Anpassningar av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen

Skatteutskottets bet 2010/11:SkU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 november 2010

Beslut

Reglerna om skogsavdrag anpassas till ändringar i fastighetstaxeringen (SkU15)

Den 1 januari 2009 moderniserades skogsvårdslagens definition av vad som är skogsmark. Den 1 januari 2010 anpassades fastighetstaxeringslagen till den nya definitionen, som kommer att användas första gången vid 2011 års fastighetstaxering. Samma definition ska nu gälla även vid inkomstbeskattningen från den 1 januari 2011. Lagändringarna gäller främst reglerna om skogsavdrag och innebär att möjligheten till avdrag ska vara samma som tidigare.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-11-16
Justering: 2010-11-16
Betänkande publicerat: 2010-11-16
Trycklov: 2010-11-16
bet 2010/11:SkU15

Reglerna om skogsavdrag anpassas till ändringar i fastighetstaxeringen (SkU15)

Den 1 januari 2009 moderniserades skogsvårdslagens definition av vad som är skogsmark. Den 1 januari 2010 anpassades fastighetstaxeringslagen till den nya definitionen, som kommer att användas första gången vid 2011 års fastighetstaxering. Samma definition ska nu gälla även vid inkomstbeskattningen från den 1 januari 2011. Lagändringarna gäller främst reglerna om skogsavdrag och innebär att möjligheten till avdrag ska vara samma som tidigare. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-11-24
4

Beslut

Beslut: 2010-11-24
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anpassningar av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:21.