Ändringar i naturgaslagen m.m.

Näringsutskottets bet 2008/09:NU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 oktober 2008

Beslut

Ändringar i naturgaslagen (NU7)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i naturgaslagen. Det innebär bland annat att Statens energimyndighet inte längre ska utöva tillsyn över efterlevnaden av vissa bestämmelser i lagen. Lagen om försörjningsberedskap på naturgasområdet upphävs eftersom lagen inte längre tillämpas i praktiken.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition. Avslag på motion.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-09-18
Justering: 2008-10-02
Betänkande publicerat: 2008-10-10
Trycklov: 2008-10-10
Reservationer 1
bet 2008/09:NU7

Alla beredningar i utskottet

2008-09-18

Ändringar i naturgaslagen (NU7)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i naturgaslagen. Det innebär bland annat att Statens energimyndighet inte längre ska utöva tillsyn över efterlevnaden av vissa bestämmelser i lagen. Lagen om försörjningsberedskap på naturgasområdet upphävs eftersom lagen inte längre tillämpas i praktiken.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-10-22
4

Beslut

Beslut: 2008-10-22
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i naturgaslagen (2005:403),
2. lag om upphävande av lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:159.

2. Försörjningstryggheten på gasområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:N22 yrkandena 1-3.

Reservation 1 (v, mp)