Ändrade kapitaltäckningsregler (CRD 2 och 3)

Finansutskottets bet 2010/11:FiU40

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2011

Beslut

Ändrade regler för kapitaltäckning (FiU40)

Bestämmelserna om så kallad kapitaltäckning och stora risktagningar, så kallad exponering, för kreditinstitut och värdepappersbolag anpassas till två EU-direktiv. Kapitaltäckning är det belopp, kapitalbasen, som en verksamhet måste avsätta för att trygga att man kan genomföra sina åtaganden. Ändringarna rör främst reglerna om gränsvärden för stora exponeringar, utgivning av värdepapper, kapitalbasen och samarbete mellan myndigheter i kritiska situationer. Riksdagen sa ja till regeringens förslag med några mindre ändringar.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-04-26
Justering: 2011-05-12
Betänkande publicerat: 2011-05-19
Trycklov: 2011-05-19
Reservationer 3
bet 2010/11:FiU40

Ändrade regler för kapitaltäckning (FiU40)

Bestämmelserna om så kallad kapitaltäckning och stora risktagningar, så kallad exponering, för kreditinstitut och värdepappersbolag anpassas till två EU-direktiv. Kapitaltäckning är det belopp, kapitalbasen, som en verksamhet måste avsätta för att trygga att man kan genomföra sina åtaganden. Ändringarna rör främst reglerna om gränsvärden för stora exponeringar, utgivning av värdepapper, kapitalbasen och samarbete mellan myndigheter i kritiska situationer. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag med några mindre ändringar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-06-01
4

Beslut

Beslut: 1899-01-01
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Beslut på gruppnivå om kapitalbasen som fattas av en utländsk behörig myndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 10 kap. 6 c § regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:110 i denna del.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S890023
M910016
MP21004
FP20004
C19004
SD19001
V18001
KD14005
Totalt2910058

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar, i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit under punkt 1, och med den ändringen att 1 kap. 3 §, 3 kap. 2 §, 7 a kap. 6 §, 10 kap. 6 a, 6 b och 6 d §§, 13 kap. 1 § och ikraftträdandebestämmelsen får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
2. lag om ändring i lagen (2006:1372) om införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar, med den ändringen att 8 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
3. lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank, med den ändringen att paragrafen får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2010/11:110 i denna del.

3. Exponeringar mot värdepapperiseringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Fi3 av Ulla Andersson m.fl. (V) yrkandena 1-4.

Reservation 1 (V)

4. Rörlig ersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Fi3 av Ulla Andersson m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S881023
M920015
MP21004
FP20004
C19004
SD19001
V01801
KD14005
Totalt27319057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Kapitalbasen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Fi3 av Ulla Andersson m.fl. (V) yrkandena 6-8.

Reservation 3 (V)