslag finansieras genom en motsvarande minskning
av medlen under anslagsposten Till Statens kulturråds
disposition för utvecklingsverksamhet.
Utskottet har vid flera tidigare tillfällen funnit det
motiverat att förstärka bidraget till Vadstena-akademiens
verksamhet med kurser och föreställningar. Utskottet tillstyrker
nu att utökade medel beräknas för nästa budgetår i enlighet med
regeringens förslag, dvs. totalt 1452000 kr. Därmed
avstyrker utskottet motion Kr279 i vad den avser en ökning av
bidraget med ytterligare 400000 kr.
Bidrag till Gamla teatern i Eskilstuna
Planer på inrättande av ett nationellt landsortsteatercentrum
i Eskilstuna med arkiv, museum och teaterverksamhet bör enligt
motionerna Kr225 (v), Kr301 (s) och N317 (s) yrkande 20 stödjas
genom ett uttalande från riksdagen om behovet av ett sådant
centrum och om möjligheten för statligt stöd till detta. I
motionerna anges inte i vilka former ett landsortsteatercentrum
i Eskilstuna avses drivas och vilket lokalt och regionalt stöd
ett sådant centrum avses få.
Utskottet erinrar om att ansvariga för olika slag av
utvecklingsverksamhet inom kulturområdet har möjlighet att hos
Kulturrådet ansöka om statligt bidrag av medel till sådan
verksamhet som rådet disponerar. Med det anförda avstyrker
utskottet motionerna Kr225, Kr301 och N317 yrkande 20.

Skådebaneverksamhet (anslagspost 3.5)
Bidrag till skådebaneverksamhet anvisades tidigare år under
anslaget Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och
musikinstitutioner. Fr.o.m. innevarande budgetår beräknas medel
för ändamålet under anslaget Bidrag till utvecklingsverksamhet
inom kulturområdet m.m. Riksskådebanan fördelar medlen.
I budgetpropositionen beräknas ett oförändrat bidrag till
skådebaneverksamheten med 4282000 kr.
Tre olika regionala skådebaneverksamheter uppmärksammas i
motioner till årets riksmöte. Uttalanden om stöd förordas i
motion Kr285 (s) beträffande skådebaneverksamheten i
Västernorrlands och Jämtlands län, i motion Kr286 (s)
beträffande Skådebanan i Linköping samt i motion Kr325 (s)
beträffande Nya skådebanan i Stockholms län.
Skådebaneverksamheten är enligt utskottets mening
betydelsefull för möjligheten att vidga deltagandet i
kulturlivet och för teatrarna att nå sin publik. Särskilt
betydelsefull är verksamheten för de fria grupperna, som oftast
har mycket knappa medel till marknadsföring av sin verksamhet.
Det bör även i fortsättningen ankomma på Riksskådebanan att
bedöma verksamheten och att fördela tillgängliga medel. Mot
denna bakgrund avstyrker utskottet motionerna Kr285, Kr286 och
Kr325.
Till Statens kulturråds disposition (för bidrag till
internationellt kulturutbyte) (anslagspost 4.1)
Inom bidragsområdet Bidrag till internationellt kulturutbyte
finns en anslagspost benämnd Till Statens kulturråds
disposition. Denna anslagspost föreslås i budgetpropositionen
beräknas till oförändrat 3624000 kr.
I syfte att finansiera ökade bidrag inom andra delar av
kulturområdet föreslås i motion Kr312 (nyd) att anslagsposten
skall minskas med 3 miljoner kronor till 624000 kr (yrkande
17).
Utskottet erinrar om att medlen under anslagsposten används av
Kulturrådet till bidrag till internationella organisationer samt
till gästspel, turnéer, kulturfestivaler och annan
projektverksamhet. Utskottet anser denna verksamhet mycket
betydelsefull för kulturutbytet mellan Sverige och andra länder
och kan därför inte tillstyrka motionsförslaget om minskat
bidrag. Riksdagen bör med avslag på yrkande 17 i motion Kr312
beräkna medel i enlighet med regeringens förslag under
anslagsposten.
Östersjöns författar- och översättarcentrum (anslagspost 4.7)
Samarbetet inom kulturområdet mellan länderna runt Östersjön
har ökat snabbt under senare år. Formella och informella
samverkansformer har vuxit fram. Flera projekt har planerats för
genomförande i de olika länderna, däribland ett Östersjöns
författar- och översättarcentrum placerat i Visby. I
budgetpropositionen föreslår regeringen att 1,5 miljoner kronor
skall beräknas för detta centrum fr.o.m. nästa budgetår.
Av besparingsskäl föreslås i motion Kr312 (nyd) yrkande 16 att
riksdagen inte skall anvisa de begärda medlen till Östersjöns
författar- och översättarcentrum.
Utskottet anser att Östersjöns författar- och
översättarcentrum kan få stor betydelse för det ökade kulturella
utbytet i norra Europa. Då andra länder åtagit sig att stödja
andra slag av projekt inom sina gränser anser utskottet att
Sverige bör åta sig att stödja detta projekt. Riksdagen bör
därför med avslag på motion Kr312 yrkande 16 beräkna de begärda
medlen under förevarande anslagspost.

Beräknande av medel för en ny anslagspost benämnd Kulturfond
för Östersjöländerna och Ryssland
I motion Kr313 (v) yrkande 12 hemställs att riksdagen för
nästa budgetår skall anvisa 5 miljoner kronor till en särskild
kulturfond för Östersjöländerna och Ryssland. Motionärerna anför
att den osäkra politiska situationen i dessa länder,
språkbarriärerna och den långvariga politiska isoleringen gör
det mycket angeläget att nu öka de kulturella kontakterna.
Utskottet, som i det föregående har behandlat regeringens
förslag om driftbidrag till ett Östersjöns författar- och
översättarcentrum, kan inte tillstyrka den kraftiga ökning med 5
miljoner kronor av medelsanvisningen under anslaget som föreslås
i motion Kr313 yrkande 12. Motionsyrkandet avstyrks därför.
Kultur i arbetslivet (anslagspost 5.1), m.m.
Under anslagsposten Kultur i arbetslivet om 6331000 kr har
för innevarande budgetår avsatts 3,6 miljoner kronor för bidrag
till uppbyggnad av arbetsplatsbibliotek. Mot bakgrund av att
antalet ansökningar minskat väsentligt under senare år anser
föredragande statsrådet dels att särskilda medel inte längre
skall avsättas för arbetsplatsbibliotek, dels att 3 miljoner
kronor under anlagsposten Kultur i arbetslivet skall föras över
till anslagsposten Till Statens kulturråds disposition för
utvecklingsverksamhet för att användas till
utvecklingsverksamhet inom folkbiblioteken. Från dessa senare
medel skall möjlighet finnas att också söka bidrag till
arbetsplatsbibliotek i facklig regi.
Verksamheten med kultur i arbetslivet har enligt motion Kr335
(s) resulterat i många positiva effekter, där människor fått
tillfälle till egen skapande verksamhet och möjlighet att möta
professionellt verksamma inom kulturområdet. Mot denna bakgrund
föreslår motionärerna att anslagsposten Kultur i arbetslivet
ökas med 1,5 miljoner kronor utöver regeringens förslag till
sammanlagt 4831000 kr (yrkande 25 delvis). Motionärerna
beklagar att kommunernas försämrade ekonomi resulterat i att ett
stort antal arbetsplatsbibliotek försvunnit under det senaste
året och att antalet ansökningar om bidrag till
arbetsplatsbibliotek minskat. I motionen föreslås att 1,5
miljoner kronor skall beräknas under en ny anslagspost benämnd
Verksamhetsutveckling inom folkbiblioteksområdet (yrkande 25
delvis).
