Ändring av sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd

Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU20

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 28 maj 2019

Nästa händelse: Bordläggning 27 maj 2019

Utskottets förslag

Sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd ändras (UbU20)

En bestämmelse i skollagen justeras. Ändringen handlar främst om att sammansättningen av ledamöter i Skolväsendets överklagandenämnd ändras så att det vid behov finns möjlighet att utse två ersättare till ordföranden i stället för en som idag.

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringen föreslås börja gälla 1 juli 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-25
Justering: 2019-05-16
Trycklov: 2019-05-17
Betänkande 2018/19:UbU20

Sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd ändras (UbU20)

En bestämmelse i skollagen justeras. Ändringen handlar främst om att sammansättningen av ledamöter i Skolväsendets överklagandenämnd ändras så att det vid behov finns möjlighet att utse två ersättare till ordföranden i stället för en som idag.

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringen föreslås börja gälla 1 juli 2019.

Förslagspunkter

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:74.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-27
Debatt i kammaren: 2019-05-28
4

Beslut

Beslut: 2019-05-28
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:74.