Ändringar i skogsvårdslagen m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2004/05:MJU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2005

Beslut

Ändringar i skogsvårdslagen (MJU9)

Riksdagen säger ja till regeringens förslag som handlar om ändringar i skogsvårdslagen. Ändringarna handlar bland annat om att säkerhet ska ställas vid ändrade förhållanden för fastigheten, som till exempel ägarbyte, och att beviljat förvärvstillstånd ska vara en förutsättning för avverkning av skog. Lagändringarna syftar till att motverka så kallat skogsklipperi, det vill säga att någon köper en skogsfastighet och avverkar så mycket skog det går oavsett om personen har fått förvärvstillstånd. Utskottet behandlar även ett stort antal förslag till åtgärder som framförts för att mildra effekterna av den svåra storm som drabbade södra Sverige den 8 och 9 januari 2005. Riksdagen säger nej till motionerna eftersom de flesta förslagen redan är åtgärdade av regeringen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-03-10
Justering: 2005-04-26
Betänkande publicerat: 2005-05-18
Trycklov: 2005-05-18
Reservationer 28
Betänkande 2004/05:MJU9

Ändringar i skogsvårdslagen (MJU9)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag som handlar om ändringar i skogsvårdslagen. Ändringarna handlar bland annat om att säkerhet ska ställas vid ändrade förhållanden för fastigheten, som till exempel ägarbyte, och att beviljat förvärvstillstånd ska vara en förutsättning för avverkning av skog. Lagändringarna syftar till att motverka så kallat skogsklipperi, det vill säga att någon köper en skogsfastighet och avverkar så mycket skog det går oavsett om personen har fått förvärvstillstånd. Utskottet har även behandlat ett stort antal förslag till åtgärder som framförts för att mildra effekterna av den svåra storm som drabbade södra Sverige den 8 och 9 januari 2005. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionerna eftersom de flesta förslag redan är åtgärdade av regeringen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-05-27
4

Beslut

Beslut: 2005-06-01
32 förslagspunkter, 29 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Det solidariska ansvaret för återväxtåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner vad utskottet anfört,
b) antar regeringens förslag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429) såvitt avser 8 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:58 i denna del och avslår motionerna 2004/05:MJ10 yrkande 1 och 2004/05:MJ508 yrkande 25.

2. Förutsättningar för krav på säkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429) såvitt avser 36 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:58 i denna del och avslår motion 2004/05:MJ10 yrkande 2.

Reservation 1 (fp)

3. Krav på förvärvstillstånd före avverkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429) såvitt avser 10 a §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:58 i denna del och avslår motionerna 2004/05:MJ10 yrkande 3, 2004/05:MJ11 och 2004/05:MJ504 yrkande 7.

Reservation 2 (fp)

4. Brukningsenhetens storlek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ10 yrkande 4.

5. Översyn av 12 § skogsvårdslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ10 yrkande 5.

Reservation 3 (fp)

6. Högsta tillåtna areal för föryngringsavverkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ10 yrkande 6.

7. Internationellt skogssamarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ10 yrkande 7.

Reservation 4 (fp)

8. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429) i den mån förslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:58 i denna del.

9. Ekonomiskt stöd för stormens verkningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ6 yrkande 12, 2004/05:MJ8 i denna del och 2004/05:MJ9 yrkandena 15 och 22.

10. Omfördelning av resurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ7 yrkande 5 i denna del och 2004/05:MJ8 i denna del.

Reservation 5 (m, c)

11. Resurser till Skogsstyrelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ9 yrkande 9.

12. Medel ur EU:s solidaritetsfond

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ5 yrkande 25, 2004/05:MJ7 yrkande 5 i denna del och 2004/05:MJ9 yrkande 4.

13. Utredning och analys av konsekvenserna för skogsnäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ6 yrkande 1 och 2004/05:MJ9 yrkande 16.

14. Införande av en s.k. katastrofparagraf i skogsvårdslagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ6 yrkande 17.

Reservation 6 (kd)

15. Dispenser för lagring av virke m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ7 yrkande 4 och 2004/05:MJ8 i denna del.

Reservation 7 (m, c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (m, c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m05104
c01903
fp37209
kd12705
v22007
mp14003
-1000
Totalt20599045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Åtgärder för att snarast få ut virket ur skogen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ9 yrkande 18.

17. Bekämpning av skadegörare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ5 yrkandena 23 och 24, 2004/05:MJ6 yrkande 7, 2004/05:MJ7 yrkande 3, 2004/05:MJ8 i denna del och 2004/05:MJ9 yrkande 24.

Reservation 8 (m)
Reservation 9 (kd)
Reservation 10 (c)

18. Skogsvårdsåtgärder och naturvårdshänsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ5 yrkandena 16 och 22, 2004/05:MJ6 yrkandena 6 och 18, 2004/05:MJ7 yrkande 5 i denna del, 2004/05:MJ8 i denna del och 2004/05:MJ9 yrkandena 10-13 och 25.

Reservation 11 (m)
Reservation 12 (fp)
Reservation 13 (kd)

19. Utbildning och information

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ5 yrkande 15.

Reservation 14 (fp)

20. Klimatfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ9 yrkandena 3 och 5.

21. Stöd till uppröjning i områden av intresse för rekreation och friluftsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ9 yrkande 14.

22. Skogsvårdsorganisationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ239 och 2004/05:MJ434 yrkandena 10 och 43-45.

Reservation 22 (kd)
Reservation 23 (mp)

23. Skogspolitikens mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ434 yrkande 3.

Reservation 15 (mp)

24. Ett hållbart skogsbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sk405 yrkande 11, 2004/05:MJ434 yrkandena 1, 4, 11, 12, 23, 24, 26 och 40 samt 2004/05:MJ439 yrkandena 4 och 5.

Reservation 16 (m)
Reservation 17 (v)
Reservation 18 (mp)

25. Forskning och utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ434 yrkandena 9, 25 och 38 samt 2004/05:MJ485.

Reservation 19 (mp)

26. Bioenergi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ434 yrkande 42 och 2004/05:MJ508 yrkande 22.

Reservation 20 (fp, kd)
Reservation 21 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m49204
c19003
fp13809
kd02805
v22007
mp00143
-1000
Totalt222681445

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

27. Vissa lagstiftningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ326 och 2004/05:MJ434 yrkandena 5, 7, 13, 20 och 46.

Reservation 24 (m)
Reservation 25 (mp)

28. Samrådsplikt och miljöprövning av skogsbilvägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ434 yrkande 18.

Reservation 26 (mp)

29. En ny skogslogistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ434 yrkande 19.

30. Ekologiska landskapsplaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ434 yrkande 22.

Reservation 27 (mp)

31. Fler kvinnor inom skogsnäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ434 yrkande 52.

Reservation 28 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 28 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m51004
c19003
fp39009
kd28005
v02108
mp01403
-0100
Totalt26836045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

32. Skogspolitiska frågor som har behandlats tidigare under mandatperioden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sk405 yrkande 10, 2004/05:MJ434 yrkande 6, 2004/05:MJ504 yrkandena 1-4 och 9, 2004/05:MJ507 yrkande 18, 2004/05:MJ508 yrkandena 21, 24, 27 och 28 samt 2004/05:MJ534 yrkande 1.