Utskottet anser att det minskade intresset från kommunernas
sida att ansöka om bidrag till arbetsplatsbibliotek motiverar
att särskilda medel inte längre avsätts för ändamålet. Utskottet
anser att riksdagen bör följa regeringens förslag att överflytta
3 miljoner kronor till anslagsposten Till Statens kulturråds
disposition för utvecklingsverksamhet och noterar att bidrag
till arbetsplatsbibliotek i facklig regi skall kunna erhållas
från denna anslagspost. Utskottet tillstyrker således
regeringens förslag till medelsberäkning under anslagsposten
Kultur i arbetslivet och avstyrker yrkande 25 i motion Kr335.
Till regeringens disposition (anslagspost 6)
Under anslagsposten Till regeringens disposition beräknas ett
-- i förhållande till föregående års budgetproposition --
oförändrat belopp om 3796000 kr.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag.
Minnesmärke på Norrmalmstorg
Stockholms stad avser enligt motion Kr278 (fp) att uppföra ett
minnesmärke på Norrmalmstorg för att hedra dem som under
1990--1991 demonstrerade för de baltiska folkens frihet.
Motionären anser att riksdagen bör uttala sig för statlig
medverkan vid finansieringen av minnesmärket.
Demonstrationerna på Norrmalmstorg för de baltiska folkens
frihet utvecklades till en omfattande manifestation. Platsen
fick därigenom ett symbolvärde, som tagits till vara vid senare
mötesverksamheter av liknande slag. Utsmyckningen av stadens
offentliga miljöer är en kommunal fråga. För den händelse
regeringen skulle önska stödja uppförandet av ett minnesmärke av
det slag som avses i motionen i Stockholm eller på annan ort är
det möjligt att ge stöd av medel som står till regeringens
disposition. Det är enligt utskottets mening inte påkallat att
riksdagen gör något uttalande i frågan. Motion Kr278 avstyrks.
Till Statens kulturråds disposition för utvecklingsverksamhet
(anslagspost 1)
Anslagsposten Till Statens kulturråds disposition för
utvecklingsverksamhet uppgår innevarande budgetår till drygt 18
miljoner kronor.
En ökning av anslagsposten med totalt 6573000 kr till
24809000 kr föreslås i budgetpropositionen.
Föredragande statsrådet har inledningsvis i kulturhuvudtiteln
framhållit att de centrala och regionala kulturinstitutionernas
verksamhet för barn och ungdom är av stor betydelse, inte minst
som förebilder och inspirationskällor. Särskilt viktigt är det
dock att kulturverksamheten finns på lokal nivå. Kommunernas
intresse och engagemang är av stor betydelse. Staten bör stödja
kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. Kulturrådet bör därför
under en treårsperiod få ökade möjligheter att stödja
utvecklingsverksamhet beträffande kultur för barn och ungdom,
varefter gjorda erfarenheter bör redovisas för regeringen. Av
den föreslagna totala ökningen av anslagsposten Till Statens
kulturråds disposition för utvecklingsverksamhet nästa budgetår
avser 3 miljoner kronor sådan verksamhet.
En i förhållande till regeringsförslaget minskad
medelsberäkning föreslås i fyra motioner. Enligt motion
Kr312 (nyd) yrkande 15 bör anslagsposten minskas med 7 miljoner
kronor för att motionärerna skall kunna finansiera en ökning av
anslagen till bl.a. de centrala museerna. En minskning med
300000 kr förordas i motionerna Kr280 (s) och Kr320 (m, fp) i
syfte att finansiera en motsvarande ökning av anslagsposten
Immigrantinstitutet för arkiv- och dokumentationsverksamhet
(2.9). På motsvarande sätt föreslås i motion Kr279 (c) en
minskning med 400000 kr för att finansiera en ökning av
anslagsposten Stiftelsen Internationella Vadstena-akademien för
kurs- och föreställningsverksamheten (3.2).
Med hänsyn till de stora behov av medel för
utvecklingsverksamhet som finns inom olika delar av
kulturområdet avstyrker utskottet det förslag till en avsevärd
minskning av anslagsposten som föreslås i motion Kr312 yrkande
15.
I det föregående har utskottet avstyrkt den förstärkning av
medlen till Vadstena-akademien som föreslås i motion Kr279. Med
hänvisning härtill avstyrker utskottet motionen även i vad den
avser en överföring av medel från den nu aktuella anslagsposten
till anslagsposten avseende Vadstena-akademien.
Utskottet har i det föregående under avsnittet
Immigrantinstitutet för arkiv- och dokumentationsverksamhet
föreslagit riksdagen att beräkna 773000 kr för verksamheten,
dvs. en ökning med 300000 kr i förhållande till regeringens
förslag. Utskottet föreslår att denna ökning i enlighet med vad
som anförs i motionerna Kr280 och Kr320 finansieras genom en
motsvarande minskning av anslagsposten Till Statens kulturråds
disposition för utvecklingsverksamhet.
Sammantaget innebär utskottets ställningstaganden till
medelsberäkningen under anslagsposten Till Statens kulturråds
disposition för utvecklingsverksamhet att riksdagen bör beräkna
24509000 kr, vilket innebär en minskning med 300000 kr i
förhållande till regeringens förslag.
Behovet av stöd till projekt av olika slag poängteras i
fyra motioner.
Enligt motion Kr242 (s) bör riksdagen uttala sig för att
särskilda projektmedel bör gå till regionalt kultursamarbete
mellan olika institutioner i Västsverige (yrkande 3).
Kulturrådet lämnar bidrag till en treårig försöksverksamhet i
Norrbottens län med en länsdanskonsulent. Med hänvisning till
satsningarna i Östergötlands län på danskonsten bör enligt
motion Kr331 (fp) bidrag lämnas även till en länsdanskonsulent i
Östergötlands län (yrkande 1).
I motion Ub904 (fp) hemställs att bidrag skall lämnas till ett
projekt vid Skurups folkhögskola i Skåne, där verksamhet inletts
för att göra skolan till en internationellt centrum för
jazzmusik, blues m.m. (yrkande 4).
Utskottet erinrar om att det ankommer på Statens kulturråd att
prioritera mellan olika projekt och att fördela medel till dem
inom av riksdagen givna ekonomiska ramar. Det är enligt
utskottets mening inte lämpligt att riksdagen på grundval av
förslag i motioner om stöd till vissa projekt uttalar sig för
att resurser bör avsättas under anslagsposten för projekten,
eftersom det också finns en rad andra projekt som kan vara av
samma angelägenhetsgrad, men beträffande vilka det inte väckts
några motioner. Vidare måste beaktas att det inom ramen för
medel som beräknas under anslagsposten måste finnas utrymme för
att Kulturrådet skall kunna tillgodose bidragsbehov som uppstår
först under det budgetår som anslaget avser. I anslutning till
de nu aktuella motionerna vill dock utskottet erinra om att
frågor om uppbyggnaden av regionala centrum utanför Stockholm
och frågor om den regionala fördelningen av det statliga stödet
till kulturen kommer att behandlas i den parlamentariska
utredningen om kulturpolitikens inriktning (dir. 1993:24). Med
hänvisning till vad utskottet här anfört anser utskottet att
riksdagen inte bör göra några sådana uttalanden till förmån för
särkilda projekt som yrkas i de aktuella motionsyrkandena. De
avstyrks därför.
Beräknande av medel för en ny anslagspost benämnd Kultur i
skolan, m.m.
