Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare ochflyktingar

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2001/02:SFU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 november 2001

Beslut

Anslag till invandrare och flyktingar (SfU2)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till invandrare och flyktingar för 2002. Riksdagen gav vidare, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att återkomma med förslag om en ny instans- och processordning i utlänningsärenden. I dag är det Utlänningsnämnden som prövar överklaganden av beslut om bl.a. avvisning och utvisning. Handläggningen har kritiserats för bristande rättsäkerhet på grund av långa handläggningstider och dålig insyn i processen. Utlänningsärenden bör i stället kunna överprövas i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag under våren, för riksdagsbeslut före sommaren 2002.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-10-30
Justering: 2001-11-15
Trycklov: 2001-11-22
Reservationer 12
Betänkande 2001/02:SFU2

Alla beredningar i utskottet

2001-10-30

Anslag till invandrare och flyktingar (SfU2)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till invandrare och flyktingar för 2002. Utskottet föreslår vidare, med anledning av motionsförslag, att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma med förslag om en ny instans- och processordning i utlänningsärenden. I dag är det Utlänningsnämnden som prövar överklaganden av beslut om bl.a. avvisning och utvisning. Handläggningen har kritiserats för bristande rättsäkerhet på grund av långa handläggningstider och dålig insyn i processen. Utlänningsärenden bör i stället kunna överprövas i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag under våren, för riksdagsbeslut före sommaren 2002.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-11-29
4

Beslut

Beslut: 2001-11-30
13 förslagspunkter, 4 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Riksdagen godkänner att under år 2002 lån tas upp i Riksgäldskontoret för det samlade behovet av hemutrustningslån till ett belopp av högst 1 300 000 000 kr, b) Riksdagen anvisar med bifall till regeringens förslag anslagen inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar för budgetåret 2002 enligt utskottets förslag i bilaga 2, c) Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf216 yrkande 22, 2001/02:Sf270, 2001/02:Sf321, 2001/02:Sf334 yrkandena 4 och 5, 2001/02:Sf379, 2001/02:Sf383 yrkandena 1-5 och 7-9, 2001/02:Sf399 yrkandena 9, 10, 40, 41 i denna del, 42 och 43 samt 2001/02:Fi294 yrkande 14 i denna del.

2. Statsbidrag till invandrarorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf211, 2001/02:Sf317 och 2001/02:A317 yrkande 29.

Reservation 1 (v)
Reservation 2 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100021
m057024
c13005
fp11005
kd36006
v110257
mp10006
-0200
Totalt191592574

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Kommunersättningar vid flyktingmottagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf399 yrkandena 39 och 41 i denna del.

Reservation 3 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100021
m580023
c14004
fp12004
kd0000
v36007
mp10006
-2000
Totalt24236071

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Integrationsbefrämjande insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf377.

5. Asylansökan i hela landet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf216 yrkande 23.

Reservation 4 (fp)

6. Migrationsverkets handläggningstider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf394 yrkande 2.

7. Avgifter i utlännings- och medborgarskapsärenden

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf254, 2001/02:Sf293, 2001/02: Sf296 yrkande 1, 2001/02:Sf300, 2001/02:Sf326 yrkande 1 och 2001/02:A317 yrkande 31.

Reservation 5 (v)

8. Vård som inte kan anstå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So454.

Reservation 6 (c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100021
m580023
c0000
fp12004
kd03606
v36007
mp10006
-1001
Totalt22750072

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Särskola och gymnasieskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf3 yrkandena 16 och 17.

Reservation 7 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100021
m580023
c14004
fp12004
kd36006
v36007
mp0000
-2000
Totalt26810071

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Flyktingkvoten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf216 yrkande 12, 2001/02:Sf296 yrkande 4 och 2001/02:Sf399 yrkande 25.

Reservation 8 (kd)
Reservation 9 (fp)
Reservation 10 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1090022
m580023
c14004
fp00124
kd10356
v03607
mp9007
-2000
Totalt193364773

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Återvändande

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf216 yrkande 11.

Reservation 11 (fp)

12. Instans- och processordning i utlänningsärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med ett förslag till en ny instans- och processordning i utlänningsärenden. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2001/02:Sf3 yrkande 6, 2001/02:Sf216 yrkandena 20 och 21, 2001/02:Sf255 yrkande 2, 2001/02:Sf296 yrkandena 3 och 5, 2001/02:Sf333 yrkande 7, 2001/02:Sf364 yrkandena 1 och 2, 2001/02:Sf394 yrkande 3 och 2001/02:Sf399 yrkande 11.

13. Minoritetsspråk

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf285.

Reservation 12 (kd)