Näringsutskottets betänkande

2017/18:NU5

Ändringar i konkurrenslagen

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i konkurrenslagen och lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler samt för­slag om upphävande av lagen om gruppundantag för vissa konkurrens­be­gränsande avtal inom försäkringssektorn. Lagändringarna innebär att in­stans­ordningen för prövning av företagskoncentrationer ändras. Konkur­rens­verket ska, i stället för Patent- och marknadsdomstolen, som första instans få besluta i frågor om företagskoncentrationer. Verkets beslut ska kunna över­klagas till domstolen. Vidare föreslås att undantag från förbudet mot konkur­rens­be­grän­sande samarbete inte ska gälla för sådana avtal som avses i lagen om grupp­undantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäk­rings­sektorn. Ändringen i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstöds­regler är av författningstekniskt slag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Behandlade förslag

Proposition 2017/18:15 Ändringar i konkurrenslagen.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bakgrund

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Ändringar i konkurrenslagen

Propositionen

Utskottets ställningstagande

Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

Utskottets ställningstagande

Särskilt yttrande

Ändringar i konkurrenslagen, punkt 1 (M, C, L, KD)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Ändringar i konkurrenslagen

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579),

2. lag om upphävande av lagen (2008:585) om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:15 punkterna 1 och 2.

2.

Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler med den ändringen att det ska införas en ikraftträdandebestämmelse av följande lydelse: ”Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018”.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:15 punkt 3.

Stockholm den 19 oktober 2017

På näringsutskottets vägnar

Jennie Nilsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Jennie Nilsson (S), Lars Hjälmered (M), Åsa Westlund (S), Hans Rothenberg (M), Per-Arne Håkansson (S), Josef Fransson (SD), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Mattias Jonsson (S), Penilla Gunther (KD), Anna-Caren Sätherberg (S), Johan Nissinen (SD), Peter Helander (C), Lorentz Tovatt (MP), Maria Weimer (L), Håkan Svenneling (V) och Åsa Eriksson (S).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2017/18:15 Ändringar i konkurrenslagen. Inga motioner har väckts med anledning av pro­positionen. I bilaga 1 finns regeringens förslag till riksdagsbeslut, och i bi­laga 2 återfinns regeringens lagförslag.

Bakgrund

Den 30 april 2015 beslutade regeringen om att överväga en utökad beslutanderätt för Konkurrensverket i fråga om konkurrensskadeavgifter och företagskoncentrationer (dir. 2015:48). Kammarrättsrådet Eva Edwardsson utsågs till särskild utredare. Genom tilläggsdirektiv i maj 2016 förlängdes u­tred­ningstiden (dir. 2016:37). Utredningen redovisade i juni 2016 sitt upp­drag genom betänkandet En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49). Betänkandet remissbehandlades. Den 8 februari 2017 remiss­be­handlades promemorian Kompletterande förslag till betänkandet En utökad beslu­tanderätt för Konkurrensverket, som utarbetats inom Näringsdeparte­men­­tet.

I en rapport till Europaparlamentet och rådet i mars 2016 angav kommis­sionen preliminärt att kommissionens förordning (EU) nr 267/2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktions­sätt på vissa kategorier av avtal, beslut och samordnade förfaranden inom för­säkringssektorn inte skulle förnyas. Med anledning av rapporten utarbe­tades inom Näringsdepartementet promemorian Slopat gruppundantag för kon­kur­rensbegränsande avtal inom försäkringssektorn, med förslag om att upphä­va motsvarande bestämmelser i konkurrenslagen (2008:579) och lagen (2008:585) om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom för­säk­ringssektorn. Promemorian remissbehandlades. Kommissionens förord­ning har inte förnyats.

I propositionen lämnas även förslag till en författningsteknisk ändring i lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Lagrådet hade inget att invända mot lagförslagen. Vad gäller ändringen i lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler har regeringen inte begärt in Lagrådets yttrande.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i konkurrenslagen som innebär att instans­ordningen för prövning av företagskoncentrationer ändras. Konkur­rens­verket ska, i stället för Patent- och marknadsdomstolen, som första instans få besluta i frågor om företagskoncentrationer. Verkets beslut ska kunna överklagas till domstolen.

Vidare föreslås att konkurrenslagen anpassas till förändringar i EU:s kon­kurrensregler när det gäller vissa konkurrensbegränsande avtal inom för­säk­ringssektorn. Ändringen innebär att undantag från förbudet mot konkur­rens­begränsande samarbete inte ska gälla för sådana avtal som avses i lagen om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäk­rings­sek­torn, en lag som regeringen föreslår ska upphävas.