Medel för verksamhet med kultur i skolan yrkas i tre motioner,
nämligen 6 miljoner kronor enligt motionerna Kr335 (s) yrkande
31 och Kr336 (s) yrkande 7 och 7 miljoner kronor enligt motion
Kr313 (v) yrkande 3. Motionärerna betonar skolans och
skolundervisningens stora uppgift när det gäller barns och
ungdoms möjligheter att ta del av kultur, att själva aktivt
delta i skapande kultur och att lära sig att aktivt ta till sig
och kritiskt reagera inför olika kulturella uttrycksformer.
Enligt motion Kr336 bör de i motionerna föreslagna medlen
användas även för en fortsättning av det statliga stödet till
verksamhet med dans i skolan (yrkande 8). I samma motion
hemställs också att Skolverket och Kulturrådet bör få i uppdrag
att fortlöpande utvärdera skolans kulturverksamhet (yrkande 5).
Statens kulturråd har i sin fördjupade anslagsframställning
för budgetperioden 1993/94--1995/96 redovisat en plan för
främjande av ett vidgat deltagande i kulturlivet. En del av
planen avser barn och ungdom, bl.a. främjande av samverkan
mellan kulturliv och skola eller förskola och av verksamhet för
att nå ungdomar som slutat skolan. Kulturrådet avser enligt vad
som sägs i planen att samarbeta med bl.a. expertis inom
Skolverket.
Till Kulturrådets uppgifter hör att analysera och utvärdera
effekterna av den förda statliga kulturpolitiken. Till de
övergripande målen för det nya Skolverket hör uppföljning och
utvärdering av skolans verksamhet. I Skolverkets arbete med
resultatuppföljning delas verksamheten in i programområden,
varvid ett av programmen avser uppföljning och utvärdering.
Utskottet förutsätter att Skolverkets utvärdering av
verksamheten i skolan och av nya läroplaner kommer att omfatta
skolans kulturella uppgifter och undervisning utan att riksdagen
gör ett uttalande om denna speciella del av
utvärderingsverksamheten.
Med hänvisning till Kulturrådets och Skolverkets generella
uppdrag beträffande utvärdering inom sina resp.
verksamhetsområden och till Kulturrådets plan för vidgat
deltagande i kulturlivet, omfattande bl.a. samverkan mellan
kulturliv och skola, anser utskottet att det inte är
erforderligt med ett särskilt uppdrag till myndigheterna
beträffande utvärdering av skolans kulturverksamhet. Yrkande 5 i
motion Kr336 avstyrks därför.
Som utskottet redovisat i det föregående beträffande
anslagsposten Till Statens kulturråds disposition för
utvecklingsverksamhet och i inledningen till det nu aktuella
avsnittet skall Kulturrådet under den kommande treårsperioden
särskilt uppmärksamma kultur för barn och ungdom. Utskottet
anser att det -- utöver de medel som Kulturrådet disponerar
under anslagsposten Till Statens kulturråds disposition för
utvecklingsverksamhet -- inte bör anvisas särskilda medel för
bidrag till kommunerna för projekt avseende kultur i skolan. Den
tidigare medelsanvisningen för detta ändamål avsåg att stimulera
kommunerna till egna och nya aktiviteter på området. Det är
således kommunerna som har ansvaret för att driva verksamheten
vidare. Utskottet avstyrker således yrkandena i motionerna
Kr335, Kr336 och Kr313 om beräknande av medel under en särskild
anslagspost för kultur i skolan.
Bidrag till samisk kultur (B 3)
Medlen under detta anslag har hittills fördelats av
Samefondens kulturdelegation. Avsikten är att, när det
nyinrättade Sametinget under budgetåret 1993/94 träder i
funktion, detta skall överta uppgiften att fördela medlen under
anslaget (prop. 1992/93:32, yttr. 1992/93:KrU2y, bet.
1992/93:BoU8, rskr. 1992/93:115). I enlighet med vad som
aviserades i proposition 1992/93:32 föreslås i
budgetpropositionen att anslaget Bidrag till samisk kultur skall
förstärkas med 2,5 miljoner kronor avsedda för den samiska
slöjden och för samisk biblioteksservice. Anslaget föreslås
föras upp med 9372000 kr.
Utskottet tillstyrker den föreslagna medelsanvisningen under
anslaget.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.beträffande medelsanvisningen till Statens kulturråd
att riksdagen med bifall till regeringens förslag till
Statens kulturråd för budgetåret 1993/94 under elfte
huvudtiteln anvisar ett ramanslag på 25663000 kr,
2. beträffande beräknande av medel för anslagsposten
Centrala amatörorganisationer
att riksdagen med bifall till regeringens förslag och med
avslag på motionerna 1992/93:Kr282, 1992/93:Kr312 yrkande 20 i
denna del och 1992/93:Kr335 yrkande 29 i denna del beslutar att
för angivna anslagspost under anslaget vid moment 31 skall
beräknas 5943000kr,
res. 1 (s)
res. 2 (nyd)
3. beträffande beräknande av medel för anslagsposten
Centrumbildningar
att riksdagen med bifall till regeringens förslag och med
avslag på motion 1992/93:Kr335 yrkande 30 i denna del beslutar
att för angivna anslagspost under anslaget vid moment 31 skall
beräknas 10291000 kr,
res. 3 (s)
4. beträffande beräknande av medel för anslagsposten
Folkparkerna i Sverige för kulturverksamhet
att riksdagen med bifall till regeringens förslag och med
avslag på motionerna 1992/93:Kr312 yrkande 19 i denna del och
1992/93:Kr335 yrkande 24 i denna del beslutar att för angivna
anslagspost under moment 31 skall beräknas 5017000 kr,
res. 4 (s)
res. 5 (nyd) -- delvis
5. beträffande beräknande av medel för anslagsposten Folkets
husföreningarnas riksorganisation för kulturverksamhet
att riksdagen med bifall till regeringens förslag och med
avslag på motion 1992/93:Kr312 yrkande 18 i denna del beslutar
att för angivna anslagspost under moment 31 skall beräknas
2201000 kr,
res. 5 (nyd) -- delvis
6. beträffande beräknande av medel för anslagsposten
Bygdegårdarnas riksförbund för kulturverksamhet
att riksdagen med bifall till regeringens förslag beslutar att
för angivna anslagspost under moment 31 skall beräknas 504000
kr,
7. beträffande beräknande av medel för anslagsposten Våra
gårdar för kulturverksamhet
att riksdagen med bifall till regeringens förslag beslutar att
för angivna anslagspost under moment 31 skall beräknas 229000
kr,
8. beträffande flerårsplaner för de samlingslokalägande
organisationerna
att riksdagen avslår motionerna 1992/93:Kr277 och
1992/93:Kr335 yrkande 23,
9. beträffande beräknande av medel för anslagsposten
Immigrantinstitutet för arkiv- och dokumentationsverksamhet
att riksdagen med bifall till motion 1992/93:Kr280 i denna del
samt med anledning av proposition 1992/93:100 och motion
1992/93:Kr320 i denna del beslutar att för angivna anslagspost
under moment 31 skall beräknas 773000 kr,
10. beträffande bidrag till Stiftelsen Sveriges
Invandrarinstitut och museum i Botkyrka
att riksdagen avslår motion 1992/93:Kr281,
