Ändringar i konkurrenslagen

Näringsutskottets bet 2017/18:NU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 oktober 2017

Beslut

Konkurrensverket tar över beslut om företagskoncentrationer (NU5)

I dag är det Patent- och marknadsdomstolen som är första instans att fatta beslut i frågor om företagskoncentrationer. Nu ska det i stället vara Konkurrensverket som tar besluten. På så vis kan domstolarna fokusera på enbart dömande uppgifter. Konkurrensverkets beslut ska kunna överklagas till domstolen. Regeringen vill också upphäva lagen om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn. Syftet är att Sveriges konkurrensregler ska likställas med EU:s.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag och att lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-10-10
Justering: 2017-10-19
Trycklov: 2017-10-20
bet 2017/18:NU5

Konkurrensverket tar över beslut om företagskoncentrationer (NU5)

I dag är det Patent- och marknadsdomstolen som är första instans att fatta beslut i frågor om företagskoncentrationer. Regeringen vill att det i stället ska vara Konkurrensverket som tar besluten. På så vis kan domstolarna fokusera på enbart dömande uppgifter. Konkurrensverkets beslut ska kunna överklagas till domstolen. Regeringen vill också upphäva lagen om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn. Syftet är att Sveriges konkurrensregler ska likställas med EU:s.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag och att lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-10-24
Debatt i kammaren: 2017-10-25
4

Beslut

Beslut: 2017-10-25
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i konkurrenslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579),
2. lag om upphävande av lagen (2008:585) om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:15 punkterna 1 och 2.

2. Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler med den ändringen att det ska införas en ikraftträdandebestämmelse av följande lydelse: "Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018".
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:15 punkt 3.