Därutöver föreslås en redaktionell ändring i lagen om tillämpning av Euro­peiska unionens statsstödsregler.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Utskottets överväganden

Ändringar i konkurrenslagen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till dels ändringar i konkur­renslagen (2008:579), dels upphävande av lagen (2008:585) om grupp­undantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäk­ringssektorn.

Jämför det särskilda yttrandet (M, C, L, KD).

Propositionen

Inledning

Konkurrenslagen (2008:579) innehåller regler som syftar till att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och han­del med varor, tjänster och andra nyttigheter. Konkurrenslagen avser att gene­rellt skydda samhällsekonomin och konsumenterna. Lagen är tillämplig på alla företag i hela näringslivet och i fråga om all produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter. Det är i första hand Konkur­rens­verket som ska vaka över att konkurrenslagen följs. Den svenska lagstift­ningen på kon­kurrensrättens område har EU-rätten som förebild.

Prövning av företagskoncentrationer

En företagskoncentration uppstår när kontrollen av företag varaktigt förändras till följd av att t.ex. två eller flera tidigare självständiga företag slås samman. En företagskoncentration ska anmälas till Konkurrensverket innan den genom­förs. En företagskoncentration ska förbjudas om den är avsedd att påtagligt häm­ma förekomsten eller utvecklingen av konkurrens inom landet i dess hel­het eller avsevärd del av det. Regeringen anger att Konkurrensverkets under­sök­ning utförs inom snäva tidsramar, men att verket inte är behörigt att självt fatta beslut för att motverka de hinder för en effektiv konkurrens som en koncentration kan ge upphov till. En fråga om förbud eller åläggande prövas av Patent- och marknadsdomstolen på talan av Konkurrensverket. Domstolens avgörande får överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Regeringen föreslår att Konkurrensverket får besluta i frågor som rör företagskoncentrationer. Konkurrensverkets beslut får överklagas till Patent- och marknadsdomstolen. Vid prövningen i Patent- och marknadsdomstolen får lagen om domstolsärenden tillämpas.

Regeringen anger som skäl för förslaget bl.a. att i propositionen Domstolar­nas handläggning av ärenden (prop. 2010/11:119, bet. 2010/11:JuU24) har regeringen uttalat att domstolarna i så stor utsträckning som möjligt ska foku­sera på dömande uppgifter och att om ärendena inte är av sådan karaktär att en domstolsprövning är nödvändig i första instans bör utgångspunkten vara att de flyttas från domstol till förvaltningsmyndighet. Rätten till domstolsprövning garanteras genom möjligheten att överklaga förvaltningsmyndighetens beslut. Vidare prövar Konkurrensverket i dag frågor om ålägganden att upphöra med en överträdelse av förbudet mot missbruk av dominerande ställning. Verkets beslut om åläggande kan då överklagas till Patent- och marknadsdomstolen. Vidare anger regeringen att förslaget om att Konkurrensverket ska få besluta i frågor som rör företagskoncentrationer i första hand är ekonomiskt och att frågor av det slaget typiskt sett inte kräver domstolsprövning i första instans.

Därtill föreslår regeringen bl.a. att ett beslut om förbud mot eller åläggande i fråga om en företagskoncentration ska gälla omedelbart, om något annat inte bestäms. Därtill bör bestämmelsen om rätt till ersättning för kostnader som uppkommit efter det att en part fått tillfälle att yttra sig över Konkurrensverkets utkast till stämningsansökan upphävas, liksom bestämmelsen om kostnadsan­svar vid återkallelse av talan på grund av att parterna återkallat sin anmälan till Konkurrensverket.

Av remissinstanserna har bl.a. Patent- och marknadsdomstolen samt Pa­tent- och marknadsöverdomstolen avstyrkt förslagen om att Konkurrensver­ket ska få besluta i frågor som rör företagskoncentrationer samt att ersättning för rättegångskostnader ska upphävas.

Regeringen föreslår att lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2018 och att äldre bestämmelser ska gälla för företagskoncentrationer som har anmälts till Konkurrensverket före ikraftträdandet.

Gruppundantaget för försäkringssektorn

Konkurrenslagen innehåller förbud mot konkurrensbegränsande samarbete som omfattar avtal mellan bl.a. företag och sammanslutningar av företag som har till syfte att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt eller som ger ett sådant resultat. Lagen innehåller även bestämmelser om undantag i konkurrenslagen från förbudet mot konkurrens­be­grän­sande samarbete. Det finns ett generellt undantag där det anges att för­budet inte gäller avtal som exempelvis bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen eller till att främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskri­dande samt tillförsäkrar konsumenterna en skälig andel av den vinst som därigenom uppnås. Det generella undantaget från förbudet har sin motsvarig­het i artikel 101.3 i EUF-fördraget. I konkurrenslagen finns även bestämmelser om undantag för vissa grupper av avtal, s.k. gruppundantag. Samtliga grupp­un­dan­tagslagar, utom den som gäller viss taxisamverkan, innehåller hän­vis­ningar till motsvarande EU-förordningar som antagits av Europeiska kom­mis­sionen.