11. beträffande det fortsatta stödet till konstbildande
verksamhet och utställningsverksamhet
att riksdagen avslår motionerna 1992/93:Kr253, 1992/93:Kr254,
1992/93:Kr275 och 1992/93:Kr335 yrkandena 27 och 28, båda
yrkandena i denna del,
res. 6 (s)
12. beträffande bidrag till Form/Design Center i Malmö
att riksdagen avslår motion 1992/93:Kr202,
13. beträffande barnbildarkivet m.m. i Eskilstuna
att riksdagen avslår motionerna 1992/93:Kr243, 1992/93:Kr302
och 1992/93:N317 yrkande 19,
14. beträffande barnkultur i Skåne
att riksdagen avslår motion 1992/93:Kr272 yrkande 9,
15. beträffande beräknande av medel för anslagsposten
Organisationer inom bild- och formkonstområdet
att riksdagen med bifall till regeringens förslag och med
avslag på motion 1992/93:Kr335 yrkandena 27 och 28, båda
yrkandena i denna del, beslutar att för angivna anslagspost
under moment 31 skall beräknas 7628000 kr,
res. 7 (s) - villk. res. 6
16. beträffande beräknande av medel för anslagsposten
Stiftelsen Internationella Vadstena-akademien för kurs- och
föreställningsverksamheten
att riksdagen med bifall till regeringens förslag och med
avslag på motion 1992/93:Kr279 i denna del beslutar att för
angivna anslagspost under moment 31 skall beräknas 1452000
kr,
17. beträffande bidrag till Gamla teatern i Eskilstuna
att riksdagen avslår motionerna 1992/93:Kr225, 1992/93:Kr301
och 1992/93:N317 yrkande 20,
men. (v) - delvis
18. beträffande beräknande av medel för anslagsposten
Skådebaneverksamhet
att riksdagen med bifall till regeringens förslag och med
avslag på motionerna 1992/93:Kr285, 1992/93:Kr286 och
1992/93:Kr325 beslutar att för angivna anslagspost under moment
31 skall beräknas 4282000 kr,
19. beträffande beräknande av medel för anslagsposten Till
Statens kulturråds disposition (för bidrag till internationellt
kulturutbyte)
att riksdagen med bifall till regeringens förslag och med
avslag på motion 1992/93:Kr312 yrkande 17 i denna del beslutar
att för angivna anslagspost under moment 31 skall beräknas
3624000 kr,
res. 8 (nyd)
20. beträffande beräknande av medel för anslagsposten
Östersjöns författar- och översättarcentrum
att riksdagen med bifall till regeringens förslag och med
avslag på motion 1992/93:Kr312 yrkande 16 i denna del beslutar
att för angivna anslagspost under moment 31 skall beräknas
1500000 kr,
res. 9 (nyd)
21. beträffande beräknande av medel för en ny anslagspost
benämnd Kulturfond för Östersjöländerna och Ryssland
att riksdagen avslår motion 1992/93:Kr313 yrkande 12 i denna
del,
men. (v) - delvis
22. beträffande beräknande av medel för anslagsposten Kultur
i arbetslivet
att riksdagen med bifall till regeringens förslag och med
avslag på motion 1992/93:Kr335 yrkande 25 i denna del beslutar
att för angivna anslagspost under moment 31 skall beräknas
3331000 kr,
res. 10 (s)
23. beträffande beräknande av medel för anslagsposten Till
regeringens disposition
att riksdagen med bifall till regeringens förslag beslutar att
för angivna anslagspost under moment 31 skall beräknas
3796000kr,
res. 11 (s)
24. beträffande minnesmärke på Norrmalmstorg
att riksdagen avslår motion 1992/93:Kr278,
25. beträffande beräknande av medel för anslagsposten Till
Statens kulturråds disposition för utvecklingsverksamhet
att riksdagen med bifall till motion 1992/93:Kr280 i denna
del, med anledning av proposition 1992/93:100 och motion
1992/93:Kr320 i denna del samt med avslag på motionerna
1992/93:Kr279 och 1992/93:Kr312 yrkande 15, båda motionerna i
denna del, beslutar att för angivna anslagspost under moment 31
skall beräknas 24509000 kr,
res. 12 (s) -- villk. res. 11
res. 13 (nyd)
26. beträffande regionalt kultursamarbete i Västsverige
att riksdagen avslår motion 1992/93:Kr242 yrkande 3,
27. beträffande länsdanskonsulent i Östergötland
att riksdagen avslår motion 1992/93:Kr331 yrkande 1,
28. beträffande musikprojekt vid Skurups folkhögskola
att riksdagen avslår motion 1992/93:Ub904 yrkande 4,
29. beträffande utvärdering av skolans kulturverksamhet
att riksdagen avslår motion 1992/93:Kr336 yrkande 5,
res. 14 (s)
30. beträffande beräknande av medel för en ny anslagspost
benämnd Kultur i skolan
att riksdagen avslår motionerna 1992/93:Kr313 yrkande 3,
1992/93:Kr335 yrkande 31 och 1992/93:Kr336 yrkandena 7 och 8,
samtliga motioner i denna del,
res. 15 (s)
men. (v) - delvis
31. beträffande medelsanvisningen till Bidrag till
utvecklingsverksamhet inom kulturområdet m.m.
att riksdagen med anledning av proposition 1992/93:100 och
motionerna 1992/93:Kr280 och 1992/93:Kr320, båda motionerna i
denna del, samt med avslag på motionerna 1992/93:Kr279,
1992/93:Kr312 yrkandena 15--20, 1992/93:Kr313 yrkandena 3 och
12, 1992/93:Kr335 yrkandena 24, 25, 27--31 och 1992/93:Kr336
yrkandena 7 och 8, samtliga motioner i denna del, till Bidrag
till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet m.m. för
budgetåret 1993/94 under elfte huvudtiteln anvisar ett
reservationsanslag på 118572000 kr,
res. 16 (s) - villk. res. 1, 3, 4, 6, 7, 10 och 15
res. 17 (nyd) - villk. res. 2, 5, 8, 9 och 13
men. (v) - delvis
32. beträffande medelsanvisningen till Bidrag till samisk
kultur
att riksdagen med bifall till regeringens förslag till
Bidrag till samisk kultur för budgetåret 1993/94 under elfte
huvudtiteln anvisar ett reservationsanslag på 9372000 kr.
Stockholm den 18 mars 1993
På kulturutskottets vägnar
Åke Gustavsson
I beslutet har deltagit: Åke Gustavsson (s), Charlotte
Branting (fp), Hugo Hegeland (m), Berit Oscarsson (s), Stina
Gustavsson (c), Anders Nilsson (s), Göran Åstrand (m), Leo
Persson (s), Ingegerd Sahlström (s), Carl-Johan Wilson (fp),
Björn Kaaling (s), Birgitta Wistrand (m), Monica Widnemark (s),
Alwa Wennerlund (kds) och Simon Liliedahl (nyd).
Från Vänsterpartiet, som inte företräds av någon ordinarie
ledamot i utskottet, har suppleanten Elisabeth Persson (v)
närvarit vid den slutliga behandlingen av ärendet.

Reservationer

1. Beräknande av medel för anslagsposten Centrala
amatörorganisationer (mom. 2)
Åke Gustavsson, Berit Oscarsson, Anders Nilsson, Leo Persson,
Ingegerd Sahlström, Björn Kaaling och Monica Widnemark (alla
s) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 7 börjar
med "Mot bakgrund" och slutar med "regeringens förslag" bort ha
följande lydelse:
Mot bakgrund av den stora omfattning amatörteaterverksamheten
har i dag och den betydelse den således har för ett vidgat
deltagande i kulturlivet anser utskottet att det är motiverat
med ett ökat statligt bidrag. Därigenom kan samarbetet mellan
amatörer och professionella skådespelare utvecklas ytterligare.
