Ändrade kriterier för rätt till sjukpenning och förtidspension

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1996/97:SfU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 1996

Beslut

Sjukpenning och förtidspension (SfU6)

Riksdagen beslutade om ändrade kriterier för rätt till sjukpenning och förtidspension. Utrymmet för att vid bedömningen av arbetsförmågans nedsättning ta hänsyn till andra faktorer än rent medicinska minskar. Den försäkrades arbetsförmåga ska i sista hand bedömas mot alla på arbetsmarknaden förekommande arbeten. Den som har förmåga att klara något sådant arbete på heltid ska anses ha full arbetsförmåga. Förändringar i arbetsinkomsten ska i princip inte längre ha betydelse för bedömningen av om arbetsförmågan är nedsatt.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1996-10-29
Justering: 1996-12-03
Betänkande 1996/97:SfU6

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-12-18
4

Beslut

Beslut: 1996-12-18

Protokoll med beslut