Ändringar i telelagen m.m.

Trafikutskottets betänkande 1998/99:TU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 1999

Beslut

Stärkt integritets- och konsumentskydd för teleabonnenter (TU12)

Telelagen anpassas till EG-direktiv på telekommunikationsområdet med syftet att uppnå en öppen och effektiv tillgång till telenäten och till de tjänster som tillhandahålls i näten. Teleabonnenterna får genom riksdagens beslut ett stärkt integritets- och konsumentskydd. Krav införs bl.a. på att uppgifter om telefonsamtal ska, med vissa undantag, utplånas eller avidentifieras. Regler införs vidare om vad abonnemangsvillkor ska innehålla och det blir möjligt att lämna närmare föreskrifter om nummerpresentation, vidarekoppling och kataloguppgifter. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 1999.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Stärkt integritets- och konsumentskydd för teleabonnenter (TU12)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen godkänner en anpassning av telelagen till EG-direktiv på telekommunikationsområdet. Syftet är att uppnå en öppen och effektiv tillgång till telenäten och till de tjänster som tillhandahålls i näten. Teleabonnenterna får genom förslaget ett stärkt integritets- och konsumentskydd. Krav införs bl.a. på att uppgifter om telefonsamtal ska, med vissa undantag, utplånas eller avidentifieras. Regler införs vidare om vad abonnemangsvillkor ska innehålla och det blir möjligt att lämna närmare föreskrifter om nummerpresentation, vidarekoppling och kataloguppgifter. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 1999.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.