Ändrade regler om koncessionsavgift på televisionens område

Konstitutionsutskottets betänkande 2000/01:KU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2001

Beslut

Utredningar om koncessionsavgiften på TV-området (KU26)

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att dels göra en grundlig översyn av reglerna för koncessionsavgiften på televisionens område, dels snabbt utreda möjligheten att koncessionsavgift endast ska betalas för sändning av reklam med analog sändningsteknik. Riksdagen beslutade också att programföretag med tillstånd att sända TV-program med reklam i hela landet med analog sändningsteknik ska betala koncessionsavgift till staten. Detta under förutsättning att företaget är ensamt om denna rätt. Det görs ingen åtskillnad mellan reklamintäkter från analoga respektive digitala sändningar. Bakgrunden till regeringens förslag är Radio- och TV-verkets beslut i april 2001 att den fasta delen av TV 4:s koncessionsavgift inte ska tas ut under 2001. Verket menar att det saknas rättslig grund för detta eftersom flera programföretag utöver TV 4 fått tillstånd att i hela landet sända TV-program med reklam i det digitala marknätet. Syftet med koncessionsavgiften var att motverka effekterna av den bristfälliga konkurrensen till följd av att det företag som har ensamrätt att sända reklam-TV i marksändningar i viss mån verkar på en skyddad marknad. Utvecklingen som skett inom TV-området har dock inte på något avgörande sätt förändrat konkurrenssituationen. TV 4 kan fortfarande i egenskap av enda reklam-TV-kanal som når hela landet i det analoga marknätet anses ha konkurrensfördelar eftersom endast en liten del av alla hushåll kan ta emot marksänd digital-TV. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2001.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Bifall till motioner beträffande koncessionsavgift för sändning av TV-program med analog sändningsteknik, beträffande övergångsbestämmelserna och beträffande översyn av koncessionsavgiftslagen samt bifall till initiativ och en motion beträffande koncessionsavgift beräknas för halvår. Delvis bifall till en motion beträffande underlaget för beräkning av koncessionsavgift. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2001-05-29, 2001-05-31

Utredningar om koncessionsavgiften på TV-området (KU26)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen, med anledning av motionsförslag, ger regeringen i uppdrag att dels göra en grundlig översyn av reglerna för koncessionsavgiften på televisionens område, dels snabbt utreda möjligheten att koncessionsavgift endast ska betalas för sändning av reklam med analog sändningsteknik. Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner regeringens förslag att programföretag med tillstånd att sända TV-program med reklam i hela landet med analog sändningsteknik ska betala koncessionsavgift till staten. Detta under förutsättning att företaget är ensamt om denna rätt. I regeringens förslag görs ingen åtskillnad mellan reklamintäkter från analoga respektive digitala sändningar. Bakgrunden till regeringens förslag är Radio- och TV-verkets beslut i april 2001 att den fasta delen av TV 4:s koncessionsavgift inte ska tas ut under 2001. Verket menar att det saknas rättslig grund för detta eftersom flera programföretag utöver TV 4 fått tillstånd att i hela landet sända TV-program med reklam i det digitala marknätet. Syftet med koncessionsavgiften var att motverka effekterna av den bristfälliga konkurrensen till följd av att det företag som har ensamrätt att sända reklam-TV i marksändningar i viss mån verkar på en skyddad marknad. Regeringen anser dock att utvecklingen som skett inom TV-området inte på något avgörande sätt förändrat konkurrenssituationen. TV 4 kan fortfarande i egenskap av enda reklam-TV-kanal som når hela landet i det analoga marknätet anses ha konkurrensfördelar eftersom endast en liten del av alla hushåll kan ta emot marksänd digital-TV. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2001.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.