Ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik

Civilutskottets betänkande 2016/17:CU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 november 2016

Beslut

Ja till ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik (CU3)

Regelverket för den internationella järnvägstrafiken ska ändras. Det berör bland annat det finansiella regelsystemet för OTIF, den mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik.

Dessutom införs ett krav på information om underhåll. Det innebär att ett järnvägsföretag som avtalar om att använda ett annat företags järnvägsvagnar för transport i internationell trafik ska få information om hur dessa vagnar har underhållits.

Ändringarna i regelverket blir bindande om tillräckligt många av OTIF:s medlemmar godkänner dem. Riksdagen godkände ändringarna och sa ja till regeringens förslag om ändringar i de svenska lagar som tillkom med anledning av fördraget.

Lagändringarna börjar gälla den dag som regeringen bestämmer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-10-11
Justering: 2016-10-27
Trycklov: 2016-10-31
Betänkande 2016/17:CU3

Alla beredningar i utskottet

2016-10-11

Ja till ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik (CU3)

Regelverket för den internationella järnvägstrafiken ska ändras. Det berör bland annat det finansiella regelsystemet för OTIF, den mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik.

Dessutom införs ett krav på information om underhåll. Det innebär att ett järnvägsföretag som avtalar om att använda ett annat företags järnvägsvagnar för transport i internationell trafik ska få information om hur dessa vagnar har underhållits.

Ändringarna i regelverket blir bindande om tillräckligt många av OTIF:s medlemmar godkänner dem. Civilutskottet föreslår att riksdagen godkänner ändringarna och säger ja till regeringens förslag om ändringar i de svenska lagar som tillkom med anledning av fördraget.

Lagändringarna ska börja gälla den dag som regeringen bestämmer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-11-08
Debatt i kammaren: 2016-11-09
4

Beslut

Beslut: 2016-11-09
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner
1. de av generalförsamlingen vid OTIF den 29-30 september 2015 beslutade ändringarna i fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999,
2. de av generalförsamlingen vid OTIF den 29-30 september 2015 beslutade ändringarna i bihang D till fördraget,
3. de av generalförsamlingen vid OTIF den 29-30 september 2015 beslutade ändringarna i bihang F till fördraget,
4. de av generalförsamlingen vid OTIF den 29-30 september 2015 beslutade ändringarna i bihang G till fördraget,
b) antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2015:338) om internationell järnvägstrafik,
2. lag om ändring i järnvägslagen (2004:519).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:194 punkterna 1-6.