Utskottet anser också att det skulle vara av stor betydelse för
verksamheten om regionala amatörteatercentrum kunde utvecklas
på det sätt som föreslås i motionerna Kr282 och Kr335. Utskottet
anser därför att riksdagen under anslagsposten Centrala
amatörorganisationer bör beräkna 500000 kr utöver förslaget i
budgetpropositionen.
dels att utskottets hemställan under 2 bort ha följande
lydelse:
2. beträffande beräknande av medel för anslagsposten
Centrala amatörorganisationer
att riksdagen med bifall till motion 1992/93:Kr335 yrkande 29
i denna del, med anledning av proposition 1992/93:100 och motion
1992/93:Kr282 samt med avslag på motion 1992/93:Kr312 yrkande 20
i denna del beslutar att för angivna anslagspost under anslaget
vid moment 31 skall beräknas 6443000 kr,
2. Beräknande av medel för anslagsposten Centrala
amatörorganisationer (mom. 2)
Simon Liliedahl (nyd) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 7 börjar
med "Ett vidgat" och slutar med "regeringens förslag" bort ha
följande lydelse:
Utskottet instämmer i vad som anförs i motion Kr312 om att
kulturens basresurser, t.ex. de centrala museerna, bör skyddas i
en resursknapp situation och att besparingar i stället bör göras
på bidrag till experimentverksamhet m.m. Riksdagen bör därför
med bifall till yrkande 20 i motionen för anslagsposten Centrala
amatörorganisationer beräkna ett med 2 miljoner kronor minskat
belopp jämfört med regeringens förslag i budgetpropositionen.
dels att utskottets hemställan under 2 bort ha följande
lydelse:
2. beträffande beräknande av medel för anslagsposten
Centrala amatörorganisationer
att riksdagen med bifall till motion 1992/93:Kr312 yrkande 20
i denna del, med anledning av proposition 1992/93:100 samt med
avslag på motionerna 1992/93:Kr282 och 1992/93:Kr335 yrkande 29
i denna del beslutar att för angivna anslagspost under anslaget
vid moment 31 skall beräknas 3943000 kr,
3. Beräknande av medel för anslagsposten Centrumbildningar
(mom. 3)
Åke Gustavsson, Berit Oscarsson, Anders Nilsson, Leo Persson,
Ingegerd Sahlström, Björn Kaaling och Monica Widnemark (alla
s) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 7 börjar
med "Utskottet erinrar" och slutar med "yrkande 30" bort ha
följande lydelse:
Utskottet instämmer i vad som anförs i motion Kr335 om
centrumbildningarnas betydelse för den icke institutionsbundna
kulturverksamheten. Utskottet anser att det inte är
tillfredsställande att centrumbildningarna måste arbeta under
mycket knappa ekonomiska förhållanden. Riksdagen bör därför i
enlighet med motion Kr335 yrkande 30 anvisa 500000 kr utöver
regeringens förslag i budgetpropositionen.
dels att utskottets hemställan under 3 bort ha följande
lydelse:
3. beträffande beräknande av medel för anslagsposten
Centrumbildningar
att riksdagen med bifall till motion 1992/93:Kr335 yrkande 30
i denna del och med anledning av proposition 1992/93:100
beslutar att för angivna anslagspost under anslaget vid moment
31 skall beräknas 10791000 kr,
4. Beräknande av medel för anslagsposten Folkparkerna i
Sverige för kulturverksamhet
(mom. 4)
Åke Gustavsson, Berit Oscarsson, Anders Nilsson, Leo Persson,
Ingegerd Sahlström, Björn Kaaling och Monica Widnemark (alla
s) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 8 börjar
med "Utskottet anser" och slutar med "miljon kronor" bort ha
följande lydelse:
Utskottet anser att de samlingslokalägande organisationernas
kulturverksamhet är av sådan betydelse att bidraget till
verksamheten bör räknas upp för nästa budgetår. Sammanlagt bör 1
miljon kronor utöver regeringens förslag anvisas i enlighet med
förslaget i motion Kr335. Medlen bör beräknas under
anslagsposten Folkparkerna i Sverige för kulturverksamhet och
fördelas av Kulturrådet till kulturverksamhet hos Folkparkerna,
Folkets husföreningarna, Bygdegårdarna och Våra gårdar.
dels att utskottets hemställan under 4 bort ha följande
lydelse:
4. beträffande beräknande av medel för anslagsposten
Folkparkerna i Sverige för kulturverksamhet
att riksdagen med bifall till motion 1992/93:Kr335 yrkande 24
i denna del, med anledning av proposition 1992/93:100 samt med
avslag på motion 1992/93:Kr312 yrkande 19 i denna del dels
beslutar att för angivna anslagspost under moment 31 skall
beräknas 6017000 kr, dels som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört om fördelningen av vissa medel
under anslagsposten,

5. Beräknande av medel för anslagsposten Folkparkerna i
Sverige för kulturverksamhet och för anslagsposten Folkets
husföreningarnas riksorganisation för kulturverksamhet (mom. 4
och 5)
Simon Liliedahl (nyd) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 8 börjar
med "Utskottet anser" och slutar med "miljon kronor" bort ha
följande lydelse:
Utskottet anser i likhet med vad som anförs i motion Kr312 att
en besparing med 1 miljon kronor bör göras under anslagsposten
Folkparkerna i Sverige för kulturverksamhet och att en besparing
med 1 miljon kronor bör göras även under anslagsposten Folkets
husföreningarnas riksorganisation för kulturverksamhet.
Riksdagen bör vid medelsanvisningen således beräkna 4017000
kr resp. 1201000 kr för dessa båda ändamål. I likhet med
regeringen anser utskottet att det för nästa budgetår är rimligt
att bibehålla bidragen oförändrade till Bygdegårdarna och Våra
gårdar för kulturverksamhet. Utskottet anser således att
riksdagen bör avslå motion Kr335 yrkande 24 om en ökning med 1
miljon kronor av bidragen till samlingslokalorganisationernas
kulturverksamhet.
dels att utskottets hemställan under 4 och 5 bort ha
följande lydelse:
4. beträffande beräknande av medel för anslagsposten
Folkparkerna i Sverige för kulturverksamhet
att riksdagen med bifall till motion 1992/93:Kr312 yrkande 19
i denna del, med anledning av proposition 1992/93:100 samt med
avslag på motion 1992/93:Kr335 yrkande 24 i denna del beslutar
att för angivna anslagspost under moment 31 skall beräknas
4017000 kr,
5. beträffande beräknande av medel för anslagsposten Folkets
husföreningarnas riksorganisation för kulturverksamhet
att riksdagen med bifall till motion 1992/93:Kr312 yrkande 18
i denna del och med anledning av proposition 1992/93:100
beslutar att för angivna anslagspost under moment 31 skall
beräknas 1201000 kr,
6. Det fortsatta stödet till konstbildande verksamhet och
utställningsverksamhet (mom. 11)
Åke Gustavsson, Berit Oscarsson, Anders Nilsson, Leo Persson,
Ingegerd Sahlström, Björn Kaaling och Monica Widnemark (alla
s) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 12
börjar med "Mot bakgrund" och slutar med "de avstyrks" bort ha
följande lydelse:
Utskottet anser att de organisationer och institutioner --
t.ex. den nya samarbetsorganisationen för de kvarvarande
distrikten av Konstfrämjandet, de samlingslokalägande
organisationerna, Svenska konstföreningars riksförbund,
studieförbunden, olika museer -- som utvecklar och för vidare
den konstbildande verksamheten och utställningsverksamheten
efter Konstfrämjandets konkurs bör få ett ökat stöd. Riksdagen
bör därför i enlighet med motion Kr335 beräkna ytterligare 3
miljoner kronor för ändamålet. Totalt bör 10628000 kr
beräknas under en ny anslagspost benämnd Konstbildning och
organisationer inom bild- och formkonstområdet. Den
hittillsvarande anslagsposten Organisationer inom bild- och
formkonstområdet bör samtidigt upphöra.