Ett av dessa gruppundantag gäller för vissa konkurrensbegränsande samar­beten inom försäkringssektorn. De närmare förutsättningarna för att omfattas av gruppundantaget regleras i lagen (2008:585) om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn (gruppundantags­la­gen). Lagen är tillämplig på avtal som ingås mellan två eller flera företag inom försäkringssektorn. Gruppundantaget gäller bl.a. avtal om samman­ställning och spridning av information för att i vissa avseenden kunna beräkna risker, ut­arbeta tabeller och genomföra undersökningar.

Av gruppundantagslagen framgår att undantaget gäller på de villkor som anges i kommissionens förordning (EU) nr 267/2010. Förordningen löpte ut den 31 mars 2017 och har inte ersatts med någon ny förordning.

Regeringen föreslår därför att gruppundantag inte ska gälla för avtal som avses i lagen om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn och att konkurrenslagen därmed ändras samt att gruppun­dan­tags­lagen upphävs.

Regeringen motiverar sitt förslag med att rättslikhet eftersträvas i svensk rätt mellan den nationella konkurrensrätten och EU:s konkurrensregler. Ge­nom upphävandet är företagen således skyldiga att följa samma regler i sak, oavsett om det är EU-rätten eller svensk rätt som tillämpas. Regeringen fram­håller även att förslaget inte innebär att de konkurrensbegränsande avtal som i dag omfattas av gruppundantaget blir olagliga.

Av remissinstanserna har bl.a. branschorganisationen Svensk Försäkring av­styrkt förslaget.

Regeringen föreslår att lagen om gruppundantag för vissa konkurrensbe­gränsande avtal inom försäkringssektorn upphör att gälla vid utgången av december 2017.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inget att invända mot regeringens lagförslag. Riksdagen bör så­ledes bifalla propositionen i berörda delar.

Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till ändring i lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och fast­ställer ikraftträdandet till den 1 januari 2018.

Propositionen

Regeringen föreslår en författningsteknisk ändring i lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Ändringen innebär att ordet genomförandebestämmelser byts ut mot tillämpningsföreskrifter. Reger­ingen motiverar ändringen med att förordningens titel har justerats.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att riksdagen bör anta det framlagda lagförslaget av de skäl som angetts i propositionen. I regeringens förslag till lagtext i propositionen saknas dock tidpunkt för lagförslagets ikraftträdande. Av såväl propositionen som den information utskottet inhämtat från Näringsdepartementet framgår att lagen bör träda ikraft den 1 januari 2018. Riksdagen bör därför i sitt beslut tyd­liggöra att ikraftträdandet ska ske vid nyss nämnda tidpunkt.

Särskilt yttrande

Ändringar i konkurrenslagen, punkt 1 (M, C, L, KD)

Lars Hjälmered (M), Hans Rothenberg (M), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Penilla Gunther (KD), Peter Helander (C) och Maria Weimer (L) anför:

Vi har i det föregående ställt oss bakom utskottets förslag till riksdagsbeslut. Med anledning av vad som framförs i propositionens avsnitt om prövning av företagskoncentrationer vill vi anföra följande. Det är vår uppfattning att dom­stolarna i första hand ska fokusera på dömande uppgifter. Därför bör ären­den som är av sådan karaktär att domstolsprövning inte är nödvändig i första hand flyttas från domstol till förvaltningsmyndighet. Vidare anser vi att det är posi­tivt för Sveriges konkurrenskraft att finna effektivitetsvinster för Konkur­rens­verket i deras arbete. Samtidigt noterar vi att ett antal remissin­stanser, däri­bland Patent- och marknadsdomstolen samt Patent- och mark­nads­över­dom­stolen, avstyrker förslagen om bl.a. att Konkurrensverket ska få besluta i frågor som rör företagskoncentrationer och att rätten till ersättning för rätte­gångs­kostnader ska upphävas.

Vi förutsätter att regeringen framöver följer konsekvenserna av det beslut som nu fattas och om behov uppstår återkommer till riksdagen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2017/18:15 Ändringar i konkurrenslagen:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579).

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av lagen (2008:585) om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag