Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform

Finansutskottets bet 2017/18:FiU41

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 april 2018

Beslut

Arbetet med den officiella statistiken anpassas till dataskyddsförordningen (FiU41)

Lagar om hur personuppgifter får användas i arbetet med den officiella statistiken och på vissa andra områden ska anpassas till EU:s nya dataskyddsförordning. Ändringarna innebär bland annat att hänvisningar till personuppgiftslagen (PUL) tas bort och i vissa fall ersätts av hänvisningar till dataskyddsförordningen.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Ändringarna börjar gälla den 25 maj 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-22
Justering: 2018-04-17
Trycklov: 2018-04-18
bet 2017/18:FiU41

Alla beredningar i utskottet

2018-03-22

Arbetet med den officiella statistiken anpassas till dataskyddsförordningen (FiU41)

Lagar om hur personuppgifter får användas i arbetet med den officiella statistiken och på vissa andra områden ska anpassas till EU:s nya dataskyddsförordning. Ändringarna innebär bland annat att hänvisningar till personuppgiftslagen (PUL) tas bort och i vissa fall ersätts av hänvisningar till dataskyddsförordningen.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Ändringarna föreslås börja gälla den 25 maj 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-24
Debatt i kammaren: 2018-04-25
4

Beslut

Beslut: 2018-04-25
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i kasinolagen (1999:355),
2. lag om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken,
3. lag om ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister,
4. lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna,
5. lag om upphävande av lagen (1979:217) om allmän folk- och bostadsräkning år 1980,
6. lag om upphävande av lagen (1984:531) om 1985 års folk- och bostadsräkning,
7. lag om upphävande av lagen (1989:329) om en folk- och bostadsräkning år 1990.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:107 punkterna 1-7.