dels att utskottets hemställan under 11 bort ha följande
lydelse:
11. beträffande det fortsatta stödet till konstbildande
verksamhet och utställningsverksamhet
att riksdagen med bifall till motion 1992/93:Kr335 yrkandena
27 och 28, båda yrkandena i denna del, samt med anledning av
motionerna 1992/93:Kr253, 1992/93:Kr254 och 1992/93:Kr275 som
sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört,

7. Beräknande av medel för anslagsposten Organisationer inom
bild- och formkonstområdet (mom. 15)
Under förutsättning av bifall till reservation 6
Åke Gustavsson, Berit Oscarsson, Anders Nilsson, Leo Persson,
Ingegerd Sahlström, Björn Kaaling och Monica Widnemark (alla
s) anser att utskottets hemställan under 15 bort ha följande
lydelse:
15. beträffande beräknande av medel för en ny anslagspost
benämnd Konstbildning och organisationer inom bild- och
formkonstområdet
att riksdagen med bifall till motion 1992/93:Kr335 yrkande 27
och 28, båda yrkandena i denna del, och med anledning av
proposition 1992/93:100 dels beslutar att anslagsposten
Organisationer inom bild- och formkonstområdet skall upphöra,
dels beslutar att för den angivna nya anslagsposten
Konstbildning och organisationer inom bild- och formkonstområdet
under moment 31 skall beräknas 10628000 kr,
8. Beräknande av medel för anslagsposten Till Statens
kulturråds disposition (för bidrag till internationellt
kulturutbyte) (mom. 19)
Simon Liliedahl (nyd) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 16
börjar med "Utskottet erinrar" och slutar med "under
anslagsposten" bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att det är nödvändigt att spara på de statliga
bidragen till mera tillfälliga aktiviteter och att i stället
koncentrera medlen till kulturens basverksamheter. Mot denna
bakgrund bör riksdagen med bifall till motion Kr312 yrkande 17
under anslagsposten beräkna 3 miljoner kronor mindre än vad
regeringen föreslagit eller totalt 624000 kr.
dels att utskottets hemställan under 19 bort ha följande
lydelse:
19. beträffande beräknande av medel för anslagsposten Till
Statens kulturråds disposition (för bidrag till internationellt
kulturutbyte)
att riksdagen med bifall till motion 1992/93:Kr312 yrkande 17
i denna del och med anledning av proposition 1992/93:100
beslutar att för angivna anslagspost under moment 31 skall
beräknas 624000 kr,
9. Beräknande av medel för anslagsposten Östersjöns författar-
och översättarcentrum (mom. 20)
Simon Liliedahl (nyd) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 16
börjar med "Utskottet anser" och slutar med "förevarande
anslagspost" bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att riksdagen av besparingsskäl bör bifalla
motion Kr312 yrkande 16 och avslå regeringens förslag om bidrag
till ett Östersjöns författar- och översättarcentrum i Visby.
dels att utskottets hemställan under 20 bort ha följande
lydelse:
20. beträffande beräknande av medel för anslagsposten
Östersjöns författar- och översättarcentrum
att riksdagen med bifall till motion 1992/93:Kr312 yrkande 16
i denna del avslår regeringens förslag i proposition 1992/93:100
om att för angivna anslagspost under moment 31 beräkna
1500000 kr,

10. Beräknande av medel för anslagsposten Kultur i arbetslivet
(mom. 22)
Åke Gustavsson, Berit Oscarsson, Anders Nilsson, Leo Persson,
Ingegerd Sahlström, Björn Kaaling och Monica Widnemark (alla
s) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 17
börjar med "Utskottet anser" och slutar med "motion Kr335" bort
ha följande lydelse:
Utskottet anser att verksamheten med kultur i arbetslivet har
mycket stor betydelse för ett vidgat deltagande i kulturlivet,
där människor bereds tillfälle till egen skapande verksamhet och
möjligheter att möta professionella kulturarbetare från
kulturlivets olika områden. Stödet till sådana projekt bör
förbättras. Vidare bör de fackliga organisationerna ges
möjlighet att själva starta arbetsplatsbibliotek. Riksdagen bör
därför i enlighet med motion Kr335 under anslagsposten Kultur i
arbetslivet beräkna 1,5 miljoner kronor utöver regeringens
förslag. Dessutom bör riksdagen under en ny anslagspost beräkna
1,5 miljoner kronor för bidrag till kommuner för
verksamhetsutveckling inom folkbiblioteksområdet, såsom
utveckling eller start av arbetsplatsbibliotek och annan
utvecklingsverksamhet.
dels att utskottets hemställan under 22 bort ha följande
lydelse:
22. beträffande beräknande av medel för anslagsposten Kultur
i arbetslivet
att riksdagen med bifall till motion 1992/93:Kr335 yrkande 25
i denna del och med anledning av proposition 1992/93:100
dels beslutar att för angivna anslagspost under moment 31
skall beräknas 4831000 kr, dels beslutar att för en ny
anslagspost Verksamhetsutveckling inom folkbiblioteksområdet
under moment 31 skall beräknas 1500000 kr,

11. Beräknande av medel för anslagsposten Till regeringens
disposition (mom. 23)
Åke Gustavsson, Berit Oscarsson, Anders Nilsson, Leo Persson,
Ingegerd Sahlström, Björn Kaaling och Monica Widnemark (alla
s) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 17
börjar med "Utskottet tillstyrker" och slutar med "regeringens
förslag" bort ha följande lydelse:
Utskottet har i det föregående under avsnittet om
Immigrantinstitutet föreslagit riksdagen att beräkna 773000 kr
för verksamheten, dvs. en ökning med 300000 kr i förhållande
till regeringens förslag. Utskottet föreslår att denna ökning
finansieras genom en motsvarande minskning av anslagsposten Till
regeringens disposition. Under denna anslagspost bör därför
beräknas 3496000kr.
dels att utskottets hemställan under 23 bort ha följande
lydelse:
23. beträffande beräknande av medel för anslagsposten Till
regeringens disposition
att riksdagen med anledning av proposition 1992/93:100
beslutar att för angivna anslagspost under moment 31 skall
beräknas 3496000kr,

12. Beräknande av medel för anslagsposten Till Statens
kulturråds disposition för utvecklingsverksamhet (mom. 25)
Under förutsättning av bifall till reservation 11
Åke Gustavsson, Berit Oscarsson, Anders Nilsson, Leo Persson,
Ingegerd Sahlström, Björn Kaaling och Monica Widnemark (alla
s) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 19
börjar med "Utskottet har" och slutar med "regeringens förslag"
bort ha följande lydelse:
Utskottet har i det föregående under avsnittet
Immigrantinstitutet för arkiv- och dokumentationsverksamhet
föreslagit riksdagen att beräkna 773000 kr för verksamheten,
dvs. en ökning med 300000 kr i förhållande till regeringens
förslag. Utskottet har vidare föreslagit att denna ökning skall
finansieras genom en motsvarande minskning av de medel som
beräknas under anslagsposten Till regeringens disposition
(reservation 11). Detta innebär att riksdagen bör avslå
motionerna Kr280 och Kr320 i vad de avser en motsvarande
minskning av anslagsposten Till Statens kulturråds disposition
för utvecklingsverksamhet.
Sammantaget innebär utskottets ställningstaganden till
förslagen om medelsberäkning under anslagsposten Till Statens
kulturråds disposition för utvecklingsverksamhet att riksdagen
bör beräkna medel i enlighet med regeringens förslag, dvs.
24809000 kr.
dels att utskottets hemställan under 25 bort ha följande
lydelse:
25. beträffande beräknande av medel för anslagsposten Till
Statens kulturråds disposition för utvecklingsverksamhet
att riksdagen med bifall till regeringens förslag samt med
avslag på motionerna 1992/93:Kr279, 1992/93:Kr280, 1992/93:Kr312
yrkande 15 och 1992/93:Kr320, samtliga motioner i denna del,
beslutar att för angivna anslagspost under moment 31 skall
beräknas 24809000 kr,
13. Beräknande av medel för anslagsposten Till Statens
kulturråds disposition för utvecklingsverksamhet (mom. 25)
Simon Liliedahl (nyd) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 19
börjar med "Med hänsyn" och slutar med "yrkande 15" bort ha
följande lydelse:
Utskottet anser det motiverat att göra en besparing på 7
miljoner kronor under anslagsposten Till Statens kulturråds
disposition för utvecklingsverksamhet i enlighet med motion
Kr312 yrkande 15.
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 19
börjar med "Sammantaget innebär" och slutar med "regeringens
förslag" bort ha följande lydelse:
Sammantaget innebär utskottets ställningstaganden till
medelsberäkningen under anslagsposten Till Statens kulturråds
disposition för utvecklingsverksamhet att riksdagen, efter en
besparing om 7 miljoner kronor och en överföring med 300000 kr
till anslagsposten Immigrantinstitutet för arkiv- och
dokumentationsverksamhet, bör beräkna 17509000kr.
dels att utskottets hemställan under 25 bort ha följande
lydelse:
25. beträffande beräknande av medel för anslagsposten Till
Statens kulturråds disposition för utvecklingsverksamhet
att riksdagen med bifall till motionerna 1992/93:Kr280 och
1992/93:Kr312 yrkande 15, båda motionerna i denna del, med
anledning av proposition 1992/93:100 och motion 1992/93:Kr320 i
denna del samt med avslag på motion 1992/93:Kr279 i denna del
beslutar att för angivna anslagspost under moment 31 skall
beräknas 17509000 kr,
14. Utvärdering av skolans kulturverksamhet
(mom. 29)
Åke Gustavsson, Berit Oscarsson, Anders Nilsson, Leo Persson,
Ingegerd Sahlström, Björn Kaaling och Monica Widnemark (alla
s) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 20
börjar med "Till Kulturrådets" och slutar med "avstyrks därför"
bort ha följande lydelse:
Till Kulturrådets och det nya Skolverkets uppgifter hör att
följa och utvärdera verksamheten inom resp. verksamhetsområde.
Dessa verksamhetsområden har mycket stor räckvidd och
omfattning. Mot bakgrund av den mycket stora betydelse skolan
har för barns och ungdomars delaktighet i kulturen och för deras
möjligheter till aktivt kulturskapande anser utskottet att det
är befogat att särskilt uppmärksamma skolans kulturverksamhet i
de båda myndigheternas utvärderingsverksamhet. Riksdagen bör
därför med bifall till motion Kr336 yrkande 5 som sin mening ge
regeringen till känna att Skolverket och Kulturrådet bör få i
uppdrag att kontinuerligt utvärdera skolans kulturverksamhet.
dels att utskottets hemställan under 29 bort ha följande
lydelse:
29. beträffande utvärdering av skolans kulturverksamhet
att riksdagen med bifall till motion 1992/93:Kr336 yrkande 5
som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört,
15. Beräknande av medel för en ny anslagspost benämnd Kultur i
skolan (mom. 30)
Åke Gustavsson, Berit Oscarsson, Anders Nilsson, Leo Persson,
Ingegerd Sahlström, Björn Kaaling och Monica Widnemark (alla
s) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 20
börjar med "Som utskottet" och på s. 21 slutar med "i skolan"
bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att riksdagen bör bifalla förslaget att
inrätta en särskild anslagspost för beräknande av medel för
kultur i skolan innefattande medel även för dans i skolan.
Kommunerna behöver även fortsättningsvis stimulans för att kunna
utveckla denna betydelsefulla verksamhet. Riksdagen bör i
enlighet med motionerna Kr335 och Kr336 beräkna 6 miljoner
kronor under den nya anslagsposten.
dels att utskottets hemställan under 30 bort ha följande
lydelse:
30. beträffande beräknande av medel för en ny anlagspost
benämnd Kultur i skolan
att riksdagen med bifall till motionerna 1992/93:Kr335 yrkande
31 och 1992/93:Kr336 yrkandena 7 och 8, båda motionerna i denna
del, och med anledning av motion 1992/93:Kr313 yrkande 3 i denna
del beslutar att för angivna anslagspost under moment 31 skall
beräknas 6000000 kr,

16. Medelsanvisningen till Bidrag till utvecklingsverksamhet
inom kulturområdet m.m. (mom. 31)
Under förutsättning av bifall till reservationerna 1, 3, 4, 6,
7, 10 och 15
Åke Gustavsson, Berit Oscarsson, Anders Nilsson, Leo Persson,
Ingegerd Sahlström, Björn Kaaling och Monica Widnemark (alla
s) anser att utskottets hemställan under 31 bort ha följande
lydelse:
31. beträffande medelsanvisningen till Bidrag till
utvecklingsverksamhet inom kulturområdet m.m.
att riksdagen med bifall till motionerna 1992/93:Kr335
yrkandena 24, 25 och 27--31, samtliga yrkanden i denna del, och
1992/93:Kr336 yrkandena 7 och 8, båda yrkandena i denna del, med
anledning av proposition 1992/93:100 och motionerna
1992/93:Kr280 i denna del, 1992/93:Kr313 yrkande 3 i denna del
och 1992/93:Kr320 i denna del samt med avslag på motionerna
1992/93:Kr279 i denna del, 1992/93:Kr312 yrkandena 15--20,
samtliga yrkanden i denna del, 1992/93:Kr313 yrkande 12 i denna
del till Bidrag till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet
m.m. för budgetåret 1993/94 under elfte huvudtiteln anvisar
ett reservationsanslag på 132572000 kr,
17. Medelsanvisningen till Bidrag till utvecklingsverksamhet
inom kulturområdet m.m. (mom. 31)
Under förutsättning av bifall till reservationerna 2, 5, 8, 9
och 13
Simon Liliedahl (nyd) anser att utskottets hemställan under 31
bort ha följande lydelse:
31. beträffande medelsanvisningen till Bidrag till
utvecklingsverksamhet inom kulturområdet m.m.
att riksdagen med bifall till motion 1992/93:Kr312 yrkandena
15--20, med anledning av proposition 1992/93:100 och motionerna
1992/93:Kr280 i denna del och 1992/93:Kr320 i denna del samt med
avslag på motionerna 1992/93:Kr279 i denna del, 1992/93:Kr313
yrkandena 3 och 12, båda yrkandena i denna del, 1992/93:Kr335
yrkandena 24, 25 och 27--31, samtliga yrkanden i denna del, och
1992/93:Kr336  yrkandena 7 och 8, båda yrkandena i denna del,
till Bidrag till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet
m.m. för budgetåret 1993/94 under elfte huvudtiteln anvisar
ett reservationsanslag på 103072000 kr,

Meningsyttring av suppleant
Meningsyttring får avges av suppleant från Vänsterpartiet,
eftersom partiet inte företräds av ordinarie ledamot i
utskottet.
