Ändringar i djurskyddslagen

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2007/08:MJU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2007

Beslut

Avgiften för den som bygger stall utan godkännande (MJU6)

Stall, hägn eller andra förvaringsutrymmen för djur får inte uppföras, byggas till eller byggas om utan att först ha godkänts från djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Den som inte har skaffat ett sådant godkännande kan åläggas att betala en särskild avgift. Regeringen får från den 1 januari 2008 rätt att bestämma storleken på avgiften till ett belopp mellan 10 000 och 40 000 kronor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-11-22
Justering: 2007-12-04
Betänkande publicerat: 2007-12-05
Trycklov: 2007-12-05
Reservationer 1
Betänkande 2007/08:MJU6

Alla beredningar i utskottet

2007-11-22

Avgiften för den som bygger stall utan godkännande (MJU6)

Stall, hägn eller andra förvaringsutrymmen för djur får inte uppföras, byggas till eller byggas om utan att först ha godkänts från djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Den som inte har skaffat ett sådant godkännande kan åläggas att betala en särskild avgift. Regeringen får från den 1 januari 2008 rätt att bestämma storleken på avgiften till ett belopp mellan 10 000 och 40 000 kronor. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-12-13
4

Beslut

Beslut: 2007-12-17
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i djurskyddslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:32 och avslår motion 2007/08:MJ3 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (mp)