Ändringar i minerallagen

Näringsutskottets betänkande 2004/05:NU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 mars 2005

Beslut

Ändringar i minerallagen (NU8)

Minerallagen ändras den 1 maj 2005 efter flera års utredningar. Ändringarna går markägarna till mötes när det gäller inflytande på mineralverksamheten och i ekonomiska termer. En av de större ändringarna är att markägarna och andra sakägare som exempelvis arrendatorer får rätt att framföra sina synpunkter i samband med att gruvföretaget redovisar en arbetsplan för undersökningsarbete. Om gruvföretaget och sakägaren inte kommer överens om undersökningsarbetet blir det bergmästaren som beslutar. De områden där undersökningsarbete inte får genomföras, till exempel i närheten av bostäder, utökas. Bergmästaren får möjlighet att ställa villkor, till exempel för att skydda natur- eller kulturmiljöer, i alla typer av undersökningstillstånd. En generell skyldighet införs att utföra undersökningsarbeten så att minsta skada vållas på natur- och kulturmiljön. En principiell förändring är att gruvföretaget vid nya bearbetningskoncessioner ska betala en särskild ersättning (mineralersättning) till ägare av de fastigheter som ligger inom koncessionsområdet och till staten. Ett syfte är att stimulera markägarnas intresse för mineralverksamheten. Vidare innebär ändringarna bättre möjligheter till inlösen av fastigheter när bearbetningskoncession meddelats menkoncessionen blivit outnyttjad.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-01-25
Justering: 2005-02-15
Betänkande publicerat: 2005-03-02
Trycklov: 2005-02-28
Reservationer 19
Betänkande 2004/05:NU8

Ändringar i minerallagen (NU8)

Minerallagen ändras den 1 maj 2005 efter flera års utredningar. Ändringarna går markägarna till mötes när det gäller inflytande på mineralverksamheten och i ekonomiska termer. En av de större ändringarna är att markägarna och andra sakägare som exempelvis arrendatorer får rätt att framföra sina synpunkter i samband med att gruvföretaget redovisar en arbetsplan för undersökningsarbete. Om gruvföretaget och sakägaren inte kommer överens om undersökningsarbetet blir det bergmästaren som beslutar. De områden där undersökningsarbete inte får genomföras, till exempel i närheten av bostäder, utökas. Bergmästaren får möjlighet att ställa villkor, till exempel för att skydda natur- eller kulturmiljöer, i alla typer av undersökningstillstånd. En generell skyldighet införs att utföra undersökningsarbeten så att minsta skada vållas på natur- och kulturmiljön. En principiell förändring är att gruvföretaget vid nya bearbetningskoncessioner ska betala en särskild ersättning (mineralersättning) till ägare av de fastigheter som ligger inom koncessionsområdet och till staten. Ett syfte är att stimulera markägarnas intresse för mineralverksamheten. Vidare innebär ändringarna bättre möjligheter till inlösen av fastigheter när bearbetningskoncession meddelats menkoncessionen blivit outnyttjad. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens lagförslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-03-09
4

Beslut

Beslut: 2005-03-09
15 förslagspunkter, 11 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Minerallagens inriktning och omfattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:N278 yrkandena 1 och 2, 2003/04:MJ434 yrkande 3, 2003/04:N254 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:N6 yrkandena 1 och 6.

Reservation 1 (m, fp, kd)
Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m70408
c17005
fp330105
kd110175
v24005
mp01403
-1000
Totalt221146747

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Synen på äganderätten i samband med minerallagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:N350, 2004/05:N1 yrkande 1, 2004/05:N2 yrkande 1 och 2004/05:N5 yrkande 6 i denna del.

Reservation 3 (m, fp, kd)
Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m04708
c16105
fp04305
kd02805
v24005
mp10133
-1000
Totalt1701191347

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Undersökningstillstånd:sökandens lämplighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:40 i denna del och avslår motion 2004/05:N1 yrkande 2.

Reservation 5 (kd)

4. Undersökningstillstånd:dispens från karenstid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:40 i denna del och avslår motion 2004/05:N6 yrkande 2.

Reservation 6 (mp)

5. Undersökningstillstånd:handläggningen av ansökningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:40 i denna del och avslår motionerna 2004/05:N1 yrkandena 3 och 4, 2004/05:N2 yrkande 2, 2004/05:N4 yrkande 2, 2004/05:N5 yrkande 1 i denna del och 2004/05:N6 yrkandena 3 och 4.

Reservation 7 (m, fp, kd)
Reservation 8 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m04708
c17005
fp04305
kd02805
v24005
mp00143
-1000
Totalt1701181447

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Undersökningstillstånd:villkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:40 i denna del och avslår motionerna 2003/04:N390 yrkandena 1 och 2, 2004/05:N4 yrkandena 1 och 6, 2004/05:N5 yrkande 6 i denna del och 2004/05:N6 yrkandena 5 och 7.

Reservation 9 (m, fp, kd)
Reservation 10 (mp)

7. Undersökningsarbete:arbetsplan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:40 i denna del och avslår motionerna 2003/04:N390 yrkande 3, 2004/05:N1 yrkandena 5 och 6, 2004/05:N4 yrkandena 3 och 5, 2004/05:N5 yrkandena 1 i denna del och 2-4 samt 2004/05:N6 yrkande 8.

Reservation 11 (m, fp, kd)
Reservation 12 (mp)

8. Bearbetningskoncession:ersättning och inlösen av fastighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:40 i denna del och avslår motionerna 2004/05:N1 yrkande 7 och 2004/05:N5 yrkande 1 i denna del.

Reservation 13 (m, fp, kd, mp)

9. Bearbetningskoncession:mineralersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:40 i denna del och avslår motionerna 2004/05:N1 yrkande 8, 2004/05:N2 yrkande 3, 2004/05:N5 yrkande 5 och 2004/05:N6 yrkande 9.

Reservation 14 (m, fp, kd)
Reservation 15 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m04708
c16015
fp04305
kd02805
v24005
mp00143
-1000
Totalt1691181547

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Prövningsmyndigheter och överklagande av beslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:40 i denna del och avslår motionerna 2003/04:N390 yrkande 4 och 2004/05:N4 yrkande 4.

11. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:40 i denna del.

12. Utredningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:N5 yrkande 6 i denna del.

Reservation 16 (m, fp, kd)

13. Vissa tillsynsfrågor avseende gamla gruvhål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N1 yrkande 9 och 2004/05:N3.

Reservation 17 (m, fp, kd)

14. Minskad användning av naturgrus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:N227.

Reservation 18 (m, fp, kd)
Reservation 19 (mp)

15. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N321 och 2004/05:N330.