Elisabeth Persson (v) anför:
Bidrag till Gamla teatern i Eskilstuna (mom. 17)
Jag anser att den kulturhistoriska dokumentationen och
forskningen beträffande landsortsteaterns verksamhet genom
tiderna i Sverige är otillräcklig. Initiativ till sådan
verksamhet har tagits i Eskilstuna i anslutning till verksamhet
i och kring den Gamla teatern. Jag anser att regeringen bör ge
Kulturrådet i uppdrag att undersöka hur en utbyggd och mera
permanent verksamhet i Eskilstuna kan komplettera redan
befintlig teaterdokumentation och -forskning vid bl.a.
Drottningholmsteatern och universiteten. Kulturrådet bör
därefter överväga i vilka former stöd bör lämnas till
verksamheten i Eskilstuna.
Beräknande av medel för en ny anslagspost benämnd Kulturfond
för Östersjöländerna och Ryssland (mom. 21)
Den osäkra politiska situationen i Östersjöländerna och
Ryssland, språkbarriärerna och den långvariga politiska
isoleringen gör det mycket angeläget att nu öka de kulturella
kontakterna med dessa länder. Jag anser därför att 5 miljoner
kronor bör anvisas till ändamålet under ny särskild anslagspost.
Länsdanskonsulent i Östergötland (mom. 27)
I Östergötland har en särskild satsning på danskonsten gjorts.
I motion Kr331 föreslås att en tjänst som länsdanskonsulent
inrättas även i Östergötlands län. Utskottet avstyrker motionen.
I min meningsyttring till betänkandet 1992/93:KrU17 har jag
förordat att en särskild dansutredning tillsätts. Jag anser att
en sådan utredning borde vara ett lämpligt forum för att utröna
hur danskonsten i Östergötland bäst gynnas om inte en
danskonsulenttjänst inrättas.
Beräknande av medel för en ny anslagspost benämnd Kultur i
skolan (mom. 30)
Jag anser att det är nödvändigt att skolan får tillgång till
resurser för att utöver den ämnesbaserade undervisningen kunna
satsa på kulturprojekt i samverkan mellan skol- och
kulturförvaltningarna i kommunerna. Det finns god erfarenhet av
sådan verksamhet att bygga på sedan tidigare. Riksdagen bör
anvisa särskilda medel, 7 miljoner kronor, till fortsatt
stimulans av verksamheten med kultur i skolan.
Mot bakgrund av det anförda anser jag att utskottet under 17,
21, 30 och 31 borde ha hemställt:
17. beträffande bidrag till Gamla teatern i Eskilstuna
att riksdagen med anledning av motionerna 1992/93:Kr225,
1992/93:Kr301 och 1992/93:N317 yrkande 20 som sin mening ger
regeringen till känna vad ovan anförts,
21. beträffande beräknande av medel för en ny anslagspost
benämnd Kulturfond för Östersjöländerna och Ryssland
att riksdagen med bifall till motion 1992/93:Kr313 yrkande 12
i denna del beslutar att för angivna anslagspost under moment 31
skall beräknas 5000000 kr,
30. beträffande beräknande av medel för en ny anslagspost
benämnd Kultur i skolan
att riksdagen med bifall till motion 1992/93:Kr313 yrkande 3 i
denna del och med anledning av motionerna 1992/93:Kr335 yrkande
31 och 1992/93:Kr336 yrkandena 7 och 8, båda motionerna i denna
del, beslutar att för angivna anslagspost under moment 31 skall
beräknas 7000000 kr,
31. beträffande medelsanvisningen till Bidrag till
utvecklingsverksamhet inom kulturområdet m.m.
att riksdagen -- under förutsättning av bifall till förslagen
ovan beträffande momenten 21 och 30 -- med bifall till motion
1992/93:Kr313 yrkandena 3 och 12, båda yrkandena i denna del,
med anledning av proposition 1992/93:100 och motionerna
1992/93:Kr280 i denna del och 1992/93:Kr320 i denna del samt med
avslag på motionerna 1992/93:Kr279, 1992/93:Kr312 yrkandena
15--20, 1992/93:Kr335 yrkandena 24--25, 27--31 och 1992/93:Kr336
yrkandena 7 och 8, samtliga motioner i denna del, till Bidrag
till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet m.m. för
budgetåret 1993/94 under elfte huvudtiteln anvisar ett
reservationsanslag på 130572000 kr,

Innehållsförteckning

Sammanfattning1
Propositionen2
Motionerna2
Utskottet5
Statens kulturråd (B 1)5
Bidrag till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet m.m. (B
2)6
Centrala amatörorganisationer (anslagspost 2.1)6
Centrumbildningar (anslagspost 2.2)7
Folkparkerna i Sverige, Folkets husföreningarnas
riksorganisation, Bygdegårdarnas riksförbund samt Våra gårdar,
samtliga för kulturverksamhet (anslagsposterna 2.3--2.6)8
Immigrantinstitutet för arkiv- och dokumentationsverksamhet
(anslagspost 2.9) och fråga om bidrag till Stiftelsen Sveriges
Invandrarinstitut och museum9
Organisationer inom bild- och formkonstområdet (anslagspost
2.11)10
Stiftelsen Internationella Vadstena-akademien för kurs- och
föreställningsverksamheten (anslagspost 3.2)14
Bidrag till Gamla teatern i Eskilstuna15
Skådebaneverksamhet (anslagspost 3.5)15
Till Statens kulturråds disposition (för bidrag till
internationellt kulturutbyte) (anslagspost 4.1)16
Östersjöns författar- och översättarcentrum (anslagspost
4.7)16
Beräknande av medel för en ny anslagspost benämnd Kulturfond
för Östersjöländerna och Ryssland16
Kultur i arbetslivet (anslagspost 5.1), m.m.17
Till regeringens disposition (anslagspost 6)17
Minnesmärke på Norrmalmstorg18
Till Statens kulturråds disposition för
utvecklingsverksamhet18
Beräknande av medel för en ny anslagspost benämnd Kultur i
skolan, m.m.20
Bidrag till samisk kultur (B 3)21
Hemställan21
Reservationer25
1. Beräknande av medel för anslagsposten Centrala
amatörorganisationer (s)25
2. Beräknande av medel för anslagsposten Centrala
amatörorganisationer (nyd)26
3. Beräknande av medel för anslagsposten Centrumbildningar
(s)26
4. Beräknande av medel för anslagsposten Folkparkerna i
Sverige för kulturverksamhet (s)27
5. Beräknande av medel för anslagsposten Folkparkerna i
Sverige för kulturverksamhet och för anslagsposten Folkets
husföreningarnas riksorganisation för kulturverksamhet (nyd)27
6. Det fortsatta stödet till konstbildande verksamhet och
utställningsverksamhet (s)28
7. Beräknande av medel för anslagsposten Organisationer inom
bild- och formkonstområdet (s)29
8. Beräknande av medel för anslagsposten Till Statens
kulturråds disposition (för bidrag till internationellt
kulturutbyte) (nyd)29
9. Beräknande av medel för anslagsposten Östersjöns författar-
och översättarcentrum (nyd)30
10. Beräknande av medel för anslagsposten Kultur i arbetslivet
(s)30
11. Beräknande av medel för anslagsposten Till regeringens
disposition (s)31
12. Beräknande av medel för anslagsposten Till Statens
kulturråds disposition för utvecklingsverksamhet (s)31
13. Beräknande av medel för anslagsposten Till Statens
kulturråds disposition för utvecklingsverksamhet (nyd)32
14. Utvärdering av skolans kulturverksamhet (s)32
15. Beräknande av medel för en ny anslagspost benämnd Kultur i
skolan (s)33
16. Medelsanvisningen till Bidrag till utvecklingsverksamhet
inom kulturområdet m.m. (s)33
17. Medelsanvisningen till Bidrag till utvecklingsverksamhet
inom kulturområdet m.m. (nyd)34
Meningsyttring av suppleant (v)34