Ändringar i konkurrenslagen för effektivarekartellbekämpning, m.m.

Näringsutskottets betänkande 2001/02:NU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 2002

Beslut

Kriminalisering av karteller (NU16)

Riksdagen uppmanar regeringen att utreda om kartellsamarbete ska kriminaliseras. Vidare beslutade riksdagen om ändringar i konkurrenslagen som innebär införande av ett program för eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift. Företag som överträtt förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete mellan företag kan slippa eller få nedsatt avgift utifrån hur väl de samarbetar med Konkurrensverket vid utredningen. Vidare beslutades om ökat sekretesskydd för Konkurrensverkets utredande verksamhet, ökade möjligheter till internationellt samarbete för Konkurrensverket och ökade möjligheter för enskilda att få ersättning för rättegångskostnader i ärenden där Konkurrensverket är part. Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2002.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

29 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-05-14
Justering: 2002-05-28
Trycklov: 2002-05-30
Reservationer 7
Betänkande 2001/02:NU16

Kriminalisering av karteller (NU16)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att utreda om kartellsamarbete ska kriminaliseras. Vidare föreslås att riksdagen godkänner regeringens förslag om ändringar i konkurrenslagen som innebär införande av ett program för eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift. Företag som överträtt förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete mellan företag kan slippa eller få nedsatt avgift utifrån hur väl de samarbetar med Konkurrensverket vid utredningen. Vidare föreslås ökat sekretesskydd för Konkurrensverkets utredande verksamhet, ökade möjligheter till internationellt samarbete för Konkurrensverket och ökade möjligheter för enskilda att få ersättning för rättegångskostnader i ärenden där Konkurrensverket är part. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2002.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-06-11
4

Beslut

Beslut: 2002-06-11
12 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Konkurrenspolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Fi299 yrkande 3, 2001/02:N60 yrkandena 4-6, det sistnämnda i denna del, 2001/02:N61 yrkande 1, 2001/02:N64 yrkandena 3 och 4, det förstnämnda i denna del, 2001/02: N267 yrkande 21, 2001/02:N315 yrkande 7 och 2001/02:N370 yrkandena 1 och 4.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210010
m07119
c01701
fp01600
kd03903
v36007
mp15001
-0101
Totalt172144132

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20) såvitt avser 28 och 28 a-c §§. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:167 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2001/02: N59 yrkande 2, 2001/02:N60 yrkandena 1 och 3, 2001/02:N61 yrkande 2 och 2001/02:N63 yrkande 1.

Reservation 2 (c)
Reservation 3 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210010
m72009
c01701
fp01150
kd39003
v36007
mp14002
-1001
Totalt283181533

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Kriminalisering av kartellsamarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2001/02:N60 yrkande 2, 2001/02:N62, 2001/02:N63 yrkande 2 och 2001/02:N64 yrkandena 1 och 2.

Reservation 4 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s2118011
m72009
c17001
fp16000
kd39003
v0000
mp15001
-1001
Totalt162154033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Sekretesskydd för Konkurrensverkets utredande verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) såvitt avser 9 kap. 27 §. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:167 punkt 2 i denna del.

5. Internationellt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20) såvitt avser 56 a och 56 b §§. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:167 punkt 1 i denna del. b) Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) såvitt avser 4 kap. 5 §. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:167 punkt 2 i denna del.

6. Rättegångskostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20) såvitt avser 64 §. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:167 punkt 1 i denna del och avslår motion 2001/02:N59 yrkande 1.

7. Lagförslagen i övrigt och ikraftträdande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20) i den mån det inte omfattas av utskottets förslag till riksdagsbeslut i det föregående, dock med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 augusti 2002. Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2001/02:167 punkt 1 i denna del. b) Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) i den mån det inte omfattas av utskottets förslag till riksdagsbeslut i det föregående, dock med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 augusti 2002. Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2001/02:167 punkt 2 i denna del.

8. Konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:N2 yrkande 4, 2001/02:N59 yrkande 3, 2001/02:N60 yrkande 6 i denna del, 2001/02:N61 yrkandena 3-6, 2001/02:N64 yrkande 3 i denna del, 2001/02:N208 yrkandena 3 och 5, 2001/02:N217, 2001/02:N221, 2001/02:N226, 2001/02:N246 yrkandena 4-6, 2001/02:N261 yrkande 4, 2001/02:N267 yrkande 18, 2001/02:N286 yrkande 6, 2001/02:N312 yrkandena 1-4, 7, 9 och 11, 2001/02:N315 yrkandena 4 och 5, 2001/02:N316 yrkande 2, 2001/02:N319 yrkande 5, 2001/02:N323 yrkande 5, 2001/02:N368 yrkande 4, 2001/02:N370 yrkande 2, 2001/02:N373 yrkandena 7 och 8 och 2001/02:N374 yrkande 8.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

9. EU:s konkurrensregler

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:N61 yrkande 7 och 2001/02:N209.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

10. Försäkringsbranschen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:N310.

11. Inrikesflyget

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:N27 yrkande 36.

Reservation 7 (c, fp)

12. Lanthandeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:N219.