Allmännyttiga bostadsföretag, m.m.

BOUs betänkande 2001/02:BOU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 mars 2002

Beslut

Allmännyttiga bostadsföretag (BoU4)

Riksdagen beslutade om ny lag om allmännyttiga bostadsföretag. Den tidsbegränsade s.k. stopplagen för utförsäljning av allmännyttiga bostadsföretag upphör (se 1998/1999:BoU11 , 2000/2001:BoU10 ). I stället ska Länsstyrelsen godkänna överlåtelser som gör att kommunens bestämmande inflytande över bostadsföretaget upphör. Vinstutdelningen i företagen ska begränsas till en av regeringen årligen fastställd nivå. Andra än kommunerna ska få möjlighet att helt eller delvis äga allmännyttiga bostadsföretag. Ansökan om tillstånd ska avslås om det finns risk för att följden blir att de kommunala bostadsföretagens hyror inte får tillräckligt genomslag vid tillämpningen av bruksvärdessystemet. Sökanden ska redovisa de boendes inställning till överlåtelsen. Länsstyrelsens beslut ska få överklagas hos Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas. Vidare ska kommunfullmäktige besluta om kommunala riktlinjer för bostadspolitiken under varje mandatperiod. Lagarna träder i kraft den 1 april 2002. En myndighet med uppgift att ge fortsatt statligt stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag inrättas från den 1 juli 2002. Staten får även möjlighet att förvärva bostadsfastigheter av kommunala bostadsföretag i samverkan med aktuella kommuner för att utveckla eller avveckla bostäderna.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-01-22
Justering: 2002-02-21
Trycklov: 2002-02-26
Reservationer 12
Betänkande 2001/02:BOU4

Allmännyttiga bostadsföretag (BoU4)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om ny lag om allmännyttiga bostadsföretag. Den tidsbegränsade s.k. stopplagen för utförsäljning av allmännyttiga bostadsföretag upphör (se 1998/1999:BoU11, 2000/2001:BoU10). I stället ska Länsstyrelsen godkänna överlåtelser som gör att kommunens bestämmande inflytande över bostadsföretaget upphör. Vinstutdelningen i företagen ska begränsas till en av regeringen årligen fastställd nivå. Andra än kommunerna ska få möjlighet att helt eller delvis äga allmännyttiga bostadsföretag. Ansökan om tillstånd ska avslås om det finns risk för att följden blir att de kommunala bostadsföretagens hyror inte får tillräckligt genomslag vid tillämpningen av bruksvärdessystemet. Sökanden ska redovisa de boendes inställning till överlåtelsen. Länsstyrelsens beslut ska få överklagas hos Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas. Vidare föreslås att kommunfullmäktige ska besluta om kommunala riktlinjer för bostadspolitiken under varje mandatperiod. Lagarna föreslås träda i kraft den 1 april 2002. En myndighet med uppgift att ge fortsatt statligt stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag inrättas från den 1 juli 2002. Staten får även möjlighet att förvärva bostadsfastigheter av kommunala bostadsföretag i samverkan med aktuella kommuner för att utveckla eller avveckla bostäderna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-03-06
4

Beslut

Beslut: 2002-03-06
18 förslagspunkter, 9 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Frågan om avslag på förslaget till lag om allmännyttiga bostadsföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Bo11 yrkande 4 i denna del, 2001/02:Bo13 yrkande 1 i denna del, 2001/02:Bo14 i denna del, 2001/02:Bo18 i denna del och 2001/02:Bo19 yrkande 1.

Reservation 1 (m, c, fp, kd, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd, -)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210010
m07209
c01602
fp01105
kd03804
v36007
mp14002
-0000
Totalt171139039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Definition och företagsform för allmännyttiga bostadsföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om allmännyttiga bostadsföretag i denna del enligt bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:58 i denna del.

3. Boendeinflytande m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A317 yrkande 9.

4. Skälig utdelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om allmännyttiga bostadsföretag i denna del enligt bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:58 i denna del.

5. Beräkningsunderlag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo16.

Reservation 2 (m, c, fp, kd, -)

6. Godkännande och upphävande av status som allmännyttigt bostadsföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om allmännyttiga bostadsföretag i denna del enligt bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:58 i denna del.

7. Tillståndsplikt vid överlåtelse av fast egendom samt aktier och andelar i kommunala bostadsföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om allmännyttiga bostadsföretag i denna del enligt bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:58 i denna del och avslår motion 2001/02:Bo15.

8. Särskilda beslutsregler

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo20.

Reservation 3 (m, c, fp, kd, -)
Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200011
m03708
c11142
fp01105
kd11364
v36007
mp01402
-0110
Totalt1582113139

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
Totalt0000

Beslut: oavgjort röstresultat

9. Färre undantag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo12 yrkande 1.

Reservation 5 (m, c, fp, kd, -)

10. Kommunala bostadsföretags dominans, m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Bo13 yrkande 2, 2001/02:Bo271, 2001/02:Bo324 yrkande 8 och 2001/02:N319 yrkande 8.

Reservation 6 (m, c, fp, kd, -)

11. Prövningen av ansökan om tillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om allmännyttiga bostadsföretag i denna del enligt bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:58 i denna del.

12. Yttranden från partsorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo12 yrkande 2.

Reservation 7 (m, c, fp, kd, -)

13. Upphävande av stopplagen

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om allmännyttiga bostadsföretag i denna del enligt bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:58 i denna del och avslår motionerna 2001/02:Bo11 yrkandena 1 och 2, 2001/02:Bo318 yrkande 11, 2001/02:Bo320 yrkande 10, 2001/02:Bo325 yrkande 20, 2001/02:Fi296 yrkande 3, 2001/02:Fi298 yrkande 5 och 2001/02:N27 yrkande 45.

Reservation 8 (m, c, fp, kd, -)

14. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om allmännyttiga bostadsföretag enligt bilaga 2 i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:58 i denna del.

15. Ändring i hyreslagen (12 kap. jordabalken)

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag till lag om ändring i jordabalken enligt bilaga 3. Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2001/02:58 i denna del och avslår motionerna 2001/02:Bo11 yrkande 4 i denna del, 2001/02:Bo13 yrkande 1 i denna del, 2001/02:Bo14 i denna del, 2001/02:Bo18 i denna del och 2001/02:Bo19 yrkande 2.

Reservation 9 (m, c, fp, kd, -)

16. Komplettering av lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar enligt bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:58 i denna del och avslår motionerna 2001/02:Bo11 yrkandena 3 och 4, det sistnämnda yrkandet i denna del, 2001/02:Bo13 yrkande 1 i denna del, 2001/02:Bo14 i denna del och 2001/02:Bo18 i denna del.

Reservation 10 (m, fp, -)

17. Fortsatta insatser för att stödja omstruktureringen av kommunala bostadsföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om fortsatta insatser för att stödja omstruktureringen av kommunala bostadsföretag. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:58 i denna del och avslår motionerna 2001/02:Bo11 yrkande 4 i denna del, 2001/02:Bo13 yrkande 1 i denna del, 2001/02:Bo14 i denna del, 2001/02:Bo18 i denna del och 2001/02:Bo19 yrkandena 3 och 4.

Reservation 11 (m, c, fp, kd, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (m, c, fp, kd, -)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210010
m07308
c01602
fp01105
kd03804
v36007
mp14002
-0000
Totalt171140038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Förköpsrätt för kooperativa hyresrättsföreningar m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo17.

Reservation 12 (m, -)