Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 april 2018

Beslut

Möjligheten att placera ensamkommande barn i annan kommun begränsas (SfU20)

Ensam-kommande barn i fler kommuner

Barn som kommer utan föräldrar
för att bo i Sverige
kallas ensam-kommande barn.

En myndighet bestämmer
i vilken kommun
barnen ska bo.

I dag kan kommuner
flytta ensam-kommande barn
till andra kommuner.

Nu ska det bli svårare
för kommuner att flytta
på ensam-kommande barn.
Det har riksdagen bestämt.

Målet är att det ska bo
ensam-kommande barn
i fler kommuner.

Reglerna börjar gälla
den 1 juni 2018.

Möjligheten för en kommun att placera ett ensamkommande barn i en annan kommun begränsas. En kommun som av Migrationsverket fått i uppdrag att ta emot ett ensamkommande barn ska bara kunna placera barnet i en annan kommun

  • om kommunerna kommer överens om placeringen
  • om placeringen sker med stöd av gällande lagar som rör barns och ungas vårdbehov
  • om det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets vårdbehov eller barn som har behov av särskilt skydd.

Syftet med lagändringarna är att få en jämnare fördelning av mottagandet av ensamkommande barn mellan landets kommuner. Ensamkommande barn är barn och ungdomar som utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare kommer till Sverige för att söka asyl.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 juni 2018 med vissa övergångsbestämmelser.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-27
Justering: 2018-04-17
Trycklov: 2018-04-20
Reservationer 1
Betänkande 2017/18:SfU20

Alla beredningar i utskottet

2018-03-27

Möjligheten att placera ensamkommande barn i annan kommun begränsas (SfU20)

Möjligheten för en kommun att placera ett ensamkommande barn i en annan kommun begränsas. En kommun som av Migrationsverket fått i uppdrag att ta emot ett ensamkommande barn ska bara kunna placera barnet i en annan kommun

  • om kommunerna kommer överens om placeringen
  • om placeringen sker med stöd av gällande lagar som rör barns och ungas vårdbehov, eller
  • om det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets vårdbehov eller barn som har behov av särskilt skydd.

Syftet med regeringens förslag på lagändringar är att få en jämnare fördelning av mottagandet av ensamkommande barn mellan landets kommuner. Ensamkommande barn är barn och ungdomar som utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare kommer till Sverige för att söka asyl.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juni 2018 med vissa övergångsbestämmelser.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-24
Debatt i kammaren: 2018-04-25
4

Beslut

Beslut: 2018-04-25
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.,
2. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:119 punkterna 1 och 2.

2. Uppföljning av eventuella följdverkningar av lagändringarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3996 av Aron Modig m.fl. (KD).

Reservation 1 (KD)