Ändring i riksbankslagen till stöd för samarbete med internationella organ

Finansutskottets bet 2020/21:FiU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 september 2020

Beslut

Riksbanken ska kunna finansiera internationellt innovationscentrum (FiU7)

Riksdagen sa ja till Riksbankens förslag om lagändringar som gör det möjligt för Riksbanken att, efter riksdagens godkännande, finansiera en internationell organisations verksamhet. Bakgrunden är att Banken för internationell betalningsutjämning (BIS) vill starta ett innovationscentrum, en så kallad hubb, i Sverige i samarbete med Riksbanken och centralbankerna i Danmark, Island och Norge. Riksdagen godkände att Riksbanken under fem år delfinansierar hubben med högst 30 miljoner kronor per år.

BIS har beslutat att starta sju innovationshubbar runtom i världen för att främja internationellt samarbete kring innovativ finansiell teknik, så kallad fintech, som är av intresse och relevant för centralbankerna. Riksdagen är positivt inställd till att det etableras en innovationshubb i Sverige.

För att det ska bli möjligt att inrätta hubben i Sverige riktar riksdagen två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör ingå ett värdlandsavtal med BIS.
  • Regeringen ska ta fram ett förslag på lagändringar om immunitet och privilegier.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till framställningen
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-09-10
Justering: 2020-09-22
Trycklov: 2020-09-22
bet 2020/21:FiU7

Alla beredningar i utskottet

2020-09-10, 2020-08-20

Riksbanken ska kunna finansiera internationellt innovationscentrum (FiU7)

Finansutskottet föreslår att riksdagens säger ja till Riksbankens förslag om lagändringar som gör det möjligt för Riksbanken att, efter riksdagens godkännande, finansiera en internationell organisations verksamhet. Bakgrunden är att Banken för internationell betalningsutjämning (BIS) vill starta ett innovationscentrum, en så kallad hubb, i Sverige i samarbete med Riksbanken och centralbankerna i Danmark, Island och Norge. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner att Riksbanken under fem år delfinansierar hubben med högst 30 miljoner kronor per år.

BIS har beslutat att starta sju innovationshubbar runtom i världen för att främja internationellt samarbete kring innovativ finansiell teknik, så kallad fintech, som är av intresse och relevant för centralbankerna. Finansutskottet är positivt inställt till att det etableras en innovationshubb i Sverige.

För att det ska bli möjligt att inrätta hubben i Sverige föreslår finansutskottet att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör ingå ett värdlandsavtal med BIS.
  • Regeringen ska ta fram ett förslag på lagändringar om immunitet och privilegier.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-09-22
Debatt i kammaren: 2020-09-23
4

Beslut

Beslut: 2020-09-23
4 förslagspunkter, 4 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i riksbankslagen till stöd för samarbete med internationella organ

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar Riksbankens förslag till ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank med det tillägget att lagändringen ska träda i kraft den 1 november 2020.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2019/20:RB3 punkt 1.

2. Godkännande för Riksbanken att delfinansiera ett innovationscentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att Riksbanken får delfinansiera sådan verksamhet som Banken för internationell betalningsutjämning (BIS) bedriver under fem år från ett innovationscentrum som inrättats  i Sverige och med högst 30 miljoner kronor per år.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2019/20:RB3 punkt 2.

3. Värdlandsavtal med BIS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska ingå ett värdlandsavtal med Banken för internationell betalningsutjämning (BIS) till följd av att BIS etablerar ett innovationscentrum i Sverige, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2019/20:RB3 punkt 3.

4. Ändring i lagen (1976:66) om immunitet och privilegier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier till följd av att Banken för internationell betalningsutjämning (BIS) etablerar ett innovationscentrum i Sverige, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2019/20:RB3 punkt 4.